Acte necesare la înscriere

 

Acte necesare la înscriere – Studii Universitare de Master (Extras din metodologie)

 1. Fişă-tip de înscriere ;
 2. Diplomă de licență în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2018;
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 4. Certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
 5. Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 6. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 7. Trei fotografii ¾ cm;
 8. CI sau pașaport în copie;
 9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 10. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 11. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a unuia dintre părinți

 

 

Noutăți Admitere

Restituirea taxelor de confirmare şi de studii

Restituirea taxelor de confirmare loc şi de studii pentru toate facultăţile Universităţii din Bucureşti se va face începând cu data de 03 septembrie 2018. Pentru aceasta, trebuie depuse la Serviciul Financiar următoarele documente: chitanţa în original şi...

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.