Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

[expand title=”Master Consiliere Şcolară şi Dezvoltarea Carierei”]

Prezentare:

Misiunea acestui program de master este de a forma consilieri școlari și consultanți în carieră pentru domeniile public și privat. Cursurile și seminariile, precum și practica vor conduce la acumularea unui număr de 120 de credite (ECTS) și la obținerea Diplomei de master în consiliere școlară, precum și a Suplimentului de diplomă, care menționează competențele obținute și rezultatele academice pe semestre (în limba română și engleză). Programul de master are un parteneriat cu NBCC International din SUA. În baza unei taxe de 100 Euro, studenții pot urma un modul opțional (2 cursuri și o practică sub supervizare), care oferă diplomă de consultant în carieră (valabilitate internațională).

Cursuri:

Anul I: Teoria generală a consilierii și consultanței; Evaluare psihologică; Managementul situațiilor de criză educațională; Psihopatologia și psihoterapia copilului; Consilierea părinților și profesorilor; Abilități de consiliere; Consilierea și managementul carierei; Practică în consiliere.

Anul II: Planificarea și dezvoltarea carierei; Consiliere și terapie de familie; ConsIlierea elevilor cu dificultăți de învățare; Practică în consiliere; Managementul resurselor umane; Tehnici de comunicare în consiliere; Managementul stresului; Practică sub supervizare.

Perspective în carieră: consilier școlar în unitățile școlare; consilier academic în universități; consilier și consultant în carieră; referent resurse umane, cu responsabilități în domeniul recrutării și dezvoltării profesionale a personalului; ANOFP și  AJOFP.

Admitere:

Admiterea se face pe bază de concurs, constând din media de la examenul de licenţă (50%) şi interviu structurat (50%). Perioada de înscriere și de susținere a examenului de admitere:  septembrie 2012. Pentru informații suplimentare, se recomandă consultarea site-ului facultății:  www.fpse.ro.

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE), Șos. Panduri, Nr. 90, sector 5, București; Tel./ Fax: 031/425.34.46/45/52; www.fpse.ro.

[/expand]
[expand title=”Master Educaţie Presecundară. Politici şi Strategii de Dezvoltare”]

Prezentare:

Acest program îşi propune să formeze specialişti în domeniul  pedagogiei învăţământului primar şi preşcolar şi al didacticilor disciplinare şi interdisciplinare. Programul masteral “Educatie presecundară. politici şi strategii de dezvoltare” îşi propune să ofere o sansa de evolutie în carieră profesorilor pentru învăţământul primar şi preşcolar dar deopotrivă şi licenţiaţilor în alte specializări care lucrează sau vor lucra în educaţia la vârstele mici. Aceste generaţii de absolvenţi pe programul  « Bologna » vor fi angajate în procesele de schimbare personală şi profesională cerute pe piaţa muncii de profilul noii profesii şi competenţele solicitate în exercitarea  noilor lor funcţii în plan didactic. În acest context, masterul PROPUS va reprezenta o oportunitate deosebită pentru continuarea procesului de profesionalizare în cariera didactică a celor care şi-au facut o profesiune de credinţă din educaţia la vârstele mici.

Cursuri: Formarea  cadrelor didactice. Politici Şi strategii europene; Proiectarea Şi evaluarea programelor educaŢionale. Bune practici în educaţia presecundară; Abordări în teoriile moderne ale educaţiei; Metodologia cercetării în ştiinţele educaţiei; Managementul calităţii şi al resurselor umane în educaţie; Evaluarea educaţională. Competenţe- performanţe- standarde; Managementul instituţiilor de învăţământ; Perspective comparative ale educaţiei la vârstele mici; Excelenţă în educaţia la vârstele mici; Demersuri educaţionale interdisciplinare în aria curriculară “Limbă şi comunicare”; Demersuri educaţionale interdisciplinare în aria curriculară “Matematică şi ştiinţe ale naturii”; Educaţia timpurie. Teorie şi practici contemporane; Şcoala pentru diversitate. Teorii şi bune practici; Demersuri educaţionale interdisciplinare curriculare şi extracurriculare în ariile “Om şi societate” şi  “Consiliere şi orientare”; Demersuri educaţionale interdisciplinare curriculare şi extracuriculare în ariile  “Arte”, “Educaţie fizică şi sport” şi “Tehnologii”; Psihodiagnoza resurselor învăţării la vârstele mici; Mentoratul în educaţia preşcolară şi şcolară mică; Comunicarea educaţională; Asistenţa şi protecţia drepturilor copilului; Practici de cunoaştere psihologică; Informaţie, comunicare şi limbaj. Strategii cognitive şi metacognitive;  Practica de specialitate.

Profesori: Prof. dr. Dan POTOLEA; Prof. dr. Romiţă IUCU; Prof. dr. Marin MANOLESCU; Prof. dr. Ioan NEACŞU; Conf. dr. Lucian CIOLAN; Conf. dr. Vasile MOLAN; Conf. dr. Mihail ROŞU; Conf. dr. Ovidiu PÂNIŞOARĂ; Lect. dr. Laura CIOLAN; Lect. dr. Diana CSORBA; Lect. dr. Cornel MINCU; Conf. dr. Carmen BULZAN; Prof. dr. Vasile VASILE.

Perspective în carieră:

Instituţii: şcoli generale, cu clasele I-IV; Licee şi colegii cu clasele I-IV; Gradiniţe; Creşe; şcoli speciale; ONG-uri care au ca obiect de activitate educaţia, ocrotirea şi asistenţa copiilor; Asociaţii cu acelaşi profil; After- school; Structuri instituţionale de protecţie, asistenţă, ocrotirea minorilor organizate la nivel guvernamental, judeţean, local; Instituţii al căror obiect de activitate este petrecerea timpului liber al copiilor; Organizatori de activităţi extracurriculare etc.

Funcţii îndeplinite în cadrul acestor instituţii: Cadre didactice pentru activităţile de dimineaţă, la clasă sau la grupa de preşcolari; Cadre didactice pentru activităţile complementare, în programul de după amiază; Manageri; Consilieri; Experţi; Consultanţi sau traineri etc.

Admitere:

Concursul de admitere urmãreste evidentierea potentialului academic al candidatilor; evaluarea capacităţii candidaţilor de a se raporta la probleme specifice  ale învăţământului  primar şi preşcolar românesc, în contextul integrării în spaţiul european.

Probe de concurs : Media rezultată din media obţinută de candidat la examenul de licenţă şi media anilor de studii de licenţă- 50% ; Interviu  tematic semistructurat – 50%.

Temele de discuţie şi evaluare pentru interviul semistructurat vor fi: documentarea, analiza şi evidenţierea opiniilor critic – constructive ale candidatului cu privire la orientările moderne şi tendinţele inovatoare  teoretice şi practice contemporane din spaţiul naţional şi european în domeniul educaţiei la vârstele preşcolară şi scolară mică; analiza critic – constructivă a principalelor documente reglatorii adoptate de Ministerul Educaţiei şi de alte instituţii de specialitate, de alţi factori de decizie privind conceperea, organizarea şi evaluarea curriculumului pentru învăţământul primar şi preşcolar;  analiza, intepretarea şi elaborarea de soluţii pentru diverse situaţii problematice din mediul educaţional primar/ preşcolar (situaţiile  problematice vor  fi propuse de comisie).

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE); Șos. Panduri, Nr. 90, sector 5, București; Tel./ Fax: 031/425.34.46/45/52; www.fpse.ro.

[/expand]
[expand title=”Master în Evaluarea, Consilierea şi Psihoterapia Copilului, Cuplului şi a Familiei”]

Prezentare:

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:

1. Corelarea eficientă a componentelor ştiinţifice, sociale şi profesionale privind oferta de educaţie şi formare masterală cu dinamicile ofertei de muncă în domeniul clinic, al diagnozei, consilierii şi terapiilor psihologice, în prevenţia, asistarea curativă şi recuperatorie a copiilor, adolescenţilor şi familiilor cu risc psihopatogen şi cu tulburări ale dinamicilor de detvoltare.

2. Dezvoltarea de competenţe transversale transferabile vizând: dezvoltarea personală,comportamentul de sprijin, etica şi deontologia profesiei, prezenţa terapeutică  şi lucrul în echipă.

3. Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor flexibile, creative şi reziliente în lucrul cu persoane (copii şi adulţi) confruntate cu: – transformările generate de actuala integrare europenă; – migraţiile şi mobilităţile profesionale populaţionale, cu impact în crizele de separare familială: -adaptarea interculturală, interetnică şi interconfesională; –  managementul stresului, criza spirituală şi de valori.

Cursuri:

Planul de învăţământ cuprinde discipline de aprofundare (60 %) şi de sinteză (40%), cu un conţinut corespunzător misiunii asumate.

Discipline: Psihopatologia copilului şi a adolescentului; Analiză didactică şi dezvoltare personală în grup experienţial (PEU); Prevenţia şi asistarea tinerilor cu risc de toxicodependenţă în context familial; Abilitare în Analiza transgeneraţională unificatoare;  Abilitare în Analiza transgeneraţională unificatoare; Psihoterapia experienţială a copilului (ludo şi dramaterapie); Psihoterapia experienţială a copilului (ludo şi dramaterapie); Psihoterapia integrativ-unificatoare a copiilor cu tulb. emoţionale şi de comportament; Evaluarea şi intervenţia socializatoare a copilului cu autism.

Profesori:

Departamentul  de Psihologie al Universităţii Bucureşti are avantajul de a fi singurul din ţară care oferă un asemenea program de studii masterale, acesta fiind strâns legat de performanţele obţinute de către grupul de specialişti, formaţi în ţară şi în străinătate, în domeniul Psihoterapiei experienţiale. Printre cei care au beneficiat de stagii de formare în străinătate menţionăm: Nedelcea Cătălin, Pop Ovidiu Alexandru, Stoica-Godeanu Denisa, Badea Mariana, Vladislav Elena.

O parte dintre specialişti au fost solicitaţi să prezinte în străinătate, cum este cazul Franţei, Canadei, concepţia privind psihoterapia experienţială unificatoare (PEU): Iolanda Mitrofan, Vladislav Elena, Badea Mariana, Stoica-Godeanu Denisa.

 În cadrul programului de master sunt implicaţi specialişti de mare prestigiu în domeniu, precum: prof. dr. Irina Holdevici, prof.dr. Ruxandra Răşcanu, prof.dr. Constantin Enăchescu, conf.dr. Mariana Popa, expert dr. Teodor Vasile, cercet. şt. dr. Mihaela Gheorghiu.

Timp de mai bine de 10 ani au fost menţinute strânse legături cu specilişti din străinătate:  Bernard Chouvier, Claudine Vacheret, , din Franţa, Shlomo Ariel, Michal Omer, Ofra Ayalon, Israel, Francis Macnab, Australia, Ron Wright, S.U.A.

Perspective în carieră:

Funcția absolventului: Pedopsiholog clinician (sub supervizare sau specialist, la absolvire, cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului, în condițiile  recunoaşterii dreptului de liberă practică conf. Legii 213 din 2004; Consilier psiholog clinician  pentru copil, cuplu şi familie; Psihoterapeut al copilului, cuplului  şi  familiei; Psihoterapeut de familie;  Psihosexoterapeut; Consultant sau Trainer de dezvoltare; Terapie personală în grup, pentru copii, adolescenţi, cupluri şi familii.

Admitere:

Examenul de admitere constă în două probe și anume:  1. Probă scrisă, în baza unei tematici și a unei bibliografii expuse pe site-ul facultății – www.fpse.ro;  2. Interviu. Examenul va avea loc în luna septembrie. Datele exacte vor fi anunțate pe site-ul facultății: www.fpse.ro.

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Șos. Panduri, nr. 90, Sector 5, București).

[/expand]
[expand title=”Master Formarea Formatorilor / MA in Training of Trainers”]

Prezentare:

Misiunea acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, formatori profesionişti, pentru domeniile public şi privat, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului de formare şi dezvoltare a resurselor umane în organizaţii. Cursurile şi seminariile / laboratoarele prevăzute vor conduce la acumularea unui număr de 120 de credite (ECTS) şi la obţinerea Diplomei de Master: Formarea formatorilor, precum şi a Suplimentului de Diplomă care menţionează competenţele obţinute (în limba engleză).

Cursuri:

Discipline: Teorii şi practici ale învăţării la adulţi; Comunicare şi negociere interculturală; Managementul proiectelor; Blended learning; Proiectarea şi evaluarea programelor de formare; Formarea formatorilor: metode şi tehnici; Construirea şi conducerea echipelor; Managementul situaţiilor de risc şi al situaţiilor de criză; Analiza ocupaţională şi a calificărilor; Consultanţă de proces, coaching şi mentoring; Managementul performanţei etc.

Cursanţii vor beneficia de instruire practică (practică de training, practică de training sub supervizare), precum şi de două cursuri deschise: Managementul proiectelor şi Formarea şi dezvoltarea resurselor umane in organizatii, unde vor conferenţia invitaţi de marcă din domeniul public şi privat.

 Profesori şi Parteneri:

Profesori: Conf. dr. Lucian CIOLAN; Conf. dr. Anca NEDELCU; Prof, dr. Dan POTOLEA; Prof. dr. Romiţă IUCU; Prof. dr. Magdalena PLATIS (Facultatea de Administraţie şi Afaceri); Dr. Marian STAŞ; Lector dr. Firuţa Antoaneta TACEA; Conf. dr. Cătălina ULRICH.

Parteneri: HR Club România; United Business Development /Achieve Global; MMM Consulting Int’l; Lugera&Makler; Fundația Codecs pentru Leadership; Hermes Advisors; Business-Edu.

Perspective în carieră:

Ce devin? Formator de formatori; Formator / specialist formare şi dezvoltareprofesională; Coordonator programe / proiecte de formare; Referent resurse umane (cu responsabilităţi în domeniul formării şi dezvoltării profesionale a personalului);

Posibilităţi de încadrare profesională:

–          Instituţii publice specializate în domeniul formării şi al dezvoltării profesionale a personalului;

–          Camere de Comerţ şi Industrie;

–          Asociaţii profesionale, patronale şi sindicale care derulează activităţi de formare profesională continuă;

–          Companii private (firme de training şi consultanţă) specializate în oferirea de cursuri de formare şi dezvoltare profesională;

–          Departamente de Resurse Umane ale companiilor sau instituţiilor publice;

–          Organizaţii non-guvernamentale care derulează programe / proiecte de în domeniul formării şi dezvoltării resurselor umane

Admitere:

Admiterea se face în bază de concurs, constând în:  Eseu – se predă in formăscrisă şi electronică la înscriere, după o tematică şi repere de elaborare date;  Interviu.

Perioada de înscriere și de susținere a examenului de admitere: septembrie 2012.  Pentru informații suplimentare, se recomanda consultarea site-ului facultății:  www.fpse.ro.

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE); Șos. Panduri, Nr. 90, sector 5, București; Tel./ Fax: 031/425.34.46/45/52; www.fpse.ro.

[/expand]
[expand title=”Master în Managementul şi Evaluarea Organizaţiilor şi Programelor educaţionale”]

Prezentare:

Misiunea programului: profesionalizarea managerilor şcolari şi educaţionali pentru diferite paliere ale sistemelor de învăţământ şi organizaţii nonguvernamentale cu funcţii educative, a evaluatorilor de programe şi instituţii educaţionale și cu rol în formarea resurselor umane, în general, consolidarea expertizei profesionale a managerilor, prin dezvoltarea competenţelor evaluative.

Care sunt competențele pe care le dobândesc? Proiectarea programelor și a activităților de formare și dezvoltare instituțională [implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor educaționale]; Proiectarea, conducerea și finalizarea  studiilor evaluative privind calitatea programelor educaționale și instituțiile educaționale [evaluarea de proiect, de proces, de impact; evaluarea instituțională]; Dezvoltarea studiilor metaevaluative – criterii și metode pentru evaluarea calității evaluării; Leadership și comunicare [strategii de leadership și utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare]; Self-management  [receptivitate, deschidere critică și participare la inovare]. 

Acord internațional cu Universitatea din Barcelona.

Cursuri:

Programul este structurat pe 2 ani (4 sem.). Fiecărui semestru îi corespund 30 de credite, cărora li se adaugă 10 credite (elaborararea şi susţinerea dizertaţiei). Cursul fiecărei discipline este însoţit de activităţi aplicative, realizate în cadrul seminariilor sau al lucrărilor de laborator.

Discipline: Evaluarea programelor sociale şi educaţionale; Managementul curriculumului; Managementul resurselor umane; Managementul calităţii în educaţie; Şcoala ca organizaţie; Dezvoltare şi evaluare instituţională; Managementul situaţiilor de risc şi al situaţiilor de criză educaţională; Management de proiect; Management educaţional; Măsurare şi evaluare în educaţie; Testări educaţionale naţionale şi internaţionale; Metode avansate de cercetare; Analiza şi dezvolarea politicilor educaţionale; Leadership şi comunicare în organizaţiile educaţionale; TIC în managementul organizaţiilor educaţionale; Practica de specialitate şi de cercetare.

Profesori: Prof. dr. Dan POTOLEA;  Prof. dr. Ioan NEACŞU;  Prof. dr. Emil PĂUN;  Prof. dr. Romiţă IUCU;  Prof. dr. Ion NEGREŢ;  Prof. dr. Adrian STOICA – DPPD – Univ. Tehnică de Construcţii Bucureşti;  Conf. dr. Lucian CIOLAN;  Conf. dr. Ovidiu PÂNIŞOARĂ;  Conf. dr. Bogdan LOGOFĂTU;  Lect. dr. Antoaneta-Firuţa TACEA.

Perspective în carieră:

Programul răspunde nevoilor actuale de  profesionalizare în domeniul managementului și al evaluării educaționale ale: cadrelor didactice, inspectorilor şcolari, directorilor, funcţionarilor superiori în MECTS, cercetătorilor, specialiştilor în domeniul evaluării, care aspiră să promoveze cercetarea de profil, să proiecteze și să realizeze evaluarea performanţelor şcolare, a personalului didactic şi a programelor și instituţiilor educaţionale, ca și a celor cu rol în formarea resurselor umane, în general.

Ce devin? Manager școlar și educațional profesionist pentru diferite paliere ale sistemelor de învățământ și pentru organizații non-guvernamentale cu funcții educative; Evaluator de programe și instituții educaționale și cu rol în formarea resurselor umane, în general.

Din mărturiile absolvenților: Consider că programul de masterat MEOPE, prin unificarea a două domenii-cheie în educaţie, management şi evaluare, constituie o piatră la temelia formării profesionale a absolvenţilor. Competenţele acumulate ne asigură o plajă largă de debuşee profesionale şi ne califică pentru ocuparea unor funcţii de top în cadrul instituţiilor din sistemul naţional de educaţie. (Absolventă MEOPE, promoția 2012)

Admitere:

Admiterea se face în bază de concurs, constând din media de la examenul de licenţă şi interviu structurat. Perioada de înscriere și de susținere a examenului de admitere: septembrie 2012. Pentru informații suplimentare, se recomanda consultarea site-ului facultății:  www.fpse.ro.

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE),  Șos. Panduri, Nr. 90, sector 5, București, Tel./ Fax: 031/425.34.46/45/52; www.fpse.ro.

 [/expand]
[expand title=”Master în Managementul Formării Psihologilor în Psihologia Muncii, Transporturilor şi Serviciilor”]

Prezentare:

Scop: Programul de master este destinat absolvenţilor de psihologie care doresc să se specializeze în psihologia muncii, psihologie organizaţională, psihologie în transporturi şi psihologie aplicată în domeniul serviciilor: marketing, consumatorului, turism, enviromentală, psihologia sportului. Durata: 2 ani (4 semestre). Programul de master se finalizează cu susţinerea unei lucrări de disertaţie.

Practica supervizată: orele de practică din cei doi ani de master se vor efectua gratuit la cabinete psihologice individuale.

Acord internaţional cu firma Vienna Tests System, Schuhfried GmbH Austria pentru utilizarea aparaturii şi testelor Vienna Tests Sysytem. 

Cursuri:

Semestrul 1: Analiza muncii şi utilizarea bazelor de date; Modele actuale de abordare în psihologia traficului rutier; Ergonomie cognitivă; Selecţia psihologică a personalului şi tehnica interviului; Tehnici avansate de masurare și evaluare a personalităţii; Evaluarea psihologică a personalului şi metode de cercetare a performanţelor în muncă; Abordări moderne în cercetarea de marketing şi comportamentul consumatorului; Dezvoltarea carierei; Psihologia instruirii şi formării personalului; Practică supervizată.

Semestrul 2: Managementul serviciilor psihologice în cabinetele de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor; Managementul formării și asistenței psihologice în sportul de performanță; Psihologie aplicată în domeniul serviciilor; Abordări moderne ale stresului ocupaţional; Motivare și recompensă în muncă; Analiza și prevenirea accidentelor; Manifestări dezadaptative și psihopatologice în muncă și în transporturi; Legislaţie şi deontologie; Practică supervizată; Practică în vederea elaborării lucrării de dizertaţie.

Profesori:

Cadrele universitare care predau la acest master sunt următoarele: prof. dr. Mihai Aniţei, prof. dr. Gheorghe Tomşa, prof. dr. Mihaela Roco, conf. dr. Maria Neagoe, conf. dr. Ana-Maria Marhan (asociat), conf. dr. Corina Mihaela Zaharia (asociat), lect. dr. Laurenţiu Cornel Mincu, lect. dr. Georgeta Pânişoară, lect. dr. Violeta Rotărescu, lect. dr. Ion Bogdan Cezar, lect. dr. Romeo Zeno Creţu, lect. dr. Mihaela Chraif, lect. dr. Tanacli Adrian (asociat).

Perspective în carieră:

Psihologie Organizaţională şi Resurse Umane

Absolvenţii pot lucra în domeniul resurselor umane din diferite organizaţii mici, mari şi multinaţionale. Absolvenţii pot lucra la firme de recrutare, head-hunting, testare psihologică, assesment center.

Psihologia transporturilor

Absolvenţii pot lucra în domeniul psihologia traficului rutier, analizei cauzalităţii accidentelor de trafic rutier, naval, feroviar şi aerian, cabinete de testare psihologică, evaluare şi avize psihologice, ONG-uri, instituţii de stat şi private, societăţi comerciale.

Absolvenţii pot avea cabinet particular cu specializarea psihologia transporturilor sau pot lucra în cabinete particulare unde pot da avize psihologice pentru carnete de şoferi amatori şi profesionişti-

Psihologie aplicata în servicii

Absolvenţii pot lucra drept psihologi practicieni autonomi, specialişti şi principali în psihologia mediului/enviromentală, psihologia consumatorului, reclamă şi publicitate, turism, sport, etc.

Cabinete individuale si colective

Absolvenţii pot să-şi înfiinţeze încă din timpul masterului cabinete, unde pot profesa mai întâi ca psihologi practicieni în supervizare, la finalul masterului trec la treapta de psiholog practician autonom, după 5 ani treapta de psiholog specialist şi dupa 10 ani de la intrarea pe treapta din supervizare trec la treapta de psiholog principal.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: CV-ul academic, copie legalizată după certificat naştere, casatorie, diplome de absolvire a studiilor de licenţă (facultate), copie după cartea de identitate, 3 poze tip buletin, copie după diploma de bacalaureat (legalizată), foaia matricolă sau suplimentul legalizate (dupa caz), copii după diplome care atestă participări la conferinţe internaţionale şi naţionale,  congrese internaţionale şi naţionale, workshop-uri,  cursuri de formare profesională în domeniile psihologiei: muncii, transporturi,  servicii şi organzaţională, traininguri.

2. Modalitate de admitere:

2.1. prima probă: probă orală,  se extrage şi se prezintă una din temele indicate la tematică;

2.2. a doua probă: interviu pe baza dosarului de concurs.

3. Calendar admitere:

Perioada de înscriere: 3-10 sept. 2012

Perioadă examen: 12-16 sept. 2012

Data limită afişare rezultate: 21 sept 2012

CONTACT:

Date contact coordonator: Lector Dr. Mihaela Chraif, E-mail: mihaelapopa14@yahoo.com. Laboratorul de Psihologia Muncii „Petre Pufan”, BucureŞti, Sector 6, Strada Panduri 90, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din București.

[/expand]
[expand title=”Master în Psihodiagnoză, Psihoterapie experienţială unificatoare şi Dezvoltare Personală”]

Prezentare:

 Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:

1) corelarea eficientă şi unificatoare a componentelor unui proces de schimbare  comunitară ;

2) promovarea și implementarea unei practici și metode inovative (PEU), definitorie pentru contribuția Școlii experiențial-umaniste dezvoltată de-a lungul a 15 ani în cadrul Universităţii din București și al SPER;

3) dezvoltarea  unei psihologii holistice şi a unei  strategii metodologice  adaptată proceselor de schimbare actuale, PEU fiind simultan o terapie de reechilibrare creativă şi transformatoare, individuală şi socială, pentru normali şi pentru persoane în dificultate existenţială sau maladivă, ca şi o modalitate de analiză didactică şi dezvoltare personală pentru consilierii şi terapeuţii în formare.

Cursuri:

Planul de învăţământ cuprinde discipline de aprofundare (60 %) şi de sinteză (40%), cu un conţinut corespunzător misiunii asumate.

Discipline: Artterapii şi  meditaţie creatoare  în grup (PEU); Dramaterapie unificatoare – analiză didactică restructurativă; Bazele psihodinamice ale terapiilor experienţiale de grup şi de familie; Psihodiagnoză proiectivă şi experienţială; PEU  în afecţiunile psihice şi psihosomatice; Tehnici moderne de formare şi supervizare a  comportamentului terapeutic; PEU şi dezvoltarea personală  a copiilor şi adolescenţilor; Metodologia cercetării, etică și deontologie în consiliere și psihoterapie; Psihogenealogie –analiză unificatoare transgeneraţională.

Profesori:

În cadrul programului de master sunt implicaţi specialişti de mare prestigiu în domeniu, precum: Prof. dr. Iolanda Mitrofan; Prof. dr. Irina Holdevici; Prof. dr. Geanina Cucu Ciuhan; Prof. dr. Nicolae Mitrofan; Conf. dr. Laurenţiu Mitrofan; Lector dr. Cătălin Nedelcea; Lector dr. Eugen Avram; Lector dr. Denisa Godeanu; Lector dr. Mariana Badea; Lector dr. Ovidiu Alexandru Pop; Lector dr. Ion Bogdan Cezar.

Perspective în carieră

Departamentul de Psihologie al Universităţii  din Bucureşti are avantajul de a fi singurul  din ţară care oferă un asemenea program de studii masterale, acesta fiind strâns legat de performanţele obţinute de către grupul de specialişti, formaţi în ţară şi în străinătate, în domeniul Psihoterapiei experienţiale.

Funcția absolventului: psihoterapeut (cu subcompetenţe specifice – terapeut individual, terapeut de grup, socioterapeut, dramaterapeut, artterapeut, terapeut pentru copii, cuplu şi familie, terapeut organizaţional); consilier psiholog; consultant sau  trainer în dezvoltare personală  în grup; consultant sau trainer în optimizare umană şi dezvoltare transpersonală; consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional şi organizaţional.

Admitere:

Examenul de admitere constă în două probe și anume:  1. Probă scrisă, în baza unei tematici și a unei bibliografii expuse pe site-ul facultății – www.fpse.ro;  2. Interviu. Examenul va avea loc in luna septembrie. Datele exacte vor fi anunțate pe site-ul facultății: www.fpse.ro.

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Șos. Panduri, nr. 90, Sector 5, București).

 [/expand]
[expand title=”Master în Psihologie Clinică – Evaluare şi Intervenţie Terapeutică”]

Prezentare:

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:

1. Cunoaşterea şi aplicarea principalelor strategii metodologice, evaluative, preventive şi curative psihologice în asistarea tulburărilor psihice, psihosomatice şi de adaptare socială

2. Cunoaşterea particularităţilor şi formarea deprinderilor diagnostice şi terapeutice de lucru în echipa medico-psiho-socială

3. Utilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor, de expertizare diagnostică şi prognostică a stării de sănătate mentală, a potenţialului psihic restant şi compensator recuperator, în principalele afecţiuni psihice, psihosomatice

4. Cunoaşterea principalelor manifestări de patologie socială şi familială cu impact în starea de sănătate şi dezvoltare personală şi colectivă

5. Abilitarea în elaborarea şi utilizarea conectivă şi sintetică a avizelor psihologice expertale de tip clinic, a tipurilor de deficienţe  cu impact asupra capacităţii de muncă şi a integrării sociale şi familiale. Evaluarea resurselor compensatorii şi activarea lor

Cursuri:

Planul de învăţământ cuprinde discipline de aprofundare (60 %) şi de sinteză (40%), cu un conţinut corespunzător misiunii asumate.

Discipline: Bazele psihologiei clinice; Etică şi deontologie în psihologia clinică, psihoterapie şi consiliere psihologică; Psihodiagnoza disfuncţiilor cognitive şi ale personalităţii; Evaluare psihologică în expertiza capacităţii de muncă a bolnavilor psihici şi psihosomatici; Psihiatrie şi elemente de psihofarmacologie; Dezvoltare personală unificatoare și analiză didactică în grup (PEU); Psihoterapii resocializatoare și creative în tulburările psihice severe; Consilierea şi asistarea socială a persoanelor infestate cu HIV.

Profesori:

În cadrul programului de master sunt implicaţi specialişti de mare prestigiu în domeniu, precum: Prof. dr. Iirina Holdevici; Prof. dr. Ruxandra Rășcanu; Prof. dr. Iolanda Mitrofan; Prof. dr. Geanina Cucu Ciuhan; Prof. dr. Constantin Enăchescu; Conf. dr. Mariana Popa; Conf. dr. Laurențiu Mitrofan; Conf. dr. Diana Vasile; Lector dr. Elena Vladislav; Lector dr. Denisa Godeanu; Lector dr. Mariana Badea; Lector dr. Adrian Luca; Lector dr. Ovidiu Alexandru Pop.

Perspective în carieră:

Funcția absolventului: Psiholog clinician (sub supervizare sau specialist, la absolvire, cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului, în cond. recunoaşterii dreptului de liberă practică cf.  Legii 213 din 2004; Consilier psiholog clinician. 

Debușee profesionale: clinici şi spitale de profil psihiatric şi neurologic; -clinici şi spitale de profil somatic; – secţii clinice şi spitale pentru asistarea bolilor cronice, cu sfârşit letal şi infecţioase (neoplazii, leucemii, SIDA , dializaţi etc); – secţii clinice recuparatorii şi spitale de traumatologie ( spitale de urgenţă, afecţini locomotorii, chirurgie plastică şi reparatorie, afecţini senzoriale etc.); – laboratoare de sănătate mintală; – geriatrie; – ONG-uri pentru asistarea  şi protecţia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, boli cronice şi invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenţă domestică , abuz fizicşi sexual, familiilor cu copil autist etc.; – cabinete private de psihologie clinică şi consiliere psihologică; – reţeaua naţională de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă a bolnavilor cu invaliditate; – reţeaua naţională de expertiză medico-legală; – penitenciare şi DGP; – reţeaua naţională de Protecţia copilului; – centre şi societăţi profesionale de medicină alternativă şi complementară.

Admitere:

Examenul de admitere constă în două probe și anume:  1. Probă scrisă, în baza unei tematici și a unei bibliografii expuse pe site-ul facultății – www.fpse.ro;  2. Interviu. Examenul va avea loc în luna septembrie. Datele exacte vor fi anunțate pe site-ul facultății: www.fpse.ro.

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Șos. Panduri, nr. 90, Sector 5, București).  

[/expand]
[expand title=”Master în Psihologie Organizaţională şi Resurse Umane”]

Prezentare:

Prezentul program oferă o pregătire la standarde europene şi beneficiază de un sediu modern cu laborator de psihologie experimentală, dotat cu sistemul computerizat de evaluare psihologică Vienna Test System şi cu Sistemul BIOPAC cu modul de experimente psihologice Superlab, laborator ECDL (European Computer Driver Licence), sală de psihodiagnostic computerizat şi analiza datelor, bibliotecă cu sală de lectură şi sală de împrumut. Toate acestea vă stau la indemână pentru a aprofunda metodele de cercetare ştiinţifică. Masterul de Psihologie Organizaţională şi Resurse Umane vă oferă prin programul ERASMUS experienţa învăţământului şi în afara ţării.

Cea mai importantă preocupare a cadrelor didactice implicate în predare şi a specialiştilor invitaţi din mediul de afaceri va fi de a crea o conexiune reală şi benefică între teoria şi practica organizaţională, astfel încât absolvenţii masterului să-şi găsească în cel mai scurt timp un loc de muncă, să fie cu adevarat utili instituţiilor în care se vor angaja iar integrarea acestora în mediul lucrativ să fie facilă.

Cursuri:

Masterul de Psihologie Organizaţională ţi Resurse Umane  oferă o gamă largă de cursuri astfel încât absolventul să beneficieze de toate cunoştinţele teoretice şi practice necesare în carieră.

Discipline: Psihodiagnostic Organizaţional; Metodologia cercetării în Psihologia Organizaţională; Evaluarea Personalului; Conflicte şi Negocieri; Comunicarea în Organizaţii; Psihologia Consumatorului; Analiza statistică a datelor; Selecţia Personalului; Psihologia Carierei; Comportament Organizaţional Aplicat; Intervenţie şi Schimbare Organizaţională; Analiza Climatului şi Culturii Organizaţionale; Construirea şi Utilizarea Probelor Standardizate de Evaluare a Personalităţii; Managementul Lucrului în Echipă; Stres Ocupaţional; Evaluarea şi Stimularea Creativităţii Organizaţionale; Legislaţia muncii; Tehnici de motivare Organizaţională; Training Organizaţional; Patologie şi Terapie Organizaţională; + 4 Stagii de Practică de Specialitate (câte unul pentru fiecare semestru).

Profesori:

Sub egida – “să învăţăm de la cei mai buni”, cadrele didactice din cadrului Programului de Masterat de  Psihologie Organizaţională şi Resurse Umane poseda atât vaste cunoştinţe teoretice, cât şi practice: Prof. Dr. Mihaela Roco – coordonator al Programului de Masterat; Prof. Dr. Mihai Aniţei; Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânişoară; Conf. Dr. Valeria Negovan; Conf. Dr. Marian Popa; Lect. Dr. Eugen Avram; Lect. Dr. Adrian Tanacli; Lect. Dr. Violeta Rotărescu; Lect. Dr. Georgeta Pânişoară; Lect. Dr. Romeo Zeno Creţu; Lect. Dr. Mihaela Chraif.

Perspective în carieră:

Absolvenţii vor fi pregătiţi să lucreze în domeniul Resurselor Umane în companii naţionale şi internaţionale. Ca arii de activitate vor face faţă cu succes unor sarcini precum: selecţia şi evaluarea personalului, realizarea unui diagnostic organizaţional pe partea de HR, etc. De asemenea, masteranzii vor fi pregătiţi pentru a susţine şi organiza traininguri pe teme precum: lucru în echipă, motivarea angajaţilor, leadership, creativitate organizaţională, comunicare în organizaţii, etc. Având în vedere specificul acestui program de Master, ar fi practic imposibil să fie ignorată cercetarea ştiinţifică. Studentul va învăţa metode de cercetare în acest domeniu, putându-şi găsi un loc de muncă şi într-un institut de cercetare. Absolvenţii vor avea cunoştinţele necesare aplicarii şi interpretării de teste psihologice specializate.

Admitere:

Examenul constă în susţinerea unui proiect de cercetare efectuat, după tematică şi bibliografie dată (afişată pe site www.fpse.ro), proiect ce se va preda în formă scrisă comisiei de examinare (considerat proba scrisă) şi o probă orală – interviu. Documentele necesare pentru dosarul de admitere, cât şi data limită pentru înscriere vor fi postate în timp util pe site-ul facultăţii: www.fpse.ro.

CONTACT: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Şoseaua Panduri, Nr.90, Bucureşti, Tel. 031-425.34.45.

[/expand]
[expand title=”Master de Psihopedagogia Şcolii Incluzive”]

Prezentare:

Misiunea fundamentală a programului este de a forma profesori de psihopedagogie specială de sprijin şi itineranţi la cele mai înalte standarde cerute de sistemul de învăţământ special incluziv ce se dezvoltă rapid în prezent în ţara noastră. Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele:

– cerinţele formulate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat de MEC cu Nr. 4925/ 2005 unde la Cap IX-Învăţământ Special- se face referire la faptul că elevii cu deficienţe integraţi în învăţământul de masă trebuie să beneficieze de asistenţă psihopedagogică şi de specialitate acordată de profesori de sprijin/itineranţi;

– creşterea în perspectivă a numărului de profesori de sprijin şi itineranţi, conform Strategiei naţionale privind protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap din România în perioada 2006-2013 (conform HG 1175/ 14.11.2005).

– concretizarea experienţei internaţionale dobândite prin programele Tempus şi Socrates care au constat în colaborarea cu universităţi prestigioase din Danemarca, Spania, Italia şi Marea Britanie vizând realizarea primului program de studii aprofundate în domeniul educaţiei integrate din România Timişoara).

Cursuri: Metodologii clasice şi moderne în educaţia specială şi integrată; Orientari teoretice şi practice în educaţia integrată; Evaluarea programelor sociale/educaţionale; Educaţia pentru drepturile copilului; Statistică aplicată în psihopedagogia specială; Direcţii moderne în consilierea şi integrarea profesională a elevilor cu handicap; Terapii educaţional recuperative; Tehnici de evaluare pentru integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES); Metode de cercetare în educaţia integrată şi designul propunerilor de finanţare; Teoria şi practica conducerii organizaţiilor pentru persoane cu handicap; Strategii de integrare educaţională pentru elevii supradotaţi; Integrarea educaţională şi socială a elevilor cu handicap senzorial; Psihopedagogia integrării elevilor cu tulburări de comportament; Activitate de cercetare pentru pregătirea dizertaţiei.

Profesori: Prof. Dr. Emil Verza; Prof. Dr. Verginia Creţu; Prof. Dr Doru Vlad Popovici; Prof. Univ. Dr. Dan Potolea; Conf. Dr. Florin Emil Verza; Conf. Dr. Mariana Popa; Conf. Dr. Maria Neagoe; Lect. Dr. Dorin Carntina; Lect. Dr. Anca Rozorea; Lect. Dr. Urea Roxana; Asist. Dr Alexandru Iordan.

Perspective în carieră: Şcoli generale şi grădiniţe incluzive; Centre şcolare pentru educaţie incluzivă; Centre judeţene pentru asistenţă psihopedagogică; Grădiniţe speciale pentru preşcolari cu handicap; Şcoli speciale pentru handicap mintal, senzorial, fizic etc.; Şcoli profesionale speciale de arte şi meserii; Centre de zi pentru elevii cu handicap; Clase şi grupe speciale pentru elevii supradotaţi; Organizaţii neguvernamentale şi fundaţii care se ocupă de problematica persoanelor cu handicap; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap; Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap; Centre de asistenţă a persoanelor fără adăpost pentru copii şi adulţi;       Centre de reeducare pentru minori; Centre de resocializare, terapie ocupaţională şi ergoterapie; Direcțiile generale  de asistență socială și protecția drepturilor copilului; Centre de pedagogie curativă şi şcoli Waldorf; Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de pe langă Consiliile judeţene şi Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de admitere: diploma de bacalaureat (original); diploma licență (original); foaie matricolă (copie legalizată); certificat de naștere (copie legalizată); certificat de căsătorie (copie legalizatată); buletin de identitate (copie); adeverință medicală; 4 fotografii tip buletin; fișa de înscriere.

2. Modalitate de admitere: 50% media de licenţă;  50% interviu (fără tematică, fără bibliografie).

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie specială, Șos. Panduri, nr.90, sector 5, București,  tel 0314253445.

[/expand]
[expand title=”Masterul de Sănătate Ocupaţională şi Performanţă în Organizaţii”]

Prezentare:

Masterul Sănătate ocupațională și performanță în organizații este de tip profesional, fiind orientat cu precădere pe formarea competențelor profesionale. Sănătatea ocupațională și performanța profesională reprezintă domenii complementare care abordează calitatea vieții, siguranța și starea psihică de bine a angajaților la locul de muncă. Obiectivul fundamental al acestui program masteral este acela de a forma psihologi specializaţi gestionarea problematicii sănătății ocupaționale, al managementului riscului profesional și al optimizării performanței în muncă.

Cursuri:

Semestrul 1: Metodologia cercetării în mediul organizațional; Analiza muncii; Patologia comportamentului organizațional; Calitatea vieții la locul de muncă.

Semestrul 2: Statistici multivariate; Managementul riscului și siguranța ocupațională; Teoria și practica măsurării în psihologie; Consiliere și consultanță organizațională.

Semestrul 3: Evaluarea performanței profesionale; Dezvoltarea expertizei, excelenţei şi performanţei experte; Managementul stresului nontraumatic; Training, mentorat, coaching în organizații.

Semestrul 4: Managementul conducerii și performanței de grup; Managementul stresului traumatic; Dezvoltarea competențelor emoționale în organizație; Practică de cercetare.

Profesori: Conf. dr. Vasile-Marian POPA, coordonator master; Prof. dr. Mihaela ROCO; Lect. Dr. Eugen AVRAM; Lect. dr. Violeta Rotărescu; Lect. Dr. Cezar ION-BOGDAN; Lect. Dr. Georgeta Pânișoară; Lector dr. Cătălin NEDELCEA;  Lector dr. Romeo CREȚU.

Perspective în carieră:

Funcțiile care sunt compatibile cu pregătirea oferită de acest master sunt:

– Consultant organizaţional intern şi extern pentru probleme de asistare/ consiliere psihologică a personalului, inclusiv cel managerial;

– Analist resurse umane (cercetare în HR);

– Recrutare şi selecţie (activităţile de elaborare profile de post)

– Psiholog psihologie organizaţională (în echipele de medicina muncii sau în alte cadre);

– Psiholog resurse umane (în departamentele de HR: elaborare programe de analiză, dezvoltare, reevaluarea documentaţiei organizaţionale, etc.)

– Specialist sau senior OD (dezvoltare organizaţională) pentru programe de performance management, cercetarea nevoilor de schimbare organizaţională;

– Auditor sau director sistem de management securitate ocupaţională,  calitate, responsabilitate socială (trebuie în plus să capete diplomă de auditor sistem OHSAS, ISO, SA8000)

– Coordonator programe – de teambuilding, integrare, pregătire a salariaţilor

– Trainer pentru construrea echipelor, optimizarea conducerii, etc.

– Consiliere psihologia personalului (stres profesional, dezvoltare profesională, etc.)

– Evaluator de personal

– Director HR

Admitere:

Examenul de admitere este compus din două probe: Probă scrisă: Analiza liberă a unui caz particular din mediul organizațional (candidații vor avea la dispoziție înainte de concurs câteva cazuri ilustrative, pentru familiarizare); Probă orală: Interviu orientat pe potențialul academic (motivație și interese de învățare, realizări și performanțe academice personale, capacitatea de lectură la prima vedere, într-o limbă străină de circulație europeană a unui text psihologic).

Candidații vor completa la înscriere o fișă de interviu, al cărui model va fi prezentat pe site-ul facultății.

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației (www.fpse.ro); +031-425.34.45; +031-425.34.46.

[/expand]
[expand title=”Master Strategii Inovative de Învăţare. Masterat Didactic”]

Prezentare:

Programul de formare reprezintă o ofertă modernă şi flexibilă de pregătire ce își propune să susţină şi să dezvolte profesionalismul autentic al cursanţilor, actuale sau viitoare cadre didactice. Obiectivele programului vizează: ridicarea standardelor de calitate în domeniul formării profesioniştilor în educaţie; creșterea calității programelor de formare prin astfel de alternative moderne la formele clasice de profesionalizare; validarea unui model funcţional de pregătire a cadrelor didactice la nivel Master cu accent pe dezvoltarea/consolidarea competenţelor transversale.

Organizatori: Catedra de Pedagogie, în parteneriat cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) şi cu Centrul de Formare şi Dezvoltare în Domeniul Învăţământului Superior (CDFIS).

Cursuri:

Programul este structurat pe 2 ani, 4 semestre şi include discipline de aprofundare şi de sinteză, practica de specialitate (3 semestre), activitatea de cercetare pentru elaborarea disertaţiei.

Din oferta curriculară, menţionăm: Dezvoltarea personală și a carierei didactice; Învățarea şi teorii moderne ale învăţării; Managementul comunicarii și al conflictelor educaționale; Managementul clasei de elevi şi al situaţiilor de criză educaţională; Managementul curriculumului; Medii virtuale de învăţare; E learning și blended learning; Profesorul reflexiv; Educația Media; Politici europene în domeniul formării şi dezvoltării profesionale; Elemente de didactică aplicată; Metode şi instrumente de evaluare a performanţelor şcolare etc.

Examenul de disertaţie (10 credite) se susţine conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea din Bucureşti.

Profesori: Conf. dr. Anca NEDELCU; Prof. dr. Dan POTOLEA; Prof. dr. Ioan NEACŞU; Prof. dr. Romiţă IUCU; Prof. dr. Adina VRĂSMAŞ; Prof. dr. Radu GRAMATOVICI (Facultatea de Matematică); Prof. dr. Marin MANOLESCU; Lector dr. Silvia FĂT; Conf. dr. Lucian CIOLAN; Prof. dr. Ovidiu PÂNIŞOARĂ; Lect. dr. Antoaneta-Firuţa TACEA;  Conf. dr. Cătălina ULRICH.

Perspective în carieră:

– Tutoriat şi mentorat în cariera didactică;

– Designul proceselor de instruire pentru copii şi adulţi;

– Consultanţă şi consiliere în procese de învăţare.

Admitere:

Admiterea se face pe bază de concurs, constând din media de la examenul de licenţă (50%) şi interviu structurat(50%). Perioada de înscriere și de susținere a examenului de admitere:  septembrie 2012.  Pentru informații suplimentare, se recomanda consultarea site-ului facultății:  www.fpse.ro.

CONTACT:  Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE), Șos. Panduri, Nr. 90, sector 5, București; Tel./ Fax: 031/425.34.46/45/52; www.fpse.ro.

[/expand]
[expand title=”Master Terapia Logopedică în Procesele de Comunicare”]

Prezentare:

Principala misiune a acestui program de master este aceea de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, logopezi, specialiști în domeniul optimizării comunicarii și a înlăturării distorsiunilor comunicării. Misiunea programului de master se concretizează într-un ansamblu de funcţii şi servicii profesional-academice. În esenţă, acestea sunt:

– Servicii profesional-didactice: pregătirea continuă a specialiştilor din domeniul de profil (terapie logopedică și a comunicării)

– Servicii ştiinţifice: promovarea cercetării fundamentale, aplicative și de dezvoltare în  cadrul științelor educației în general și în special în ceea ce privește terapia logopedică și a comunicării.

– Servicii de consultanţă şi consiliere: oferirea de servicii profesional-ştiinţifice, instituțiilor școlare preuniversitare și altor instituţii, comunităţii şi persoanelor interesate.

– Servicii de cooperare academică – profesională: dezvoltarea cooperării academice cu facultăţile şi instituţiile de cercetare de profil din România, din ţările europene şi de pe alte continente.

– Formarea de abilități de cercetare în domeniul limbajului și comunicării, a impactului acestor tulburări asupra personalității și comportamentului.

Cursuri: Tulburări ale limbajului și comunicării; Terapii educațional-recuperative în logopedie; Psihologia limbajului și comunicării; Perspective în recuperarea psihopedagogică; Metode și tehnici de cercetare în psihopedagogia specială; Ergoterapie, artterapie și ludoterapie; Programe de comunicare și limbaje augumentative; Tulburări de limbaj asociate deficiențelor mintale și senzoriale; Psiholingvistică și fonetică; Relație și determinare în tulburările comunicării și tulburările neuro-motorii; Specificul psihoterapiei persoanelor în dificultate; Psihodiagnoza limbajului și a personalității; Consiliere psihopedagogică și în asistența socială; Intervenție și practică logopedică; Activitate de cercetare pentru pregatirea dizertaţiei.

Profesori: Prof. Dr.  Emil Verza; Prof. Dr. Mihai Golu; Prof. Dr. Verginia Creţu; Prof. Dr Doru Vlad Popovici; Conf. Dr. Florin Emil Verza; Conf. Dr. Mariana Popa; Conf. Dr. Maria Neagoe; Lect. Dr. Dorin Carntina; Lect. Dr. Anca Rozorea; Lect. Dr. Urea Roxana; Lect Dr. Valentina Ivan; Lect. Dr. Marilena Bratu.

Perspective în carieră: instițutii preșcolare și școlare din învățământul special; instițutii preșcolare și școlare din învățământul de masă; instițutii preșcolare și școlare din învățământul de masă cu clase cu copii cu CES intergraţi; centrele logopedice interșcolare; clinici și spitale pentru adulți și copii; policlinici pentru adulți și copii; cabinete medicale private; centre de plasament; laboratoare de sănătate mintală; Agenția Națională pentru Protecția Persoanelor cu Handicap (pentru expertiza complexă) și filialele de sector sau județene; Centre de reeducare pentru minori; Centre de reabilitare pentru persoane cu nevoi speciale și familiile lor; Centre pentru asistarea copilului și a familiei; Fundații pentru copii cu CES; ONG-uri; Asociația națională a logopezilor și filialele sale; Centrele de resurse; Aplicarea programelor de terapie a limbajului și comunicării în after school.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: diploma de bacalaureat (original); diploma de licență (original); foaie matricolă (copie legalizată); certificat de naștere (copie legalizată); certificat de căsătorie (copie legalizată); buletin de identitate (copie); adeverință medicală; 4 fotografii tip buletin; fişă de înscriere.

2. Modalitate de admitere: 50% media de licenţă; 50% interviu (fără tematică, fără bibliografie).

CONTACT: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie specială, Șos. Panduri, nr.90, sector 5, București,  tel 0314253445

[/expand]