Facultatea de Litere

[expand title=”Master Consultanţă şi Expertiză în Publicitate”]

Prezentare:

Acest masterat reprezintă un program de pregătire specializată pentru piaţa de publicitate din România, atât pentru agenţiile de publicitate de tip ATL, cât şi pentru cele de tip BTL. Cunoştinţele şi competenţele tehnice sunt astfel structurate, încât să ofere atât baza metodologică de specialitate, cât şi capacităţi de management în coordonarea şi executarea campaniilor de publicitate.

Universitatea din Bucureşti şi Oxford College of Marketing au lansat un parteneriat pe baza unui acord de exclusivitate, prin care studenţii au posibilitatea să obţină şi o Diplomă în Marketing Digital, recunoscută de Chartered Institute of Marketing şi de Communications Advertising and Marketing Education Foundation.

Cursuri: Istoria şi teoria publicităţii; Metode de cercetare în marketing şi publicitate; Componentele enunţului publicitar; Comportamentul consumatorului; Formarea imaginii de marcă; Metodologii de analiză a imaginii publicitare; Emoţii şi sensibilităţi în publicitate; Publicitate în politic – aplicaţii; Strategii ale comunicării vizuale în publicitate; Media planning/media buying; Copywriting; Managementul agenţiilor de publicitate; Publicitate online, blog marketing; Practică de specialitate (tutorat).

În primul an de studiu, planul de învăţământ vizează aprofundarea cunoştinţelor generale de comunicare, marketing, antropologie, estetică şi semiotică publicitară, iar în cel de-al doilea an, prin cursuri aplicate şi ateliere, se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor practice.

Profesori:

Titularii de curs sunt cadre didactice ale Universităţii din Bucureşti, cadre didactice asociate din alte universităţi publice. Atelierele din anul al II-lea se desfăşoară prin colaborare cu practicieni şi specialişti din agenţii de publicitate şi firme de relaţii publice.

Profesori: Barutcieff Silvia, Crăciun Alexandra, Dinu Mihai, Fati Sabina, Hodorogea Vasile, Marinescu Valentina, Mesina Laura, Ofrim Alexandru, Popescu Costin, Rogojinaru Adela, Spiridon Monica, Ştefănescu Poliana, Tudor Dragoş.

Perspective în carieră:

Acest masterat este cel mai vechi program de studii de specializare postuniversitară al Catedrei de Comunicare şi Relaţii Publice, fiind înfiinţat în anul universitar 1999-2000. Absolvenţii programului de master pot ocupa poziţii de: Account executive; Account manager; Copywriter; Traffic manager; AV production manager; Print production manager; Brand manager; Corporate communication manager; Director de comunicare; Director de marketing; Strategic planner etc.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere pe:

– www.litere.ro, http://blog.litere.ro şi www.comunicare-relatiipublice.ro.

Admiterea cuprinde o probă scrisă şi una orală.

Proba scrisă se desfăşoară pe baza bibliografiei şi tematicii afişate. Se vor formula subiecte de tip eseu, câte unul pentru fiecare disciplină (Teoria Comunicării, respectiv Relaţii Publice).

Pentru proba orală, li se recomandă candidaţilor să pregătească o scurtă prezentare a unei campanii publicitare şi să formuleze ipoteze pentru o soluţie creativă de realizare.

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, Tel./fax: 004.021.3134336.

Coordonator de program: Lect. dr. Silvia Barutcieff

[/expand]
[expand title=”Masterat Cultură şi Civilizaţie Ebraică”]

Prezentare:

Masteratul – coordonat de Centrul de studii ebraice al Facultăţii de Litere – oferă o iniţiere în studiile iudaice –, ceea ce înseamnă cursuri foarte variate, de la limbă ebraică şi elemente de limbă idiş, până la literatură israeliană, istoria evreilor din România, mistică ebraică, Biblie, istoria sionismului, stereotipuri antisemite etc. Scopul masteratului este acela de a oferi o deschidere culturală şi istorică largă în domeniu şi de a-i atrage pe cei interesaţi de cultura evreiască, din toate timpurile şi sub toate aspectele, fie că vor dori sau nu să aprofundeze ulterior unele dintre materiile care vor fi studiate aici.

Burse: Studenţii programului beneficiază, în fiecare an, de acces la un număr de 5 burse oferite de Statul Israel exclusiv celor înscrişi la programe de masterat în domeniul studiilor iudaice, dar şi la alte burse acordate direct de instituţii de specialitate din SUA, Germania, Israel, Suedia, etc.  Acorduri pentru burse Erasmus cu Universitatea Paul Valery, Montpellier III, Franţa; Universitatea Uludag, Bursa, Turcia; Universitatea Salerno, Italia.

Acorduri bilaterale cu Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel; Universitatea Bar Ilan, Israel; Universitatea California de Sud, SUA.

Cursuri: Istorie iudaică antică, Introducere în civilizaţia iudaică, Istoria evreilor din România, Stereotipuri despre evrei în antichitate, Gândire mistică evreiască, Curs practic de limba ebraică, Metodologia cercetării, Istorie iudaică medievală, Istoria intelectualităţii evreieşti din România, Literatura sapienţială, Literatura evreiească modernă, Gramatica limbii ebraice, Curs practic de limba ebraică, Practică de cercetare, Istorie iudaică modernă, Literatura israeliană, Gramatica limbii ebraice, Exegeză biblică, Istoria sionismului, Curs practic de limba ebraică, Curs opţional, Istorie iudaică contemporană, Istoria artei evreieşti, Imaginea evreului în cultura europeană, Curs practic de limba ebraică, Gramatica limbii ebraice, Redactare dizertaţie.

Profesori:

Profesorii sunt  titulari la Universitatea din Bucureşti,  provin din alte instituţii de cercetare din România sau sunt invitaţi de la universităţi străine: prof. dr. Carol Iancu, Universitatea Paul Valery, Montpellier IIII, Franţa; prof. dr. Andrei Cornea, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; prof. dr. Alexandru Barnea, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; prof. dr. Francisca Băltăceanu; prof. dr. Liviu Rotman, SNSPA; conf. dr. Mihai Chioveanu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; lector dr. Felicia Waldman, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; lector dr. Miroslav Taşcu Stavre, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; dr. Andrei Oişteanu, Institutul de Istoria Religiilor; dr. Măriuca Stanciu, Biblioteca Academiei Române; dr. Anca Ciuciu, Centrul de Studierea Istoriei Evreilor din România al FCER; dr. Camelia Crăciun, Centrul de Studiere a Istoriei Evreilor din România al FCER.

Perspective în carieră

Programul oferă avantajul unei duble calificări. Astfel, pe lângă oportunităţile de muncă oferite de domeniul în care au obţinut diploma de licenţă, absolvenţii beneficiază şi de accesul la poziţii specifice expertizei în studii iudaice:

– cadre academice;

– cercetători la institute de specialitate din România, Israel şi alte ţări;

– diplomaţi;

– angajaţi ai unor institute culturale (Institutul Cultural Român de la Tel Aviv);

– experţi guvernamentali;

– jurnalişti;

– angajaţi ai unor firme de comunicare şi agenţii de turism;

– specialişti în cadrul unor organizaţii non-guvernamentale din ţară şi din străinătate.

La conferinţele anuale ale Centrului de studii ebraice sunt admise şi lucrările unor masteranzi merituoşi, cercetări care urmează să apară în revista Studia iudaica.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la:

www.litere.ro şi http://blog.litere.ro.  Pentru admitere nu sunt necesare cunoştinţe de limbă ebraică.

Examenul de admitere constă într-o: probă scrisă, de sinteză, menită să informeze cadrele didactice ale programului despre nivelul de cunoştinţe al candidaţilor, având în vedere că aceştia vin din domenii de licenţă diferite; un interviu despre planurile proprii de cercetare.

Bibliografie:

Dicţionar enciclopedic de iudaism, Hsefer, Bucureşti, 2000; pp. 875-973; 1081-1087

Paul Johnson, O istorie a evreilor, Hasefer, Bucureşti, 1999.

Carol Iancu, Evreii din România de la excludere la emancipare, Hasefer, Bucureşti, 2006.

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, Tel./fax: 004.021.3134336

Coordonator: prof. dr. Andrei Cornea, acornea@hotmail.com;  Persoana de contact: lector dr. Felicia Waldman, felicia.waldman@litere.ro.

[/expand]
[expand title=”Master Didactici ale Disciplinelor Filologice”]

Prezentare:

Masteratul DDF îşi propune să formeze profesori competenţi şi creativi, care să valorizeze fiecare elev în parte şi să-i ajute pe toţi să dobândească în domeniul disciplinelor filologice competenţe durabile. Iată câteva dintre obiectivele pe care le avem în vedere pentru absolvenţii noştri: să-şi identifice propriile nevoi de învăţare; să înţeleagă nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor cu care lucrează; să aplice în mod creativ abordări diverse, strategii şi metode, resurse educaţionale, astfel încât să stimuleze motivaţia elevilor pentru învăţare şi să le ofere căi variate pentru explorarea temelor şi dobândirea competenţelor, valorilor şi atitudinilor specifice disciplinei; să folosească instrumente şi metode de cercetare specifice domeniului educaţiei, care să conducă la îmbunătăţirea propriei activităţi şi, implicit, la competenţe şi abilităţi mai bune ale elevilor.

Cursuri:

Având în vedere specificul programului de masterat, toate cursurile şi atelierele acestui program îmbină în mod optim partea teoretică şi cea aplicativă. Menţionăm câteva dintre cursurile propuse:

– Teorii moderne ale învăţării

– Perspective inovatoare în didactica limbii materne/ a limbilor străine

– Valori şi atitudini în predarea disciplinelor filologice

– Didactica lecturii/ a limbii/ a comunicării orale/ a redactării

– Proiectarea / Evaluarea în disciplinele filologice

– Politici lingvistice în educaţie

– Didactica literaturii universale

– Tutorial pentru cercetarea didactică

– Comunicare educaţională

– Management educaţional

– Practica de specialitate

Profesori:

În cadrul programului de masterat predau profesori de la Facultatea de Litere, precum şi colaboratori de la Facultatea de Ştiinţele Educaţiei, de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi  profesori de la licee din Bucureşti, cu expertiză în anumite domenii (evaluare, literatură universală). Încercăm, în acest fel, să acoperim, prin experienţe didactice şi de cercetare diverse, cât mai multe dintre nevoile de învăţare ale masteranzilor.

Printre profesorii masteratului, se numără: prof. dr. Andra Vasilescu; conf. dr. Oana Murăruş; conf. dr. Liviu Groza; lector dr. George Ardeleanu; lector dr. Andrea Ghiţă; lector dr. Florentina Sâmihăian (Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti); Cerc. şt. Ligia Sarivan; prof. dr. Mihaela Singer (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei); Prof. dr. Romiţă Iucu, lector dr. Firuţa Tacea (Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei); Florin Ioniţă (Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu“); Elisabeta Roşca (profesoară la Colegiul German „Goethe“).

Perspective în carieră:

Oportunităţi în carieră deschise de masteratul DDF: profesor în domeniul disciplinelor filologice; metodist sau ocupant al unor poziţii de conducere în ierarhia şcolii; cercetător în domeniul educaţiei; redactor într-o editură cu profil educaţional; coordonator al unor programe educaţionale în instituţii nonguvernamentale; formator în programe pentru adulţi.

Luminiţa Pătraşcu, absolventă a promoţiei 2009: Pentru mine, masteratul DDF a însemnat nu doar dobândirea unor importante achiziţii în plan profesional, ci şi un mare câştig în plan personal. Datorită felului în care a fost expusă, discutată şi nuanţată problema rolului nostru, al profesorilor, am început să cred că, în ciuda hibelor de tot soiul ale sistemului din care facem parte, avem totuşi o mare putere – dacă nu cea mai mare – de a îndrepta lucrurile spre un făgaş normal. Am constatat asta prin propriile activităţi practice, experimente şi cercetări didactice pe care le-am făcut de-a lungul celor doi ani de masterat. În definitiv, schimbarea de perspectivă oferită de acest masterat asupra tuturor factorilor implicaţi în educaţie este aspectul esenţial care ne-a mijlocit nouă, absolvenţilor, obţinerea unor performanţe şi satisfacţii profesio-nale reale, resimţite ca atare şi de profesor, dar mai ales de elevii noştri.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la: www.litere.ro, http://blog.litere.ro.  Masteratul se adresează profesorilor care predau discipline filologice şi absolvenţilor filologi care optează pentru cariera didactică.

Documente necesare pentru dosarul de admitere: curriculum vitae; un text (800-1000 de cuvinte) în care să se argumenteze interesul pentru masteratul DDF.

Examenul de admitere constă într-un interviu, pentru care candidaţii au de pregătit o prezentare orală cu una dintre următoarele teme, la alegere:

– evaluarea la limba şi literatura română/ la limbile moderne;

– profilul elevilor de azi (interese, valori, atitudini faţă de şcoală);

– calităţile unui bun profesor, azi;

– rolul disciplinei pe care o predau/ vreau să o predau în formarea personalităţii elevilor.

Bibliografie pentru pregătirea interviului:

Cinci exerciţii de politică educaţională în România, Centrul Educaţia 2000+, Unicef, Bucureşti, 2008;

Şcoala aşa cum este, Centrul Educaţia 2000+, Unicef, Bucureşti, 2010.

CONTACT:Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti,  Tel./fax: 004.021.3134336.

Coordonator program: Lector dr. Florentina Sâmihăian, email: tinasamihaian@gmail.com, 021 255 47 99.

[/expand]
[expand title=”Masterat de Etnologie, Antropologie Culturală şi Folclor”]

Prezentare:

Acest masterat se adresează tuturor absolvenţilor cu studii de licenţă, interesaţi de problemele identităţii culturale româneşti şi europene, de mecanismele construcţiei culturale, de formele de raportare la alteritate, de investigarea mentalităţilor în context intercultural, de formele de recuperare, de patrimonializare şi de promovare a moştenirii culturii populare româneşti în noul context european.

Parteneri instituţionali: Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Ţăranului Român, Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Craiova.

Acord internaţional cu Departamentul de Antropologie Culturală al Universităţii „Victor Segalen”, Bordeaux 2, Franţa

Cursuri: Cultură populară în context european; De la folclor şi folcloristică la etnologie în România; Concepte şi teorii în antropologia culturală; Abordări moderne în cercetarea etnologică; Arte şi limbaj artistice în cultura populară; Texte etnologice fundamentale; Mentalităţi şi construcţie identitară; Antropologie literară; Orientări actuale în antropologia culturală; Gen şi societate; Exerciţii de privire etnologică; Etnologia şi mutaţiile culturale actuale; Identitate, alteritate – perspective româneşti; Coordonate ale convieţuirii multietnice în România; Etnologia familiei; Studii culturale: direcţii de cercetare; Memoria culturală: forme şi contexte; Modele de comunicare interculturală; Patrimoniu şi patrimonializare.

Profesori: prof. univ. dr. Rodica Zane; conf. univ. dr. Narcisa Ştiucă; conf. univ. dr. Ioana Fruntelată; lector univ. dr. Lucia Ofrim; lector univ. dr. Adrian Stoicescu; prof. univ. dr. Silviu Angelescu; prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu,  cărora li se vor alătura specialişti de la instituţiile-partener.

Perspective în carieră:

Posibile trasee de carieră: cercetători ştiinţifici, referenţi culturali, muzeologi, consultanţi-experţi în probleme de patrimoniu cultural, etnologi-documentarişti în mass-media, realizatori de programe şi proiecte culturale.  Pentru acestea vizăm următoarele competenţe:

– capacitatea de a recunoaşte şi de a analiza aspecte specifice culturii româneşti  contemporane,  rurale şi urbane şi de a evalua contribuţia culturii populare la cultura naţională;

– formarea abilităţilor de redactare a proiectelor culturale pe teme etnologice şi a unor articole de specialitate pentru publicaţii din domeniu;

– aplicarea metodologiei cercetării etnologice de teren;

– abilităţi de comunicare în contexte multiculturale şi abilităţi de lucru în echipă;

– consilierea de specialitate în domeniul gestionării patrimoniului cultural imaterial.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la: www.litere.ro şi http://blog.litere.ro.  Examenul de admitere constă într-un eseu scris pe baza bibliografiei şi a tematicii şi un interviu de susţinere şi de argumentare a acestuia.

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, Tel./fax: 004.021.3134336.

[/expand]
[expand title=”Master Modele de Comunicare şi Relaţii Publice”]

Prezentare:

Începând cu anul 2010, datorită unei convenţii de echivalare a studiilor încheiate între Chartered Institute of Public Relations  şi Universitatea din Bucureşti, prin CRP, Facultatea de Litere, masteranzii pot obţine o diplomă profesională din partea CIPR după evaluarea externă a disertaţiei redactate în limba engleză. Absolvenţii dobândesc următoarele competenţe profesionale: comunicare strategică, managementul campaniilor de CSR, managementul evenimentelor speciale, comunicare internă şi CSR intern, managementul comunicării riscului şi al situaţiilor de criză. Anul al II-lea de masterat este organizat în parteneriat cu Université Lorraine, în cadrul unui proiect-pilot de calificare europeană în relaţii publice şi comunicare strategică (Master Européen  en Relations Publiques MARPE), linia francofonă. Înscrierea în modulul MARPE este opţională, iar cursurile se desfăşoară la Bucureşti şi Nancy, printr-un program de cooperare academică adoptat de cele două universităţi.

Cursuri: Teorii ale interacţiunii comunicative; Tendinţe în relaţiile publice contemporane; Etica informării publice; E-marketing; Elemente de programare în campania de relaţii publice (issues management); Paradoxurile comunicării – modele teoretice şi expoziţii; Negociere conversaţională; Comunicare vizuală; Marketing – RP pentru târguri şi expoziţii; Responsabilitate socială corporativă şi corporate affairs; Campanii de relaţii publice: gestiunea situaţiilor de criză; Planificare strategică şi logistica evenimentelor; Corporate identity, branding şi noile tehnologii; Exerciţiile de advocacy în influenţarea politicilor publice; Managementul agenţiilor de RP;  Media planning; Practica de specialitate.

Profesori:

Titularii de curs sunt cadre didactice ale Universităţii din Bucureşti şi cadre didactice asociate din alte universităţi publice. Atelierele din anul al II-lea se desfăşoară prin colaborare cu practicieni şi specialişti din departamente şi din agenţii de relaţii publice.

Profesori: Bîlbîie Răduţ; Crăciun Alexandra; Dinu Mihai; Epstein Vladimir; Fuerea Augustin; Hagiu Gabriela; Lazăr Gilda; Marinescu Valentina; Mesina Laura; Mihăiţă Nicolae; Mihălcescu Horia; Morar Vasile; Mureşanu Mihaela; Ofrim Alexandru; Perpelea Nicolae; Popescu Cristian Florin; Rogojinaru Adela; Spiridon Monica; Teodorescu Ana-Maria; Tudor Dragoş; Vasilescu Andra.

Perspective în carieră:

Masteratul pregăteşte absolvenţi în vederea obţinerii calificării superioare în coordonarea şi în managementul programelor şi al campaniilor de relaţii publice, propunând aplicaţii specifice în următoarele arii de competenţă profesională: Managementul evenimentelor speciale (event PR); Gestionarea comunicării în situaţii de criză; Responsabilitate socială corporativă şi public affairs; Advocacy; Etica informării şi comunicării instituţionale; Relaţii publice europene;  Comunicare integrată, blog marketing.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la: www.litere.ro şi http://blog.litere.ro.

Admiterea cuprinde o probă scrisă şi una orală. Proba scrisă se desfăşoară pe baza bibliografiei şi a tematicii afişate. Se vor formula subiecte de tip eseu, pornind de la bibliografia publicată, câte unul pentru fiecare disciplină. Pentru proba orală, se organizează un interviu exploratoriu, în care li se recomandă candidaţilor să-şi prezinte experienţa ştiinţifică şi să argumenteze în legătură cu alegerea acestui program de master.

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti; Tel./fax: 004.021.3134336.

Coordonator program: Conf.univ.dr. Adela Rogojinaru, adelarogojinaru@yahoo.com, Tel./fax: 021.3146177.

[/expand]
[expand title=”Master de Gestionare a Informaţiei în Societatea Contemporană”]

Prezentare:

Colectivul de Ştiinţe ale Informării şi Documentării din cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti reprezintă singura structură de învăţământ superior din România care a realizat un program de studii de nivel masteral centrat pe problemele organizării şi a diseminării documentelor şi a informaţiilor în societatea contemporană. Programul Gestionarea Informaţiei în Societatea Contemporană urmăreşte abordarea superioară şi integratoare a aspectelor determinante în creşterea calităţii proceselor informaţionale din societatea actual. Astfel, absolvenţii acestor studii sunt sprijiniţi să se înscrie în mod dinamic în activităţile specifice şi să obţină, la nivel specializat, performanţe care să reprezinte forme de valoare adăugată în chiar domeniile de bază respective.

Cursuri: Teorii  contemporane în dezvoltarea colecţiilor din biblioteci şi centre de documentare şi informare; Planificarea şi organizarea în structuri documentare; Managementul calităţii în transferul de informaţii; Regăsirea online  a informaţiei; Ergonomia în structuri documentare; Sociologia informaţiei şi a lecturii; Limbaje de indexare; Sisteme şi structuri bibliografice; Cercetarea ştiinţifică şi tehnologia informaţiei; Cercetarea de marketing în structurile infodocumentare; Promovarea serviciilor de bibliotecă; Fişiere  de autoritate;  Lectura imaginii; Practica în structuri bibliotecare şi de informare.

Profesori: Prof. univ. dr.  Ionel Enache; prof. univ. dr.  Adina Berciu; conf. univ. dr. Simona Antonescu; lect. univ. dr. Avram Laurenţiu; lect. univ. dr. Cristina Popescu; lect. univ. dr. Luciana Porumbeanu; prof. univ. dr.  Mircea  Regneală; prof. univ. dr.  Zina Niculescu.

Perspectivele acestei forme de învăţământ din România sunt legate de nevoia reală de specialişti într-un număr mare de structuri distribuite la scară naţională.

În condiţiile dezvoltării transferului de informaţii prin noile tehnologii şi ale constituirii unor reţele şi sisteme documentare, specializarea în domeniul ştiinţei informării se înscrie printre câmpurile de formaţie superioară cu mari perspective de plasament, atât în sectorul de stat, cât şi în cel privat.

Absolvenţii  programului vor putea lucra ca specialişti în ştiinţa informării, ca experţi în transferul de informaţii, ca organizatori şi manageri de structuri şi sisteme infodocumentare: profesori-documentarişti, bibliotecari, documentarişti, bibliografi etc.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la: www.litere.ro şi http://blog.litere.ro. Admiterea va consta dintr-o probă scrisă şi una orală.

Pentru proba scrisă se vor formula subiecte de tip sinteză pe baza bibliografiei şi a tematicii anunţate.

Proba orală constă într-un colocviu pe baza tematicii şi a bibliografiei recomandate în acest scop.

Tematica pentru concursul de admitere: Biblioteca şi informaţia în epoca contemporană; Documente de bibliotecă clasice şi moderne; Selecţia şi deselecţia documentelor; Schimbul de publicaţii şi cooperarea internaţională; Împrumutul de publicaţii şi interconectarea sistemelor deschise; Evoluţia structurilor info-documentare; Managementul în structuri infodocumentare; Informatizarea structurilor infodocumentare.

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, Tel./fax: 004.021.3134336.

[/expand]
[expand title=”Master Managementul Informaţiei şi al Documentelor”]

Prezentare:

Masteratul Managementul Informației si al Documentelor își propune asigurerea calificărilor în activitățiile specifice guvernării bazate pe noile tehnologii. Acestea se referă la domeniul livrărilor de servicii electronice, al utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor în operațiuni guvernamentale, în relațiile interne ale instituțiilor, cu alte organisme guvernamentale internaționale, cât și în relațiile cu mediul de afaceri intern și extern. De asemenea, cunoştinţele privind gestionarea documentelor prin utilizarea TIC  asigură studenților abilitățile necesare accesului în orice domeniu de activitate care vehiculează un volum de date electronice.

Masteratul promovează studierea sectorului public administrativ şi progresele generale manageriale, prin prisma utilizării noilor tehnologii şi a orientării către cetăţean. Le permite studenţilor să-şi dezvolte competenţele profesionale avansate în domeniile: administraţie publică, asistenţă managerială şi secretariat, comunicare şi relaţii publice, ca şi tuturor acelora cu potenţial în asumarea responsabilităţiilor suplimentare de Leadership.

Cursuri: Guvernarea bazată pe noile tehnologii; Reţele de comunicaţie; Baze de date; Regăsirea informaţiei digitale; Managementul proiectelor; Teoria administraţiei publice; Economia sectorului public; Instituţii europene; Managementul instituţiilor publice.

Profesori: prof. univ. dr. Doina Banciu; conf. univ. dr. Niculina Vârgolici; conf. univ. dr. Elena Tîrziman; conf. univ. dr. Oana Iucu; conf. univ. dr. Mireille Rădoi; conf. univ. dr. Radu Gramatovici; lect. univ. dr. Cristina Albu.

Perspective în carieră:

Masteratul pregăteşte specialişti pentru instituţiile sectorului public (administraţia centrală şi locală), agentii, instituţii adminstrative europene, companii private capabile să lucreze cu noile instrumente informatice pentru gestiunea informaţiilor. Posibile trasee in carieră: desfăşurarea activităţii în structuri ale administraţiei publice locale şi centrale, româneşti şi europene; activitatea în sectorul public: transport, sănătate publică, dezvoltare urbană, politici de mediu, educaţie etc.; pregătirea aplicaţiilor pentru obţinerea finanţărilor din fonduri europene.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la: www.litere.ro, http://blog.litere.ro şi http://www.diginfo.ro/index.php?page=master.

Admiterea la programul de master se face printr-un interviu pe baza bibliografiei anunţate şi a unei scrisori de intenţie.

Bibliografie:

Florin Filip (coord.), Societatea Informaţională – Societatea cunoaşterii, Bucureşti, Editura Expert, 2001

Doina  Banciu,  e-Taxe  prin Infochioşc, Bucureşti, Editura Tehnică, 2002

Doina  Banciu,  E-Government, Bucureşti, Editura Tehnică, 2005

Paul Marinescu, Managementul instituţiilor publice, 2002, http://ebooks.unibuc.ro/ StiinteADM/marinescu/cuprins.htm

Portale guvernamentale:

www.guv.ro

www.direct.gov.uk

www.romania.gov.ro (e-Romania)

www.digitales.oesterreich.gv.at (e-Austria)

www.e-mexico.gob.mx (e-Mexic)

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti; Tel./fax: 004.021.3134336; 004.021. 311.68.35

Coordonator program: prof. univ. dr. Doina Banciu

Persoană de contact: ing. Cristian Ciortan, cristi.ciortan@gmail.com

[/expand]
[expand title=”Masterat Politică şi cultură în context european şi internaţional”]

Prezentare:

Masteratul pregăteşte absolvenţi cu calificare superioară în domeniul studiilor culturale europene şi al relaţiilor internaţionale, specializaţi în domenii legate de procesul de post-integrare europeană.  Anul întâi de studiu cuprinde un număr de discipline cu caracter mai general, care introduc în domeniul larg al relaţiilor internaţionale şi clarifică unele aspecte politice şi culturale relevante pentru epoca noastră.

În anul al II-lea de studiu vor fi abordate probleme mai speciale sau aplicate, inclusiv privitoare la zone geografice de interes pentru România (spaţiul post-sovietic, spaţiul arabo-islamic, spaţiul balcanic).

Cursuri: Economie mondială; Introducere în relaţiile internaţionale; Drepturile omului; Studii de gen; Revoluţiile din 1989 şi consecinţele lor; Etica relaţiilor internaţionale; Metode  în ştiinţele sociale; Cultura în epoca post-humanismelor; Religii contemporane în spaţiul european; Elemente de geopolitică europeană; Coordonate ale spaţiului post-sovietic; Problematica spaţiului arabo-musulman; Culturi balcanice; Etnicitate şi naţiune,  Diplomaţie culturală românească.

Profesori:

Cursurile şi atelierele sunt ţinute de cadre didactice din departamentul de Studii Europene şi din alte departamente ale Facultăţii de Litere, precum şi de profesori colaboratori cu autoritate şi experienţă recunoscute în disciplinele studiate: Vasile Morar, Laurenţiu Constantinescu, Irina Pană, Miroslav Taşcu-Stavre, Carmen Dioaconescu, Rodica Zaharia, Mirel Bănică, Mihaela Constantinescu, Andrei Cornea, Andrei Şiperco, Mihai Dinu, Iulian Costache, Răzvan Voncu, Laura Sitaru, Armand Goşu, Silvia Branea.

Perspective în carieră:

Absolvenţii masteratului vor putea lucra în instituţii româneşti implicate în proiectarea sau aplicarea programelor de preluare a acquis-ului comunitar şi a utilizării fondurilor europene, mai cu seamă, dar nu exclusiv, în domenii culturale.

De asemenea, vor putea lucra în domeniul afacerilor externe în ministerul de resort sau în alte agenţii guvernamentale, în domeniul managementului cultural, în instituţii private de profil, în presă şi, nu în ultimul rînd, cei mai buni dintre ei vor avea competenţele necesare pentru a candida la posturi în instituţii europene.

Suntem convinşi că şi firmele private de consultanţă şi din alte domenii se vor arăta interesate de aceşti absolvenţi.

Desigur că absolvenţii masteratului au şi o bună oportunitate pentru continuarea studiilor prin doctorat în domeniul studiilor europene sau într-un domeniu apropiat, în ţară sau în străinătate.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la:

www.litere.ro şi http://blog.litere.ro.  Admiterea se realizează prin colocviu, ţinându-se seama şi de media de la examenul de licenţă (1/2 din media totală). Masteratul va fi absolvit pe baza unei dizertaţii finale.

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, Tel./fax: 004.021.3134336.

Coordonator program: Prof. Andrei Cornea, acornea@hotmail.com.

[/expand]
[expand title=”Master Studii Avansate în Lingvistică: Structura şi Funcţionarea Limbii Române”]

Prezentare:

Programul își propune aprofundarea cercetării și a cunoștinţelor privind limba română, pe care o urmărește în structurile ei fundamentale și în funcţionare. În evoluţia generală a limbii române, limba actuală va fi examinată ca etapă istoric și sociocultural determinată și va fi urmărită în dinamica ei, cu dependenţele și motivaţiile intra- și extralingvistice. Programul oferă, pe de o parte, o pregătire teoretică amplă pentru înţelegerea funcţionării general lingvistice, independent de etapă și de perspectiva de abordare, iar, pe de altă parte, adaugă elementele specifice diverselor perspective și obiective de cercetare. Este un program care a urmărit continuu și a instituţionalizat implicarea masteranzilor în activităţile de cercetare ale Catedrei și ale Institutului de Lingvistică din București.

Cursuri: Metode, direcţii, orientări în cercetarea lingvistică; Dinamica limbii actuale. Limbajul mass-media; Instrumente de lucru în cercetarea lingvistică și redactare de text știinţific;  Româna din perspectivă tipologică; Retorică și argumentare; Perspective cognitive în studiul limbii; Analiza discursului; Comunicare interpersonală.

Profesori:

Este programul care strânge cele mai importante nume din lingvistica românească: prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan; prof. dr. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu; prof. dr. Angela Bidu-Vrănceanu; prof. dr. Rodica Zafiu; prof. dr. Nicolae Saramandu; prof. dr. Gheorghe Chivu; prof. dr. Adriana Stoichițoiu Ichim; prof. dr. Maria Cătănescu; prof. dr. Emil Ionescu; prof. dr. Andra Vasilescu; conf. dr. Camelia Stan; conf. dr. Ariadna Ștefănescu; conf. dr. Liviu Groza; conf. dr. Oana Chelaru Murăruș; conf. dr. Cristian Moroianu.

Zece cadre didactice sunt și conducători de doctorat, asigurând, astfel, continuitatea masterat – doctorat.

Perspective în carieră:

Programul pregătește studenții pentru următoarele cariere:  cadre didactice în învăţământul preuniversitar și universitar;  cercetători-lingviști;  jurnaliști, formatori de opinie, profesioniști din domeniul mass-media; traducători în și din limba română.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la: www.litere.ro, http://blog.litere.ro.

Candidatul va prezenta o schiţă a unui proiect de cercetare de 2-3 pagini în domeniul limbii române – la alegere, o chestiune de lexic, semantică, formare a cuvintelor, fonologie, morfologie, sintaxă, stilistică, pragmatică, istoria limbii, etimologie, cultivare a limbii etc. – care va fi însoţită de bibliografia cercetată (schiţa de proiect va fi depusă cu două zile înainte de începerea examenului). Tema poate fi legată de subiectul lucrării de licenţă sau poate fi independentă de acesta.

La interviu, se va purta o discuţie pe marginea proiectului, precum și pe marginea interesului mai larg al candidatului pentru lingvistică și pentru studiul limbii române.

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti; Tel./fax: 004.021.3134336.

Persoane de contact: Asist. Adina Dragomirescu: adina_drag@yahoo.com; AlexandruNicolae: nicolae_bibi@yahoo.com.

[/expand]
[expand title=”Master Studii Literare Româneşti”]

Prezentare:

Funcţionând din 1994, iniţial ca masterat de literatură română, cu o structură modulară, acest program oferă un studiu aprofundat al literaturii și culturii noastre, privite în context european.  Principalele sale obiective sunt completarea și aprofundarea cunoștinţelor de istorie și teorie literară dobândite în decursul anilor de facultate, îmbogăţirea lor cu noţiuni de sinteză din aceste domenii și, nu în ultimul rând, reconsiderarea acestora dintr-o perspectivă inter- și multidisciplinară (cu deschidere în particular spre studiul mentalităţilor).

 Masteratul de Studii Literare Românești se adresează în special absolvenţilor Facultăţii de Litere și ai Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine (dar poate prezenta interes pentru toţi cei interesaţi de particularităţile culturale ale spaţiului românesc, licenţiaţi ai unor facultăţi de Istorie, Comunicare sau Știinţe Politice ș. a.).

Cursuri: Genurile literare: proza; Genurile literare: poezia; Genurile literare: dramaturgia; Concepte moderne în teoria literară; Imagologie; Tehnici de cercetare; Genurile literare: istoriografia literară; Genurile literare: paraliteratura; Tematologia; Tradiţie, oralitate, moștenire culturală; Structuri şi concepte în cercetarea literară; Stilul critic; Presa culturală; Studii culturale: Literatura feminină; Poezia după 1948; Postmodernismul; Studiul monografic al scriitorilor; Curente literare românești în context european; Practica; Experimentul literar; Tutorial: cercetarea literară; Tutorial: disertaţia finală.

Practica de specialitate se va desfășura în instituții partenere: Institutul de Istorie şi Teorie Literară G.Călinescu; CNSAS; Biblioteca Academiei Române; Muzeul Naţional al Literaturii Române; Uniunea Scriitorilor din România; IICCMER etc.

Profesori:

Cursurile și atelierele vor fi asigurate de cei mai cunoscuţi specialiști în studii literare ai Facultăţii de Litere:  Nicolae Manolescu; Eugen Negrici; Mircea Anghelescu; Elena Zaharia-Filipaș; Florin Manolescu; Mihai Moraru; Mircea Cărtărescu; Liviu Papadima; Ion Bogdan Lefter; Mircea Vasilescu; Ioana Pârvulescu; Gabriel Mihăilescu; Iulian Costache; Simona Popescu; Ion Manolescu; Sebastian-Vlad Popa; Gheorghe Ardelean; Răzvan Voncu; Daniel Cristea-Enache; Paul Cernat.

Perspective în carieră:

Oportunităţi de carieră: în domeniul didactic (profesori pentru învăţământul preuniversitar şi universitar); în domeniul cercetării ştiinţifice (cercetători în cadrul unor institute precum Institutul “G.Călinescu” al Academiei Române, dar şi la Muzeul Naţional al Literaturii Române, Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii [CNSAS], IICCMER etc); în domeniul editorial (redactori, îngrijitori de ediţie etc.); management cultural.

George Neagoe, absolvent: Masteratul de Studii Literare Româneşti înseamnă posibilitatea descoperirii mentorilor. Sfaturile şi încurajările venite din partea corpului profesoral au fost decisive în atingerea performanţelor în domeniul pe care încerc să-l ilustrez. M-am format ca profesor, cercetător şi critic datorită persoanelor de la catedră, care au acceptat că opiniile despre literatură necesită priviri împrospătate. Pachetul de cursuri din cadrul Studiilor Literare Româneşti îi va ajuta pe absolvenţi în cariera didactică, în asimilarea unor cunoştiinţe de muzeografie, în deprinderea exigenţelor din edituri, în alegerea unui drum în publicistică sau în angajarea în diverse instituţii de cultură. Studiile Literare Româneşti se adresează fanaticilor lecturii. Aşadar, cred în vocaţia celor care optează pentru acest program.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la: www.litere.ro şi http://blog.litere.ro.

Admiterea va consta în două probe: o probă scrisă, de două ore, cu un subiect general (pe baza bibliografiei indicate); o probă orală – prezentarea, argumentarea și discutarea unui proiect de lucrare care ar putea fi, eventual, lucrarea de absolvire a masteratului; proiectul (planul) lucrării trebuie depus la dosar înaintea admiterii.

Bibliografie:

Mircea Anghelescu, Preromantismul românesc

Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc.

Paul Cornea, Originile romantismului românesc

Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, vol. Evoluţia poeziei lirice, Evoluţia prozei literare

Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, cap.Neomodernismul”

Ovidiu Papadima, Ipostazele iluminismului românesc

Tudor Vianu, capitolul „Junimea”, în Șerban Cioculescu, T. Vianu, V. Streinu, Istoria literaturii române moderne

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, Tel./fax: 004.021.3134336.

Persoană de contact: asist. dr. Catrinel Popa (p_catrinel@yahoo.com; 0721773521).

 [/expand]
[expand title=”Teoria Literaturii şi Literatură Comparată”]
Prezentare:

Programul de masterat Teoria Literaturii şi Literatură Comparată se adresează acelor absolvenţi ai Facultăţii de Litere (şi ai altor facultăţi umaniste) care doresc să-şi lărgească orizontul intelectual şi să-şi cultive vocaţia teoretică prin cunoaşterea tendinţelor actuale din câmpul altor discipline şi al altor literaturi. Masteratul nostru are deja o tradiţie în propunerea unor programe de calitate, care vizează o informaţie cât mai largă şi, pe cât posibil, actualizată. Aşteptăm de la masteranzii noştri şi, deopotrivă, ne propunem să le cultivăm:

– o gândire coerentă, flexibilă şi inovativă;

– o vie curiozitate intelectuală;

– un subtil şi precis discernământ critic.

Prin varietatea tematicii propuse, masteratul încurajează dialogul interdisciplinar, lărgind problematica teoriei literare şi a comparatisticii tradiţionale către ştiinţele umane conexe.

Cursuri: Introducere în hermeneutica literară; Literatura şi secularizarea; Conceptul de istorie literară; Relaţii ale literaturii cu artele în secolul al XX-lea; Despre canon şi schimbarea lui în literatura (şi cultura) de astăzi; Culturile – sisteme deschise; Teorii ale modernităţii; Naraţiune, memorie, identitate; Teoria literară şi teorii ale politicului; Literatura europeană – între absurd şi fantastic; Literatură şi film.

Profesori: Prof. dr. Mircea Martin; Prof. dr. Caius Dobrescu; Prof. dr. Ovidiu Verdeş; Conf. dr. Elena Ionescu; Conf. dr. Carmen Muşat; Lector dr. Oana Fotache; Lector dr. Ruxandra Iordache; Lector dr. Emil Moangă.

Profesori invitaţi: Prof. dr. Ioana Both (Universitatea Babeş-Bolyai,Cluj); Conf. dr. Marina Cap-Bun (Universitatea Ovidius, Constanţa); Prof. dr. Vasile Morar (Universitatea din Bucureşti).

Perspective în carieră:

Programul, structurat pe două componente – didactică şi cercetare –, reprezintă pentru cei interesaţi o cale firească de acces către programul de doctorat în domeniu, precum şi un „paşaport” către cariere intelectuale în educaţie, cercetare, jurnalism cultural, critică literară, editare de carte, management cultural.  Pe parcursul studiilor, masteranzii au posibilitatea de a participa la programele de cercetare, atelierele şi conferinţele internaţionale organizate în cadrul Centrului Interdisciplinar de Studii Culturale Europene şi Româneşti „Tudor Vianu” (CISCER) al Universităţii din Bucureşti. Centrul are o secţiune specială „Junior”, a cărei activitate constă în comunicări ale masteranzilor şi doctoranzilor şi în dezbateri pe teme actuale.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la: www.litere.ro şi http://blog.litere.ro.

Admiterea constă în susţinerea unui proiect de cercetare (depus la înscriere). Proiectul va avea cel puţin 5 pagini şi va fi redectat în Office Word (font Times New Roman, corp 12, spaţiere la 1,5 rânduri). La susţinerea eseului vor fi urmărite de comisie următoarele aspecte: motivaţia alegerii temei; structura şi conţinutul eseului; adecvarea bibliografiei folosite la temă.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ pentru redactarea proiectului de cercetare:

Toma Pavel, Gândirea romanului, Humanitas, 2008

David Lodge, Limbajul Romanului, Univers, 1998

Bernard Valette, Romanul, Cartea Românească, 1997

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, Tel./fax: 004.021.3134336.
[/expand]
[expand title=”Master Teoria şi Practica Editării”]

Prezentare:

Programul urmărește un scop practic, specializarea tinerilor absolvenți de facultate într-un domeniu tot mai dinamic – domeniul editorial.  Absolvenţii vor dobândi competenţe de: corectură, redactare, stilizare, editare (inclusiv îngrijire de ediţii critice), PR şi marketing, cărţi pe suport virtual, editare de manuale, noţiuni de copyright, legislaţie, politici culturale etc.  Parte din activitatea din cadrul masteratului constă în practică în mari edituri românești (Humanitas, Polirom, Art, Sigma etc.), în baza unor parteneriate instituţionale tradiţionale.

Cursuri: Editare de carte, noţiuni fundamentale; Marketing, relaţii publice – cu aplicare la domeniul editorial; Teorii ale receptării; Presa culturală. Genuri și specii publicistice; Hypertext și formate multimedia; Retorică și argumentaţie; Introducere în sistemul mass-media; Istoria instituţiilor culturale; Practică în edituri și redacţii.

Profesori: prof. dr. Mircea Anghelescu; conf. dr. Mircea Vasilescu; conf. dr. Adela Rogojinaru; conf. dr. Ioana Pârvulescu; conf. dr. Ion Manolescu; prof. dr. Liviu Papadima; prof. dr. Rodica Zafiu; prof. dr. Andra Vasilescu; lector dr. Florentina Sâmihãian; conf. dr. Mircea Cãrtãrescu; lector dr. Iulian Costache; lector dr. Simona Popescu; Ada Roseti (profesor invitat).

Perspective în carieră:

Pregătirea presupune: cursuri teoretice; ateliere; întâlniri cu specialişti (redactori, traducători manageri în sistemul editorial); practică în edituri. Masteranzii se pregătesc să devină profesioniști ai cărţii, în cel mai concret mod cu putinţă. Pregătirea pune astfel în valoare creativitatea studenţilor şi cunoştinţele despre carte acumulate.

Posibilităţile de angajare ale absolvenţilor privesc în primul rând: editurile; presa; spaţiul online; colaborări cu instituţii culturale; participări la proiecte culturale.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la: www.litere.ro, http://blog.litere.ro.

Cerinţe: buna cunoaştere a limbii române; cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (scris, citit, vorbit); familiaritatea cu cartea; o bună cultură generală; abilităţi de lucru la computer (minimum: un program de editare de texte, navigare pe Internet, e-mail).

Admiterea va consta într-un interviu pe baza bibliografiei orientative şi a cerinţelor de mai sus.

Bibliografie orientativã:

Pierre Bourdieu, Regulile artei. Geneza şi structurile câmpului literar, trad. Bogdan Ghiu şi Toader Saulea, Bucureşti, Univers, 1998, p. I, Trei stadii ale câmpului, cap. 2. Emergenţa unei structuri dualiste şi cap. 3. Piaţa bunurilor simbolice, pp. 161-244

Jean-Claude Carrière/ Umberto Eco, Nu speraţi cã veţi scăpa de cărţi. Convorbiri moderate de Jean-Philippe de Tonnac, trad. Emanoil Marcu, Bucureşti, Humanitas, 2010

Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Bucureşti, Ed. Minerva, 1988. Ediţia a II-a, Iaşi, Editura Polirom, 1998, partea I. Condiţionările lecturii, pp. 1-117 (ediţia I) sau 13-102 (ediţia a II-a)Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti;  Tel./fax: 004.021.3134336

[/expand]