Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

[expand title=”Masteratul Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene”]

Prezentare:

Masteratul are o solidă componentă profesională şi interdisciplinară, contribuind la specializarea studenţilor în domenii precum lingvistica, terminologia, civilizaţia în limbile de studiu, alături de cunoştinţe din domenii precum marketing, administraţie, management, contabilitate, finanţe, drept comunitar, cultură organizaţională. Aceste aspecte fac ca diploma de absolvire să devină extrem de atractivă pe piaţa muncii şi facilitează integrarea în spaţiul european.

Studenţii acestui program de master pot beneficia de burse Erasmus la universităţi din străinătate ca: Seinajoki University of Applied Sciences (Finlanda),  Hope University (Liverpool, UK), Avans Breda (Olanda), Franţa- 4 universităţi.

Afilieri ale programului de masterat: Consorţiul european DUKENET, cu sediul în Avans University, Hertogenbosch, Olanda. În cadrul acestui consorţiu, se organizează de două ori pe an concursuri de strategii de marketing şi de management, în limba engleză, unde studenţii programului de masterat au obţinut  în ultimii 3 ani medalii de aur, de agint si de bronz –la Quimper în Franţa, la Hamilton, în Marea Britanie, la Seinajoki, Finlanda şi, ultima oară, la Budapesta, Ungaria.

Acest program de masterat are o componentă profesională aplicată foarte puternică, cu accent pe limbaje specializate în cele două limbi, dar şi pe componenta europeană privitor la legislaţia şi instituţiile  europene, norme de angajare şi recrutare în spaţiul UE, dreptul comunitar european.

Cursuri:

Modulul Comunicare în afaceri (oral)

Modulul Comunicare în afaceri (scris)

Modulul –Cultura Organizaţională (Comunicarea Interpersonală, Bune practici în negociere, prezentare, întâlniri, tehnici de recrutare)

Modulul Civilizaţie Europeană Contemporană

Modulul Organizaţiile Europene

Modulul – atelier de limbaj specializat (limbaj juridic, politic, financiar, contabil, corespondenţa în afaceri, tehnici de redactare în limba străină);

Modulul Drept Comunitar

Modulul Economie (macroeconomie, strategii internaţionale, marketing)

Leadership în management

PRACTICA PROFESIONALĂ – la firme recomandate de Camera de Comerţ, Biblioteca Metropolitană, Ministerul de Interne, ISRA Center- firma de marketing research pentru produse farmaceutice.

Profesori:

Cadrele didactice care predau la prezentul program de masterat sunt profesori cu multă experienţă. Sunt profesori la Departamentele de Limbă Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine,  profesori, conferenţiari, profesori directori de departamente de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, A.S.E.,  Facultatea de Drept, profesori prestigioşi de la Universitatea Media.

Perspective în carieră:

1. Traducător – traduceri specializate (domeniile economic, juridic, politic, administrativ) în două limbi.

2. Secretar de firmă de comerţ, counselling, administraţie etc.

3. Documentarist: mapa negociatorului, prezentaări de firme sau produs, elaborare de baze de date on-line, studii şi sondaje de marketing.

4. Organizator  evenimente: team-building, simpozioane, saloane, congrese.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă-tip de înscriere ; diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2012); certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I sau C.I   în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti din data de 20 iunie 2012.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente: copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în  cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali.

2. Formele de admitere:

Se pot înscrie absolvenţi ai secţiilor de filologie (specializările A/ B, L.M.A.), studenţi  program  Erasmus, orice absolvent de facultate cu cunoştinţe de nivel B1 în cele două limbi străine.

Limbile de studiu:  limba engleză în combinaţie cu limba franceză/ germană/ spaniolă.

Durata studiilor: 4 semestre

3. Probele de examen:

– Examen scris (traduceri specializate cu exerciţii lexicale pe textul propus) la limba engleză;

– Interviu la limba B.

CONTACT: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 3-5, sector 5, Bucuresti; 021 3121313.
[/expand]
[expand title=”Masteratul Dialogul intercultural şi traducerea în aria culturală a Asiei de Est”]

Prezentare:

Masteratul de Studii Est Asiatice constituie o premieră, nu numai la nivelul secţiilor de limba chineză şi japoneză din Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale care îl organizează, ci şi la nivelul studiilor de orientalistică din România. Acest masterat interdisciplinar răspunde aşteptării absolvenţilor de chineză, japoneză şi coreană, precum şi a unor absolvenţi de la facultăţile de istorie, ştiinţe sociale, filozofie, psihologie, comunicare sau arte care doresc să-şi orienteze specializarea pe această zonă a Orientului Îndepărtat.

Perspectiva interdisciplinară se realizează prin diversele domenii pe care le abordează cursurile, precum cel al antropologiei, studiilor culturale, traductologiei, istoriei intelectuale şi lingvisticii. Tematica are în centru problemele de limbă şi cultură care se constituie în patternul comun al tradiţiei (vechea arie sinică), pe suportul căruia s-a dezvoltat noul model al Asiei de Est.

Periodic, au loc conferinţe susţinute de invitaţi din străinătate (profesori invitaţi din Europa prin programul Erasmus, şi din Japonia, China şi Coreea pe baza acordurilor bilaterale).

Cursuri:

 1. Antropologie. Mentalităţi.
 2. Scriere ideografică. Tipologie lingvistică.
 3. Dialogul Orient-Occident. Rolul traducerii în dialogul intercultural
 4. Teoria traducerii. Problematica specifică a traducerii textului literar
 5. Circulaţia conceptelor-cheie şi traducerea lor
 6. Istoria ariei culturale Asia de est
 7. Cultură populară. Cultură urbană.
 8.  Istoria modernă a Asiei de Est.
 9. Probleme ale societăţii moderne.
 10.  Business şi management în Asia de Est.
 11.   Literatura emigraţiei
 12.  Hemeneutică. Texte fundamentale.
 13. Chineză / Coreeană/ Japoneză – limbaje specializate
 14. • Chineză / Coreeană/ Japoneză – nivel începători

Dinamica ofertei de cursuri este asigurată în cadrul cursurilor opţionale care permit o permanentă adecvare la cererea fiecărei generaţii de masteranzi.

Profesori:

Din cadrul Universităţii din Bucureşti: Prof. dr. Florentina Vişan; Prof.dr. Luminiţa Bălan; Prof. dr. Andrei Avram; Conf. dr. Anca Focşeneanu; Lector dr. Alexandra Gheorghe; Lector dr. Dinu Luca; Lector dr. Roman Paşca; Lector dr. Ruxandra Raianu; Lector dr. Diana Yuksel; Lector Akira Yamaguchi; Asist. dr. Mugurel Zlotea.

Colaboratori străini: prof. dr. Stanca Scholz-Cionca (Universitatea Trier), prof. dr. Ann Heirman (Universitatea Gent),  prof. dr. Bart Dessein (Universitatea Gent), prof. dr. Mitsuhiro Shimmen (Institutul de Etnografie şi Folclor Osaka).

Perspective în carieră:

– cadru didactic în învăţământul superior  sau liceal

– cercetător ştiinţific

– ataşat cultural, consultant pentru zona Asia de Est la Ministerul de Externe

– consultant în cadrul Ambasadele ţărilor din Asia de Est

– traducător, translator

– redactor-publicist, tehnoredactor, referent

– lector în presa scrisă, în audio-vizual şi în sectorul editorial

– critic literar

– consultant management cultural

– trainer (comunicare interculturală de afaceri).

 Simona Dovleac – absolvent: Studiul realizat pe durata celor doi ani de masterat a contribuit semnificativ la formarea mea ca specialist în domeniul studiilor est asiatice şi a constituit o bază de pornire pentru cercetarea pe care o desfăşor în prezent ca doctorand în cadrul Şcolii Doctorale.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă-tip de înscriere ; diploma de bacalaureat  şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2012); certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I sau C.I. în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti din data de 20 iunie 2012;

2. Examenul de admitere:  Admiterea constă din concurs de dosare (CV, memoriu de activitate ştiinţifică, proiect de cercetare de 5-10 pg) şi un interviu în cadrul căruia candidaţii trebuie să prezinte proiectul de cercetare şi să răspundă la întrebări pe baza unei bibliografii minimale.

3. Calendar admitere:

Perioada de înscriere: 3-10 septembrie 2012 (la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et.II.).

Examen: 12-16 septembrie 2012.

CONTACT:  prof. dr. Luminiţa Bălan bailan_lb@yahoo.com; conf. dr. Anca Focşeneanu  ancafocseneanu@yahoo.com.

[/expand]
[expand title=”Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință”]
Prezentare:
Masterul pregateşte interpreți capabili să  lucreze în instituţii din ţară şi din Uniunea Europeană (pe baza unei acreditări organizată de CE pentru instituţii europene) sau pentru servicii în interes comunitar (instanţe judecătoreşti, primărie, poliţie, spitale etc.), pe baza unui contract permanent sau temporar – în funcţie de necesităţile instituţionale. De asemenea, li se oferă studenţilor instrumentele necesare pentru a fi capabili să comunice, să administreze şi să folosească instrumentele limbilor străine studiate în vederea realizării unei foarte bune comunicări şi interacţiuni socio-profesionale. Planul de învăţământ al acestui masterat prevede discipline şi practică de specialitate pentru a facilita crearea unor abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în cele mai bune condiţii şi pentru dobândirea cunoştinţelor de limbi străine şi de limba română corectă şi elegantă din punct de vedere stilistic.

Cursuri:

Se studiază: Limbaj și conceptualizare în actul interpretării; Consolidarea limbii B și C (limbile străine studiate); Noţiuni de drept european; Istoria modernă şi contemporană a României; Practica retoricii şi argumentării; Stilistica limbii române; Interpretare consecutivă şi interpretare simultană; Interpretare pentru comunitate (spital, poliție, primărie, instanțe de judecată etc.); Studii culturale europene etc.

Profesori:

Programul este monitorizat şi sprijinit permanent de Comisia Europeană/ DGInterpretation/SCIC, studenţii beneficiind în fiecare an de programul de asistenţă pedagogică semestrial cu experţi interpreţi trimişi de CE cât şi de o serie de burse pe scurtă durată (vizitarea instituţiilor europene şi programe de monitorizare şi practică), parţial subvenţionate de Parlamentul European. Se lucrează împreună cu experţi şi interpreţi calificaţi sau cu profesori cu experienţă îndelungată în traducere/interpretare şi în formarea tinerilor interpreţi/traducători.

Perspective în carieră:

Absolvenţii acestei forme masterale se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeană pentru a candida cu şanse de succes la ocuparea unor poziţii de interpret de conferinţă pentru instituţiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaţa naţională, atât pentru angajatorii instituţionali cât şi pentru cei corporativi.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă-tip de înscriere ; diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2012); certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I sau C.I  în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti din data de 20 iunie 2012.

2. Examenul de admitere:

Examenul de admitere include o probă scrisă de 4 ore – traducere, retroversiune, scurt chestionar (10 întrebări tip grilă) privind instituțiile europene și funcțiile lor în cadrul UE  pentru ambele limbi străine și o probă orală, care vizează verificarea abilităţilor de memorare, logica discursului, cunoştinţe de limbi străine şi de limba română, corectitudine și sens în exprimarea orală. Proba orală cuprinde: un discurs rostit în limba străină principală – redat în limba română, un discurs rostit în limba română redat în limba străină principală (retour) şi un discurs rostit în limba strănă secundară – redat în limba română. Fiecare discurs original nu durează mai mult de 2 – 3 minute. Limbile străine pe care le oferim în cadrul acestui masterat sunt: engleza, franceza, germana şi spaniola. Condiţia minimală de admitere este obţinerea unei medii de cel puţin 6 la proba scrisă (la cele două limbi străine) şi o medie cu proba orală (la cele două limbi străine) de cel puţin 7 (şapte).

Bibliografie orientativă:

Gile, D. (1995): Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Benjamins P.C., Amsterdam, Philadelphia;

Iliescu Gheorghiu, Catalina (2007) “The role of interpreting in Spanish central and local government integration policies. The case of the Romanian population in Alicante” In: Language & Intercultural Communication 7:2. pp. 171-185;

Iliescu Gheorghiu, Catalina (2007) “La mediación interlingüística e intercultural en contextos especializados” en Las lenguas profesionales y académicas Alcaraz Varó, E, Mateo, J. y Yus, F (eds.). Barcelona: Ariel, pp 107-118;

Ionescu, D., L. Popa (2007): Insights into Consecutive Interpreting, a Practical Approach, edit. POLIROM, București;

Ionescu, D. Cognitive and Linguistic Aspects of Simultaneous Interpretation – EUB.

3. Calendar admitere:

Examenul de admitere va avea loc în luna septembrie (perioada: 15 – 19 sept.).  Înscrierile se fac la secretariatul Facultății de Limbi Străine, (Str. E. Quinet, nr. 5-7, et. 2), în perioada 3 – 12 septembrie.

CONTACT: Prof.dr. Daniela Ionescu, e-mail: daniones@gmail.com; di7497@gmail.com.

[/expand]
[expand title=”Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii”]

Prezentare:

Acest program are o structură modulară,   în care se regăsesc cursurile fostelor programe de masterat de lingvistică ale Catedrei de Engleză: Discurs şi argumentare; Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii; Didactica limbii engleze. Fundamente şi strategii actuale.

Cursurile se desfăşoară în limba engleză.

Cursuri:

Ateliere:  Atelier avansat de engleză practică (traduceri şi retroversiuni).

Modulul Discurs şi Argumentare: Limbă şi cultură; Tipologia textului; Analiza discursului; Reprezentări lingvistice în mass-media; Pragmatică; Sociolingvistică; Varietăţi ale limbii engleze.

Modulul de Lingvistică. Metode şi aplicaţii: Sintaxa limbii engleze şi sintaxă comparată; Structura lexiconului; Semantică lexicală; Istoria vocabularului; Teoria schimbărilor lingvistice; Fonologie; Achiziţia limbii.

Modulul de Didactica limbii engleze: Învăţarea unei limbi străine; Metode şi orientări în predarea unei limbi străine; Gramatică funcţională şi programare didactică.

Modulul de Lingvistică Computaţională: Metode de prelucrare a limbajelor naturale cu ajutorul computerului: lingvistică de corpus, metode statistice, glosare, dicţionare.

Profesori:

– de la Catedra de limba engleză a FLLS: Andrei Avram, Larisa Avram, Ileana Baciu, Alexandra Cornilescu, Ioana Costache, Mihaela Dogaru-Tănase, Ruxandra Drăgan, Dan Mateescu, Daria Protopopescu, Anca Sevcenco, Daniela Sorea, Nadina Vişan, Ruxandra Vişan.

 – de la Facultatea de Matematică şi Informatică: Anca Dinu, Liviu Dinu.

Puncte tari ale programului de masterat:

Studenţii acestui program de masterat pot beneficia de burse de mobilitate Erasmus. Colectivul de lingvistică are încheiate parteneriate Erasmus cu universităţi din Italia (Veneţia, Pisa), Spania (Barcelona), Cipru (Nicosia). După absolvire puteţi opta pentru un program de doctorat din România sau din străinătate – mulţi dintre foştii noştri masteranzi au fost acceptaţi cu bursă la programe de doctorat din ţară (Şcoala Doctorală “Limbi şi identităţi culturale” a FLLS, Universitatea din Bucureşti) precum şi din Statele Unite (Rutgers University, University of Connecticut, Central University of New York, Texas University at Austin), Olanda (Universiteit Leiden), Italia (Università Ca’ Foscari Venezia).

Perspective în carieră:

Studenţii care învaţă lingvistică dobândesc competenţe utile, cum ar fi: gândire analitică; capacitatea de argumentare logică; capacitatea de a formula şi a testa ipoteze; competenţa de comunicare într-o diversitate de registre şi situaţii; cunoştinţe avansate de limba engleză.

De aceea, absolvenţii masteratului sunt foarte bine pregătiţi pentru o varietate de locuri de muncă:

– în învăţământul universitar şi cercetare;

– în echipe de cercetare interdisciplinară în domeniile inteligenţei artificiale, lingvisticii clinice, lingvisticii judiciare etc.;

– în învăţământul preuniversitar;

– ca traducător sau interpret;

– în edituri, ca traducător, redactor de carte;

– în administraţia publică, ONG-uri, instituţii guvernamentale, servicii de informaţii;

– în mass-media, relaţii publice şi publicitate;

– ca organizator de evenimente, conferinţe, simpozioane, congrese, întâlniri de afaceri;

– ca lexicograf sau documentarist;

– ca lingvist consultant în domeniile juridic, economic, medical etc.

Adina Bleotu , masterand anul II:   Am ales acest masterat pentru că este un masterat de lingvistică, iar lingvistica este ceva minunat. Pe lângă faptul că are incredibila funcţie de a-ţi structura mintea, ca orice ştiinţă, lingvistica e minunată şi prin aceea că obiectul ei de studiu (limba) este ceva specific nouă oamenilor şi, studiind-o, ajungem poate să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine. Oricât de pompos ar suna asta, nu poate fi prea departe de adevăr. Faptul că vorbim, felul în care vorbim, producem propoziţii este un miracol, ce poate fi mai frumos decât să studiezi miracole? Ce îmi place la acest program de masterat este că vizează aprofundarea cunoştinţelor de lingvistică: sintaxă, achiziţie, fonologie. Imi place că lucruri care la început ne erau prezentate ca a state-of-the-fact sunt acum prezentate critic.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cererea de înscriere; certificatul de naştere, în copie legalizată şi certificatul de căsătorie, în copie legalizată pentru candidaţii căsătoriţi; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii care urmează simultan mai multe specializări); diploma de licenţă în original sau copie legalizată pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări; foaia matricolă aferentă studiilor superioare, în copie legalizată.

2. Modalitatea de admitere: FĂRĂ examen scris! Se pot înscrie absolvenţi ai facultăţilor de limbi şi literaturi străine sau litere, buni cunoscători ai limbii engleze. Examenul de admitere este compus din: (1) evaluarea dosarului candidatului şi (2) interviu. Dosarul trebuie să conţină: CV (în limba engleză); scrisoare de intenţie (în limba engleză, maximum 2 pagini A4); rezumatul lucrării de licenţă (în limba engleză, maximum 2 pagini A4).

CONTACT: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Str. Edgar Quinet 5-7, Sector 1, Bucureşti; Tel: 021.314.35.08 / 021.314.89.65; Pagina web a facultăţii: www.limbi-straine.ro/.

Coordonatorul programului de masterat: Prof. dr. Larisa Avram, larisa.avram@g.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Masteratul Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități”]
Prezentare:
Programul de masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, acreditat în anul 2007, este conceput ca un program de studii multidisciplinare, axat pe o arie culturală care se bucură de un interes legitim la ora actuală, atât pe plan local, cât şi internaţional, date fiind evoluţiile politice, economice şi culturale din ultimii ani: conflictele din Orientul Mijlociu, tensiunile generate de disoluţia fostei Iugoslavii, aspiraţia Turciei de a adera la Uniunea Europeană, revoluţiile şi tensiunile din ţări islamice precum Tunisia, Algeria, Egiptul şi Siria. Aceste evoluţii au condus la reconfigurarea politică a zonelor respective, la extinderea unor zone de conflict tradiţionale, dar şi la apariţia altora, determinând, totodată, accentuarea fenomenului migraţiei către spaţiul Uniunii Europene, fenomen asociat cu diverse conflicte economice şi culturale. Aceste condiţii au reînnoit, în ultimii ani, interesul faţă de valorile definitorii ale ţărilor islamice, nu doar în Statele Unite ale Americii şi în Europa occidentală, confruntate cu ameninţarea terorismului şi cu problemele concrete generate de valurile succesive de refugiaţi, ci şi în România, aflată la extremitatea estică a spaţiului comunitar şi implicată în politicile concertate ale acestuia.

Cursuri: Limbaj şi cultură în civilizaţia arabo-islamică; Islamul, ieri şi azi; Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale; Contextul cultural al Bibliei; Coranul şi Biblia: probleme de traducere şi interpretare; Modele identitare în spaţiul arabo-musulman; Societate şi cultură în Imperiul Otoman; „Cuvinte călătoare”: împrumuturile lingvistice în spaţiul islamic; Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu; Limbi şi culturi semitice în contact; Repere şi practici ale vieţii cotidiene; Islamul în societatea arabă; Limba arabă / limba turcă (atelier opţional).

Profesori: Prof. dr. Gheorghe Grigore; Prof. dr. Luminiţa Munteanu; Conf. dr. Monica Broşteanu; Conf. dr. Agiemin Baubec; Lect. dr. Laura Sitaru.

Perspective în carieră:

Participanţii la cursurile de masterat axate pe spaţiul islamic sunt, potrivit statisticilor interne, absolvenţi ai secţiilor de specialitate din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (cu precădere arabă, turcă, persană) sau absolvenţi ai altor facultăţi, cu profiluri foarte diverse (litere, istorie, sociologie, jurnalism, ştiinţe politice, psihologie, drept), care doresc să-şi completeze pregătirea, având în vedere un anumit parcurs profesional.

Mulţi dintre cursanţi lucrează deja în domenii ce solicită cunoştinţe despre civilizaţia islamică, în calitate de:

traducători şi interpreţi;

jurnalişti specializaţi în Orientul Mijlociu;

redactori şi referenţi de specialitate (edituri, posturi de radio şi TV);

cercetători ştiinţifici;

funcţionari cu atribuţii specifice;

profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar;

angajaţi ai unor companii multinaţionale cu divizii specializate pe Orientul Mijlociu;

Admitere:

1. Componența dosarului de înscriere: fişă-tip de înscriere; diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2012); certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa medicală-tip din care să rezulte că persoana este aptă pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I sau C.I în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti; persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, vor prezenta şi unul din următoarele documente: copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

2. Formele de admitere: Examenul de admitere este constituit din două probe, una scrisă şi una orală. Proba scrisă se susţine pe baza uneia din cele două titluri indicate în bibliografie, la alegere. Proba orală constă într-un interviu de intenţie.

Bibliografie:

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom sau

Robert Mantran (coord.). 2006.  Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan.  Bucureşti: Editura ALL.

3. Calendar admitere:

Perioada de înscriere: 3-10 septembrie 2012 (la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et.II).

Examen: 12-16 septembrie 2012.

CONTACT:

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Str. Edgar Quinet 5-7, 70106, Bucureşti; Tel: +021-314 35 08, Tel/Fax: +021- 312 13 13; Email: office@limbi-straine.ro.

Coordonatorii programului: Prof. dr. Gheorghe Grigore: gmgrigore@yahoo.com; Prof. dr. Luminiţa Munteanu: luminita.munteanu@g.unibuc.ro

[/expand]
[expand title=”Masteratul de Strategii Comunicaţionale şi Interculturale – Literare şi Lingvistice (SCILL)”]

Prezentare:

Program interdisciplinar internaţional, iniţiat de Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice împreună cu Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Departamentul de Limbi şi Literaturi Slave şi de Limba şi Literatura Rusă, Departamentul de Filologie Clasică şi Departamentul de Limba şi Literatura Engleză – specialitatea Studii Canadiene, coordonat de Centrul de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan”.

Programul îşi propune să familiarizeze studenţii cu fenomenele multi-, trans- şi interculturalităţii, pe care le va aprofunda din perspectivă filologică, recte în domeniul literaturii şi lingvisticii. Astfel, conceptele teoretice şi abordările posibile vor fi însuşite în cursuri comune ţinute în limba română pentru studenţii tuturor specialităţilor afiliate, cu exemple din toate spaţiile culturale relevante, urmând ca materializarea lor în limbă şi literatură să fie studiată în ore separate pe discipline, în limba fiecărui spaţiu cultural (german, canadian, francez, italian, sârb, polon, bulgar, ceh). Ideea de bază este construirea identităţii proprii, specifică fiecărui spaţiu cultural şi lingvistic, prin impactul percepţiei alterităţii.

Domenii prioritare: identitate culturală şi discurs, interculturalitate în acţiune, fenomenul migraţional, transculturalitatea înţelegerii alterităţii, pragmatică interacţională, stereotipiile în contactul intercultural, identificarea diferenţelor culturale, potenţialitatea unor conflicte etc. Un accent deosebit se va pune pe capacitatea de a identifica şi analiza critic conexiunile multi-, trans- şi interculturale, de a se adapta şi identifica strategiile de optimizare a comunicării situaţionale atât din punct de vedere cultural (obiceiuri, tradiţii, mentalităţi) cât şi din punct de vedere al contactelor şi interferenţelor lingvistice.

Acorduri de colaborare cu universităţile din: Bergen (NO), München, Frankfurt/Oder, Trier (D), Roma „La Sapienza“, Viterbo, Salerno (I), Braga, Coimba (PT), Dijon (F) etc.

Cursuri:

Cursuri de trunchi comun, în limba română:

a) Concepte multi-, trans- şi interculturale (Antichitatea greco-latină şi cultura europeană; Mentalităţi culturale ş.a.).

b) Discursul intercultural în literatură  (Construcţii identitare de gen în discursul narativ recent ; Raportul dintre literaritate şi oralitate ş.a.).

c) Interferenţe culturale la nivelul limbii (Interculturalitate în spaţii limitrofe; Discursul identitar etno-cultural ş.a.).

Cursuri separate,  în limbile specialităţilor.

a) Germană: Literatura de expresie germană din RO; Comunicare interculturală (aplicaţii practice) etc.

b) Romanice: Cultura şi literatura hispano-americană; Romanul spaniol postmodern de temă istorică etc.

c) Slave: Probleme culturale în spaţiul polon/ceh; Analiza textului literar etc.

d) Clasice: Epistolografie latină; Mitologia IE şi avatarurile sale greco-latine etc.

e) Canadiene: Three Great Canadian Novelists: Atwood, Laurence, Ondaatje; Multiculturalismul canadian etc.

Cursuri speciale, cursuri-atelier, cursuri intensive de limbă în specialitatea respectivă.

Profesori:

– Germană: George Guţu, Ioan Lăzărescu, Ioana Crăciun-Fischer, Mariana Lăzărescu, Marianne Koch, Gh. Nicolaescu, Gabriel H. Decuble, Ioana Hermine Fierbinţeanu, Daniela Ionescu, Raluca Rădulescu, Thomas Schares.

– Romanistică: Coman Lupu, Oana Sălişteanu, Smaranda Elian, Mianda Cioba, Anca Crivăţ, Cristina Halichias, Roxana Utale, Mircea Doru Brânză, Hanibal Stănciulescu, Adriana Ciama, Oana Balaş.

Slavistică: Antoaneta Olteanu, Octavia Nedelcu, Constantin Geambaşu, Mariana Mangiulea, Sorin Paliga, Cristina Godun, Anca Irina Ionescu etc.

Clasice: Liviu Franga, Florica Bechet, Ioana Costa, G. Creţia, Ana Cristina Halichias, Luiza Oancea.

– Canadiene: Monica Bottez, Bogdan Ştefănescu,  Mădălina Nicolaescu, Irina Bădescu, Daniela Frumuşani, Silvia Branea, Ruxandra Rădulescu, Lidia Cotea.

 Universităţi partenere: Orlando Grossegesse (Braga), Sissel Legreid (Bergen), Hartmut Schröder (Frankfurt / Oder), Herbert Uerlings (Trier), Stefan Sienerth (München,), Camilla Miglio (Roma), Iulia Karin Patrut (Trier), Juliane Roth (München).

Perspective în carieră:

Prin competenţele de acţiune interculturală în spaţii variate acumulate pe parcursul studiului absolvenţii pot lucra în următoarele domenii:

– mediere culturală internaţională

– iniţierea şi întreţinerea cooperărilor internaţionale la nivelul firmelor şi instituţiilor

– didactică interculturală

– mediere şi consultanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor de publicitate în funcţie de particularităţile culturale

– instituţii educaţionale (învăţământ, mass media, management cultural)

– departamentele  de comunicare din instituţii cu caracter cultural, literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri etc.

– departamentele de resurse umane, marketing, relaţii publice,

– societăţi de consultanţă în comunicare, de recrutare a resurselor umane, de relaţii publice

– instituţii şi organisme europene şi internaţionale

– cariere academice

– arhive, muzee, biblioteci, centre de cercetare, edituri.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere/fişă tip de înscriere; diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original sau adeverinţa de licenţă (pt. promoţia 2012); certificatul de naştere, în copie legalizată; 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; chitanţă pt. taxa de înscriere (plătibilă la casieria Universităţii de la Rectorat / Fac. de drept).

2. Modalitate de admitere:

– Evaluarea dosarului: candidaţii nu se prezintă, comisia examinând doar dosarele depuse de candidaţi la înscriere (diploma de licenţă sau echivalentul acesteia; alte diplome sau atestate privind competenţele lingvistice în limbile străine).

Probă orală: prezentarea proiectului de dizertaţie de masterat în clădirea din str. Pitar Moş nr. 7-13 sau str. Edgar Quinet 5.

CONTACT: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Str. Edgar Quinet 5-7, 70106, Bucureşti; Tel: +021-314 35 08, Tel/Fax: +021- 312 13 13; Email: office@limbi-straine.ro.

Coordonatorul programului de masterat: Prof. dr. George Guţu, gutugeorge@yahoo.de.

Strategii comunicaţionale şi interculturale – literare şi lingvistice (modulul de Filologie Clasică și Studii Canadiene)

Prezentare:

Modulul de FILOLOGIE CLASICĂ oferă un program interdisciplinar care are în vedere continuarea/completarea studiilor în domeniul filologiei clasice, atât în sensul aprofundării cunoştinţelor dobândite în programul de licenţă, cât şi în sensul diversificării, prin abordarea unor domenii şi a unor teme inexistente în cadrul acestui program: lingvistică indo-europeană, latină medievală şi neolatină, abordări moderne ale culturii şi literaturii europene şi româneşti cu rădăcini în cultura şi literatura Antichităţii, mitologie (bazată pe comparaţii cu opere consacrate, dar şi cu folclorul românesc), epistolografie antică şi medievală, mentalităţi oglindite în lexic. Cursurile-atelier se axează pe interpretări de texte şi autori care nu se studiază în cadrul ciclului de licenţă şi care au legătură directă cu problematica expusă în cadrul cursurilor teoretice.

Studenţii vor putea beneficia de burse de studiu în Franţa, Portugalia, Germania.

Cursuri:

Programul modulului cuprinde următoarele cursuri: Epistolografie latină (Antichitatea) – sem. I; Epistolografie medievală (Evul Mediu)    – sem. al II-lea; Mitologia indo-europeană şi avatarurile sale greco-latine (sem. I şi II); Mentalităţi oglindite în lexicul limbilor clasice (sem. III şi IV); Tipare epice antice şi ecourile lor medievale şi renasacentiste (sem. III şi IV); Curs atelier de limba latină (sem. I-IV); Curs atelier de limba greacă veche (sem. I-IV).

Profesori:

Echipa pedagogică este formată din: prof. dr. Gabriela Creţia, prof. dr. Florica Bechet, prof. dr. Ioana Costa, prof. dr. Liviu Franga, conf. dr. Ana-Cristina Halichias, lect. dr. Maria-Luiza Oancea.

Perspective în carieră:

Acest program de 4 semestre este deschis tuturor absolvenţilor de învatamânt superior de lungă durată, cunoscători ai uneia dintre limbile clasice: latina sau elina. Se pot înscrie şi absolvenţii de la facultăţile cu profil filologic, de la facultăţile din domenii conexe (istorie, filosofie, teologie), dar şi ai altor facultăţi, dacă sunt cunoscători de latină sau elină şi pasionaţi de lumea Antichităţii.

Absolvenţii îsi vor putea continua studiile prin programul de doctorat.

Prin competenţele acumulate pe parcursul studiului, absolvenţii vor putea lucra în următoarele spaţii: instituţii educaţionale; cariere academice; arhive, muzee, biblioteci, centre de cercetare, edituri, redacţii culturale; oricare alt domeniu în care este admisă licenţa de filologie.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscrieri: diploma de bacalaureat -original, diploma/adeverinţă studii superioare (original), certif. naştere (copie legalizată), 3 fotografii.

2. Probe de admitere:

– O probă de dosar – examinarea de către comisie a dosarelor prezentate de candidaţi la înscriere (pe baza rezultatelor obţinute în anii de studiu şi la licenţă).

– Proba orală: prezentarea în limba română a unui proiect de cercetare care continuă tema abordată în lucrarea de licenţă sau care propune o temă nouă de cercetare.

CONTACT:

Coordonatorul modulului: ana_cristina_halichias@yahoo.com.

În cadrul programului există și modulul de Studii Canadiene. Acest modul este deschis  tuturor absolvenţilor de învaţământ superior cu diploma de licenţă , cunoscători ai limbilor engleză/ franceză la nivel bun şi franceză/engleză la nivel de înţelegere. Licenţiaţii de la facultăţile nefilologice pot obţine certificate de competeţă lingvistică B2 pentru engleză sau franceză , iar disertaţia şi-o pot scrie şi în limba română. Acest modul oferă un studiu inter- şi multi-disciplinar al culturii şi societăţii canadiene dintr-o perspectivă comparativă europeană, cursurile teoretice punând accent pe multiculturalism, discursul intercultural în literatură şi interferenţe culturale la nivelul limbii. Programul  se bucură de sprijinul constant  al Ambasadei Canadei la Bucureşti şi al Asociaţiei Central Europene de Studii Canadiene.

Cursuri

La nivelul cursurilor trunchi comun se  studiază: Concepte multi-, trans- şi interculturale (Prof  dr Monica Bottez, Prof dr Anca Crivat, Prof dr Octavia Nedelcu), Discursul intercultural în literatură (Prof dr Mădălina Nicolăescu, Prof dr Constantin Geambasu, Prof dr Smaranda Elian, conf dr Gabriel Decuble), Interferențe culturale la nivelul limbii (Conf dr Bogdan Ștefanescu, Prof dr Constantin Geambasu, lector dr  Hanibal  Stănciulescu); la nivelul specializat se oferă cursuri de comunicare mediatică și interetnică (Prof dr Daniela Frumușani, lector dr Silvia Branea), cursuri de  literatură și cultură de expresie engleză (Prof dr Monica Bottez) și franceză, (prof dr  Daniela Frumușani), cursuri despre istoria Canadei și sistemul politic canadian ținute de profesori invitați. Programul oferă şi cursuri de îmbunătăţire a practicii limbilor engleză şi franceză la nivel oral şi scris, inclusiv limbaje specializate si corespondenţă de afaceri (lector dr Ruxandra Radulescu, lector dr Lidia Cotea), răspunzând  astfel atât exigenţelor şi oportunităţilor de pe piaţa muncii, cât şi nevoilor de comunicare inter- şi trans- culturală;

Profesori: Cadrele didactice care predau în acest modul masteral  au efectuat specializări în Canada (prof dr Monica Bottez, prof dr Daniela Frumușani) și programul beneficiază şi de contribuţia unor specialişti din Canada, Germania, Franţa, Republica Cehă, Polonia (prof dr Walter Epp, prof dr Konrad Gross etc).

Perspective în carieră: Absolvenţii vor putea ocupa posturi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice care implică relaţii cu Canada, în instituţii centrale de profil, organisme internaţionale, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii culturale, mass media, edituri şi publicitate. Ei vor putea fi angajaţi ca profesori în învățământul liceal şi  în învăţământul superior şi cercetare şi îşi vor putea continua studiile prin programul de doctorat.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: Diplomă de bacalaureat în original  2. Diplomă de licenţă în original sau adeverinţă licenţă în original  3. Certificat de naştere, copie legalizată  4. Certificat de căsătorie, copie legalizată  5. Cerere de înscriere (formular ce se ia de la secretariat)  6. 2 fotografii tip paşaport    7. Chitanţa de achitarea taxei, care se ia de la Casieria Rectoratului (Bd Kogălniceanu 36-46) înainte de înscriere  8. Dosar mapă.

2. Examenul de admitere: Examenul  include  a) o probă  scrisă – un proiect de cercetare de 3-5 pagini în limba A pe o tema de studii canadiene, cu o bibliografie minimală şi b) un interviu oral: prezentarea proiectului scris în limba A și o expunere de motivație și intenții în limba B. Media minimă de admitere este 7 (șapte).

3. Calendar admitere: Examenul de admitere va avea loc pe data de 14 septembrie 2012. Perioada de înscriere –  3-10 septembrie 2012.

Bibliografie orientativă:

John Saywell, Canada. Pathways to the Present, Toronto: Stoddart, 1994;Michele Martin, Communication et médias de masse, Presses Universitaires du Québec, 1991 ;Monica Bottez. Infinite Horizons : Canadian Fiction in English. Bucuresti :EUB, 2010.

CONTACT: Prof dr Monica Bottez : mbottez@yahoo.com; Prof dr Daniela Frumușani : danifrumusani@yahoo.com; Lector dr Ruxandra Rădulescu : ruxandra.radulescu@rdslink.ro;

[/expand]
[expand title=”Masterat Studii americane”]
Prezentare:

Programul masteral de Studii Americane,  înfiinţat încă din 1996, oferă un studiu inter- şi multidisciplinar al culturii şi societăţii americane într-o perspectivă comparativă,  focalizată pe relaţiile româno- şi euro-americane. Obiectivele specifice avute în vedere sunt:

– definirea Statelor Unite în context internaţional şi global;

– formarea de competenţe de comunicare prin parcurgerea unui modul de comunicare mediatică, de afaceri şi organizaţională;

– dezvoltarea unui program competitiv pe plan internaţional, care permite transferarea creditelor, prin expertiza americană de care programul beneficiază în cadrul seminarului Fulbright oferit în semestrele I-III de către profesori americani aflaţi în România în cadrul schimburilor Fulbright şi prin acordurile de schimb academic pe care centrul le-a încheiat cu programe din Statele Unite de la Arizona State University şi Universitatea Carolina de Nord, Greensborough;

– obiectivul final este formarea de cadre specializate care pot lucra în învăţământul (pre)universitar şi în cercetare postuniversitară, dar şi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice care implică relaţii cu Statele Unite, în instituţii centrale de profil, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii culturale, mass media, edituri, publicitate, în alte sectoare care utilizează competenţe de comunicare.

Cursuri:

Programul de master în studii americane oferă următoarele cursuri: STUDII AMERICANE: TEORII,  STRATEGII ŞI PRACTIC; ANTROPOLOGIE CULTURALĂ; RECARTOGRAFIERI ALE SPAŢIULUI CULTURAL; CONSTRUCŢII IDENTITARE ; ISTORIE, POLITICĂ ŞI SISTEM DE GUVERNARE; COMUNICARE MEDIATICĂ; RELAŢII EURO-AMERICANE; SOCIETATE, DIFERENŢĂ ŞI DIVERSITATE; DISCURS ŞI SFERA PUBLICĂ; COMUNICARE IN AFACERI; TRANSLAŢIE CULTURALĂ; STUDII AREALE; CULTURA IMAGINII / CULTURA MEDIA; SEMINAR FULBRIGHT; INTERNSHIP la instituţii care reprezintă potenţiali angajatori, precum: Comisia Fulbright, Centrul Cultural American, Institutul Cultural Român, Asociaţia Pro-Democraţia, Centrul pentru Jurnalism Independent, Agenţia de Monitorizare a Presei, Centrul Naţional pentru Romi, Biblioteca Centrală Universitară, TVR (Discovery Channel), American International School of Bucharest, Institutul pentru Studierea Crimelor Comunismului, Asociaţia culturală “Jumătatea plină.”

Profesori:

Cadrele didactice care predau în program sunt profesori români cu stagii de specializare în SUA precum şi profesori americani aflaţi în România în cadrul programelor de schimburi academice.

Perspective în carieră:

Din punctul de vedere al pregătirii profesionale, Programul de masterat Studii americane pregăteşte studenţii pentru a ocupa posturi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice care implică relaţii cu Statele Unite, în mass media, edituri, publicitate, PR, în instituţii centrale de profil, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii culturale, în alte sectoare care utilizează competenţe de comunicare corespunzătoare specializării. În acest sens, în cadrul programului, studentii beneficiază de un stagiu de practică la instituţii interesate în angajarea lor. De asemenea, absolvenţii acestui program de master care au urmat înainte o facultate cu profil umanist vor putea fi angajaţi ca profesori în învăţământul liceal, dacă întrunesc cerinţele legale, şi ca americanişti în învăţămîntul superior şi cercetare şi îşi vor putea continua studiile la nivel doctoral.

Testimonial Ioana Moldovan, absolventă a programului de master Studii americane, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale”:

“Masterul de Studii americane dispune de profesori care, datorită experienţei americane şi nu numai, au o anumită disciplină şi rigoare a activităţii academice care te obligă să fii mereu la cel mai înalt nivel uman şi intelectual. Genul de întâlniri, cărţi şi alte acţiuni la care studenţii au  acces, te obligă să ieşi din sterilitatea vieţii universitare şi îţi dă posibilitatea să fii mereu la curent cu ce se întâmplă în lume. Este poate unul dintre cele mai interesante şi moderne departamente universitare din întreg peisajul academic românesc.”

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: Documentele necesare pentru dosarul de admitere şi data exactă pentru înscrieri şi admitere va fi postată pe site-ul www.americanstudies.ro, când informaţiile vor fi definitivate.

2. Formele de admitere: Admiterea la Programul de masterat Studii americane constă în susţinerea a două probe: 1) un proiect scris în engleză, pe o temă aleasă de candidat din culegerea de texte pentru admitere care poate fi descărcatată de pe site-ul http://americanstudies.ro/?article=224, proiect care va fi predat în ziua admiterii; 2) un interviu constând în prezentarea orală a proiectului scris.

3. Probele de examen: Admiterea la programul de masterat Studii americane va avea loc în septembrie 2012.

CONTACT:Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, str. Pitar Moş, nr. 7-13, Bucureşti, coordonatorul programului: Dana Mihăilescu, dana_mihailes@yahoo.com.
[/expand]
[expand title=”Masteratul de Studii de Cultură Rusă şi Limba Rusă pentru Afaceri”]
Prezentare:

Scopul unui asemenea tip de masterat este să ofere absolvenţilor cât mai multe oportunităţi pe piaţa muncii.  Masteratul interdisciplinar, organizat de Departamentul de filologie rusă şi slavă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti, este compus din patru semestre şi oferă o pregătire complexă filologico-economică.

Cursuri:

Studenţii au posibilitatea să frecventeze cursuri şi seminare ţinute de cadre didactice de prestigiu din cadrul departamentului sau de la alte facultăţii ale Universităţii:

– Teoria discursului şi a comunicării

– Istoria mentalităţilor

– Elemente de civilizaţie sovietică

– Repere comunicaţionale în spaţiul geopolitic mondial

– Aspecte ale geopoliticii Rusie

– Literatura emigraţiei ruse

– Constante culturale ruse

– Societatea rusă postsovietică

– Reinventând Europa de Est (între slavofili şi occidentalişti)

– Scena şi ecranul – modalităţi de comunicare interculturală

– Elemente de antropologie culturală: fenomenul sterover

– Limba rusă în lume

– Rusa economică şi de afaceri

– Stilistica limbajelor funcţionale

– Limbaje de specialitate

– Atelier de lucru (curs practic de limba rusă).

Profesori: Prof. dr. Aneta Dobrea; Prof. dr. Constantin Geambaşu; Prof. dr. Mihaela Moraru; Prof. dr. Antoaneta Olteanu; Conf. dr. Dana Cojocaru; Conf. dr. Axinia Crasovschi; Conf. dr. Mihai Nistor; Conf. dr. Simion Iurac; Lect. dr. Sorin Paliga; Lect. dr. Laurenţiu Constantiniu.

Perspective în carieră:

Obiectivul de bază este pregătirea complementară a absolvenţilor de la diferite facultăţi ale în domeniul culturii şi civilizaţiei ruse şi în cel economic, oferindu-le în felul acesta mai multe oportunităţi pe piaţa muncii. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea competenţei de comunicare profesională, pornind de la ideea că un bun negociator nu poate avea success decât cunoscând mentalităţile, cultura şi, evident, limba partanerului de afaceri. Absolvenţii programului de master capătă competenţe suplimentare pentru domeniul traducerilor de specialitate, cu precădere în domeniul economic.

Admitere:

La Masterat se pot înscrie absolvenţi ai Universităţii din Bucureşti, precum şi din alte centre universitare din ţară şi din străinătate

Examenul de admitere constă într-o probă scrisă pe baza tematicii şi a bibliografiei de mai jos

Tematică:

Din istoria relaţiilor Rusiei cu Europa. Reformele lui Petru cel Mare; Personalităţi ale istoriei ruse (Ivan cel Groaznic, Petru cel Mare, Ecaterina a II-a); Rusia spirituală între Occident şi Orient. Moscova şi Sankt-Petersburg – două oraşe emblematice; Curente de gândire în secolul al XIX-lea; Trăsături originale ale artei ruse şi vocaţia ei de universalitate.

Bibliografie:

Florea, Vasile, O istorie a artei ruse, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979

Hosking, Geoffrey, Rusia. Popor şi imperiu, Ed. Polirom, Iaşi, 2001

Moraru, Mihaela, Universul artei ruse, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2004

Riasanovsky, Nicholas V., O istorie a Rusiei, Ed. Institutul european, Iaşi, 2001

Olteanu, Antoaneta, Miturile Rusiei clasice, Paideia, Bucureşti, 2004

Olteanu, Antoaneta, Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea, Ed. All, Bucureşti, 2011

CONTACT: Informaţiile referitoare la înscrieri pot fi obţinute la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine sau la adresa: ubrusa@mail.ru
[/expand]
[expand title=”Masterat Studii Culturale Britanice”]
Prezentare:

Programul masteral de Studii Culturale Britanice a fost fondat, sub auspiciile Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, de către British Council, în 1993. Omologat international, programul are un caracter interdisciplinar şi încurajează participarea absolvenţilor din diverse facultăţi umaniste, precum şi din diverse instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate. Masteratul are ca spaţiu de funcţionare British Cultural Studies Centre (BCSC), centru de excelenţă dotat cu infrastructură electronică şi fond de carte la nivelul cerinţelor europene la zi. Atmosfera destinsă, metodele interactive, discuţiile ‘over a cup of tea’ sporesc senzaţia de confort.

British Cultural Studies  Centre (BCSC) are relaţii de colaborare cu New Europe College (NEC), Rector: Prof. dr. Andrei Pleşu, Institutul Cultural Roman (ICR), Biblioteca Centrală Universitară şi, de asemenea, cu universităţi de prestigiu din Marea Britanice, Statele Unite ale Americii, Canada, Franta, Portugalia, Italia, Spania, Turcia.

Cursuri: Programul masteral de Studii Cultural Britanice cuprinde două mari componente: a) cursuri şi seminarii centrate pe problematica identităţii culturale: Istoria ideilor şi mentalităţilor; Antropologie culturală; Construcţia identităţii naţionale; Globalizare culturală; Multiculturalism; Imagologie; Comunicare mediatică şi publicitate și b) cursuri şi seminarii care tratează specificul cultural britanic: Identitate naţională şi memorie culturală în Scoţia şi Irlanda; Istoria gândirii şi a instituţiilor morale, politice şi religioase britanice; Caracterul britanic în artele vizuale şi în muzică; Identităţi postcoloniale şi diasporice.

Profesori: O parte din membrii corpului profesoral au beneficiat de un curs de pregătire în domeniul studiilor culturale britanice, la Universitatea din Warwich, cu sprijinul British Council.  Astfel, programul a fost conceput după modelul britanic oferit de profesori de renume internaţional, precum Prof. Susan Bassnett şi Prof. Sabina Sharkey.

Prof. dr. Mihaela Irimia

Prof. dr. Radu Surdulescu

Prof. dr. Monica Bottez

Prof. dr. Mădălina Nicolaescu

Prof. dr. Irina Grigorescu Pană

Conf. dr. Bogdan Ştefănescu

Conf. dr. Ioana Zirra

Conf. dr. Ioana Gogeanu

Conf. dr. Maria-Sabina Draga

Conf. dr. Mariana Nicolae (Academia de Studii Economice, Bucureşti)

Lect. dr. Sorana Corneanu

Lect. dr. James Brown

Lect. dr. Alina Bottez

Lect. dr. Daniela Davidescu-Brown

Perspective în carieră:

Oportunităţi ocupaţionale: cercetare, diplomaţie, management cultural, PR, media, business, British Council, Ambasada Marii Britanii, învăţământ. Absolvenţii masteratului de Studii Culturale Britanice primesc titlul Master of Arts (M.A.). Datorită caracterului interdisciplinar al programului, studenţii sunt antrenaţi să dialogheze şi să folosească adecvat limbajul conceptual specific fenomenelor culturale contemporane. Mulţi dintre absolvenţii noştri fac parte din proiecte de cercetare alături de cadrele universitare ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine sau urmează studii universitare de doctorat; de asemenea, datorită discutării temelor extrem de actuale în domeniul identităţii culturale, precum naţionalism, globalizare, postcomunism, multiculturalism, o parte dintre absolvenţi au fost acceptaţi la masterate de cercetare de la universităţi de renume mondial, cum ar fi Central European University (Budapesta), University of Utrecht, University of Amsterdam.

Programul oferă anual şansa unor burse de studiu curente, precum şi a unor burse de studiu Erasmus, în cadrul unor schimburi internaţionale, la universităţi europene.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: Dosarul de înscriere trebuie depus la Secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Str. Edgar Quinet 5-7, tel. 021-3143508) şi trebuie să conţină:  diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul acesteia) în original, certificatul de naştere (copie legalizată), două fotografii tip buletin şi chitanţa de plată a taxei de înscriere. Un dosar de prezentare care trebuie depus la Centrul de Studii Culturale Britanice (Str. Pitar Moş 7-11, etj.1, tel. 021 3181580), conţinând: Curriculum Vitae; o scrisoare de intenţie redactată în limba engleză; două scrisori de recomandare; o fotografie tip buletin.

2. Examenul de admitere: interviu în limba engleză, în care candidatului i se testează nivelul de engleză şi capacitatea de a înţelege fenomene culturale. Bibliografia ce trebuie parcursă pentru interviu este disponibilă la Centrul de Studii Culturale Britanice.

3. Calendar admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie;

Examen: 12-16 septembrie;

Data limită de afişare a rezultatelor: 17 septembrie.

CONTACT: British Cultural Studies Centre, Pitar Moş St. 7-11, etaj 1, Website: bcsunibuc.wordpress.com. Contact: Adriana Mihai, e-mail: adrianamihai1@gmail.com.

Director de program: Prof. dr. Mihaela Irimia, e-mail: irimia.mihaela@clicknet.romirimia2003@yahoo.com.
[/expand]
[expand title=”Masteratul de Studii Franceze şi Francofone”]

Prezentare:

Programul se adresează celor care au studiat limba şi cultura franceză atât ca opţiune A, cât şi ca opţiune B. Îşi propune să ofere o specializare multidisciplinară direcţionată către domenii precum antropologia culturală, lectura imaginilor, practici de comunicare, analiza textului literar şi publicitar. Aspectul practic al însuşirii unui bun nivel de comunicare în franceză, capabil să ofere debuşee interesante pe piaţa muncii, este adus în prim plan prin cursuri şi seminarii de traduceri, de analiză de text sau de analiza discursului.

Obiective:

1. cunoaşterea aprofundată şi specializată a unui domeniu redus în cursul celor trei ani de licenţă la datele generale

2. înţelegerea comportamentelor determinate cultural şi a relaţiilor interculturale în lumea de astăzi

3. înţelegerea importanţei factorului cultural în relaţiile sociale, în comunicarea managerială şi cooperarea interculturală

4. dobândirea de competenţe în analiza şi înţelegerea situaţiilor de contact sau conflict între persoane şi grupuri de culturi diferite şi în gestionarea acestora

5. dobândirea de competenţe în domeniul industriilor culturale (presă, televiziune, publicitate)

6. pregătirea specializată pentru un doctorat în domeniu

Cursuri:

– Abordări interculturale: Antropologie culturală

– Abordări interculturale: Reprezentări ale corpului

– Abordări interculturale: Literatura de călătorie

– Abordări interculturale: Elemente de antropologie a spaţiului din Evul Mediu până în secolul al XX-lea

– Abordări interculturale: Reprezentări ale celuilalt

– Abordări interculturale: Scriitoare de origine română în francofonie

– Literatură şi context: Fundamentele relaţiilor literatură – cultură

– Literatură şi context: Imaginarul modernităţii timpurii

– Literatură şi context: Istoria autorului

– Literatură şi context: Teme culturale în discursul literar

– Literatură şi context: Literatură şi imagine

– Interpretarea textului literar: Problema subiectivităţii în romanul francez contemporan

– Interpretarea textului literar: Temeiuri antropologice ale poeziei şi teatrului la autori francezi din secolul al XX-lea

– Interpretarea textului literar: Metode de analiză a textului literar

– Interpretarea textului literar: Analiză de text

– Teoria şi practica traducerii: Traducere şi interculturalitate

– Teoria şi practica traducerii: Text în context

– Teoria şi practica traducerii: Traduceri

– Opţional 1: Teorii ale reprezentării / Analiza discursului

– Opţional 2: Idealul moral în literatura franceză  / Dramaturgie şi arta actorului

– Metodologia şi practica cercetării

Profesori:

Echipa de cadre didactice: Prof. dr. Dolores TOMA; Prof. dr. Radu TOMA; Prof. dr. Ioan PÂNZARU; Prof. dr. Mihaela VOICU; Prof. dr. Marina CIOLAC; Conf. dr. Laurenţiu ZOICAŞ; Conf. dr. Toader SAULEA; Conf. dr. Ileana MIHĂILĂ; Conf. dr. Vlad ALEXANDRESCU; Lect. dr. Lidia COTEA; Lect. dr. Cătălina GÎRBEA; Lect. dr. Luminiţa DIACONU; Lect. dr. Liliana ANGHEL; Lect. dr. Victor VLĂDULESCU; Lect. dr. Marina PĂUNESCU; Asist. dr. Vanezia PÂRLEA; Asist. dr. Diana COLCERIU; Asist. dr. Diana SAMARINEANU; Asist. dr. Lucia MARINESCU; Asist. dr. Ilinca BĂLAŞ; Asist. dr. Lucia VIŞINESCU.

Perspective în carieră:

Titularii acestei diplome îşi vor putea continua specializarea printr-un doctorat în filologie, putând ocupa posturi de cercetător, cadru didactic, specialist sau expert în domeniul culturii franceze. Cei doritori să se îndrepte spre domenii practice de activitate vor avea o pregătire de specialitate care le va permite să ocupe posturi de manageri culturali, specialişti în domeniul industriilor culturale, al traducerii, negocierii interculturale, al comunicării şi gestiunii multiculturale.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de admitere: fişa de înscriere; diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată; diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2012; certificat de naştere, în copie legalizată; 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; chitanţa de plată a taxei de înscriere (taxa se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, lângă Opera Română); proiectul de cercetare.

CONTACT: E-mail: masterlfa@gmail.com; Telefon: 021.314.89.65; Pagina web (actualizată periodic. 

[/expand]
[expand title=”Masteratul de Studii Medievale”]

Prezentare:

Programul de Master Studii medievale se adresează absolvenţilor programului de licenţă din domeniul studiilor socio-umane şi oferă o introducere complexă în studiul interdisciplinar al culturilor Evului Mediu european organizat pe trei direcţii fundamentale de formare: istorică, filologică şi filosofică.

La conceperea şi structurarea programului au contribuit cadre didactice şi cercetători aparţinând Facultăţii de Istorie şi Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, o bună parte dintre aceştia fiind reuniţi în cadrul Centrului de Studii Medievale al Universităţii din Bucureşti. Acestora li s-au adăugat profesori ai Facultăţii de Filosofie, membri ai aceluiaşi centru.

Aspectul interdisciplinarităţii constituit pe fundalul comunităţii de surse de tip lingvistic – discursiv şi imagistic pentru toate cele trei domenii ştiinţifice menţionate reprezintă elementul definitoriu al acestui program. În cadrul studiilor umane in general şi în acela al studiilor medievale în special, unele dintre cele mai interesante descoperiri ale ultimelor decenii se datorează modului inovator în care specialişti aparţinând unor domenii considerate incompatibile dialoghează şi colaborează la multiplicarea perspectivelor din care pot fi abordate faptele de cultură medievală. Dinamica programelor academice a preluat această experienţă, astfel încât, programele de studii medievale în plan european şi nu numai sunt, aproape fără excepţie, programe interdisciplinare.

În acelaşi timp, prin concepţia sa care alternează disciplinele de sinteză cu disciplinele de aprofundare, programul permite şi stimulează explorarea şi aprofundarea unor aspecte concrete ale domeniului medieval, în funcţie de obiectul şi metodologia specifica a disciplinelor implicate.

Cursuri:

Astfel, în interiorul direcţiilor fundamentale menţionate, cursurile si seminariile vor dezvolta problematici sectoriale, aflate în ultimii ani în prim planul cercetarilor de medievistică, precum iconografie si simbologie creştină (orientală şi occidentală), artă monumentală, istoria Bisericii, antropologie culturală, cultură populară şi oralitate, studii de gen etc.

Prin intermediul seminariilor metodologice, o atenţie specială se acordă iniţierii sudenţilor în tehnica cercetării şi în studiul surselor, de la studiul documentelor de arhivă, până la utilizarea bazelor de date şi a fondurilor virtuale de materiale lingvistice şi vizuale.

Obiective generale:

 – introducere in studiul filologic al surselor medievale; iniţierea studenţilor în procedurile de cercetare specifice disciplinelor care studiază manuscrisul medieval: codicologia, paleografia, diplomatica;

– formarea competenţelor specifice de lectură – interpretare şi editare specifice varietăţilor tipologice ale discursului medieval: poezie lirică, epică şi istoriografie, roman arturian, literatură enciclopedică, sapienţiala şi politico-doctrinară; recuperarea statutului semiotic şi a relevanţei istorice şi socio-culturale a textelor

 – orientarea teoretică complexă a studenţilor în direcţii precum; hermeneutică şi estetică, teorii ale discursului şi comunicării, sisteme ale cunoaşterii şi reprezentării în cultura medievală; cunoaşterea raporturilor dintre cultură şi metacultură, dintre civilizaţie materială şi spiritualitate şi reliefarea conexiunilor fundamentale dintre lumea medievală şi configuraţia actuală a spaţiului cultural european.

Perspective în carieră:

Pregătirea de natură interdisciplinară pe care programul de masterat Studii medievale o va asigura absolvenţilor le va permite acestora integrara rapidă în instituţiile de cercetare, muzee, structuri instituţionale ale autorităţilor centrale şi locale cu atribuţii în protejarea şi conservarea patrimoniului istoric şi cultural medieval, calificarea obţinută fiind în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă din România şi din ţările Uniunii Europene.

Admitere:

Admiterea la acest program masteral va avea loc în luna septembrie şi va consta în două probe:

– elaborarea unui proiect de cercetare pe teme de cultură medievală (istorie, literatură, artă, civilizaţie, mentalităţi, etc), însoţit obligatoriu de o bibliografie reprezentativă pentru tema aleasă; proiectul va fi depus în momentul înscrierii, urmând a fi evaluat de membrii comisiei;

– susţinerea acestui proiect în cadrul unui colocviu.

La ambele probe se primeşte câte o notă, din care se obţine media finală. Admiterea pe locurile de la buget (8 de la Limbi Străine, 8 de la Istorie) se face în ordinea descrescătoare a mediilor. Restul candidaţilor promovaţi (minimum nota 7) sunt acceptaţi cu taxă.

Informaţii suplimentare se găsesc pe paginile de internet ale celor două Facultăţi: http://www.unibuc.ro/facultati/istorie/; http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/.

CONTACT:

Directori de program: Prof. Dr. Ioan Pânzaru (Facultatea de Limbi Străine) : panzaru@gmail.com; Prof. Dr. Antal Lukacs (Facultatea de Istorie): antal_lukacs@yahoo.com.

Persoane de contact: Prof. Dr. Mihaela Voicu: mvoicu2007@gmail.com; Prof. Dr. Ecaterina Lung: ecaterina_lung@yahoo.com.
[/expand]
[expand title=”Masteratul de Studii Religioase – Texte și Tradiții”]
Prezentare:
Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii propune studierea științifică şi neconfesională a fenomenului religios, având în vedere atât studiul religiilor monoteiste (iudaism, creştinism, islam), cât şi studiul religiilor orientale, dintr-o perspectivă care îmbină abordări venind dinspre istoria religiilor, istoria ideilor, filosofia religiei, filosofia ştiinţei, religie comparată, ştiinţe politice, filologie, hermeneutică etc. În acelaşi timp, programul rediscută relaţia dintre ştiinţă şi religie, respectiv dintre studiile religioase şi educaţie, din perspectiva reevaluării cunoaşterii în raport cu formarea omului. Masteratul se adresează, în egală măsură, studenţilor care au absolvit programe de licenţă în domeniul disciplinelor umaniste şi celor care au absolvit programe de studiu în domeniul ştiinţelor exacte, încurajând abordările interdisciplinare şi constituind o punte către şcoala doctorală.

Cursuri:

Cursuri obligatorii: Filosofia religiei; Religie comparată; Magie şi religie; Tehnici mistice; Ştiinţă şi spiritualitate; Istoria ideilor religioase; Tradiţii textuale; Religie şi politică; Iudaism; Creştinism; Islam; Religii orientale.

Cursuri opționale: Greacă; Latină; Ebraică; Arabă; Sanscrită; Chineză; Japoneză; Coreeană; Turcă; Persană.

Profesori: Prof. dr. Francisca Băltăceanu; Prof. Dr. Andrei Pleșu; Prof. Dr. Florin Țurcanu; Prof. Dr. Mihaela Voicu; Conf. Dr. Madeea Axinciuc; Conf. Dr. Monica Broșteanu; Dr. Rodica Pop (CS II); Lect. Dr. Ana Bărbulescu; Dr. Ștefan Colceriu (CS III); Lect. Dr. Dinu Luca; Lect. Dr. Szilárd Szilágyi; Lect. Dr. Laura Sitaru; Lect. Dr. Irina Vainovski-Mihai; Lect. dr. Diana Yüksel; Asist. Dr. Diana Mite; Prof. Dr. Lucian Dâncă.

Profesori invitați de la următoarele Universități: Universitatea din Leiden, Universitatea din Leiden, Universitatea Ebraică din Ierusalim, Universitatea McGill din Montreal.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: diplomă de bacalaureat  – original (sau, în cazul în care nu s-a eliberat diploma de licenţă, adeverinţa de licenţă în original); diplomă de licenţă – original (sau adeverinţa de licenţă în original); certificat de naştere – copie legalizată; certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie legalizată; 2 fotografii tip paşaport; un dosar plic; chitanţă care certifică achitarea taxei de înscriere – original (taxa se achită la Facultatea de Drept – Bdul. Mihail Kogălniceanu). În cazul în care cele două diplome în original (bacalaureat şi licenţă) se află la actualul loc de muncă sau la o alta instituţie, se vor ataşa copiile legalizate ale celor două diplome şi o adeverinţă în care se precizează unde se află documentele în original.

2. Examenul de admitere: Admiterea pentru programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii (studii universitare de masterat, cu durata de 2 ani, la zi) se face prin concurs de dosare şi interviu (bibliografie şi prezentare proiect). Se va studia, la alegere, ca disciplină opţională, una dintre limbile ce constituie obiect de studiu la FLLS (în funcţie de oferta anuală a FLLS) şi reprezintă un instrument de acces pentru una sau mai multe tradiţii religioase: greacă, latină, ebraică, arabă, sanscrită, chineză, japoneză, coreeană, turcă, persană.

Bibliografie

La alegere, trei dintre următoarele titluri:

Culianu, Ioan Petru, Călătorii în lumea de dincolo, Editura Nemira, Bucureşti, 1994;

Eliade, Mircea,  Sacrul şi porfanul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005;

Idel, Moshe, Ascensiuni la cer în mistica evreiască. Stîlpi, linii, scări, Editura Polirom, Iași, 2008;

Otto, Rudolf, Sacrul, Editura, Bucureşti, Editura Dacia, Cluj, 1992;

Pleşu, Andrei, Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003.

În cadrul interviului, candidatul va răspunde întrebărilor adresate pe marginea bibliografiei de concurs şi va prezenta, oral, un proiect de cercetare pornind de la interesele proprii de studiu şi lectură în domeniul Studiilor Religioase. În funcţie de proiectul de cercetare propus, fiecare dintre candidaţi va fi rugat să indice şi bibliografia minimală de la care a pornit în configurarea proiectului. Pentru susţinerea proiectului de cercetare pot fi aduse şi prezentate materiale ajutătoare.

 

3. Calendar admitere: 

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012;

Examene: 12-16 septembrie 2012;

Afişarea rezultatelor:  (până la data de) 21 septembrie 2012;

Interviu: miercuri, 12 septembrie 2012, ora 9.00 (sediul FLLS din Str. Pitar Moş nr. 7-13, etajul II, sala 23).

CONTACT:

Conf. dr. Madeea Axinciuc – mail@madeea-axinciuc.eu
[/expand]
[expand title=”Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan (engleză, maghiară)”]

Prezentare:

Proiecte internaţionale

1. Traducere de poezie contemporană pentru Radio România Cultural şi pentru toate revistele literare naţionale, în cadrul Proiectului Internaţional POETRY PRO (împreună cu Anne Stewart, agent literar Marea Britanie, şi 360 de poeţi britanici), sprijinit de Institutul Cultural Român şi British Council, Londra/Bucureşti.

2. NEW – multilingual European cultural enterprise.

3. Ireland Romania Cultural Foundation.

Cursuri:

1. Orientare în traducerea textului literar contemporan

2. SUBTITRARE (4 semestre)

3. Traducerea textului literar contemporan

4. Consolidarea cunoştinţelor de limbă

5. Comunicare culturală: Mass media şi publicitate, Redactare de presă (radio, TV, scrisă, Internet). Redactare carte

Punctele tari ale programului de masterat:

1. INTERNSHIPS, în cadrul MTTLC

2. Redactarea Revistei masteratului, Translation Café

 3. Colaborare la activităţile de editare, publicare şi publicitate ale Contemporary Literature Press (editura programului – Director Lidia Vianu)

4. Publicare de traduceri în reviste pe hârtie şi online. Fiecare masterand poate avea o rubrică de traduceri din poezia engleză contemporană la o revistă naţională. Problemele de copyright pentru texte, ca şi relaţia cu revistele naţionale este sunt asigurate de Directorul de program.

5. Traducere pentru site-uri culturale importante:  Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualităţi, Teatrul Naţional Bucureşti. EgoPhobia, Universitatea din Bucureşti.

Profesori: Conf. Dr. Nadina Vişan; Prof. Dr. Liviu Franga; Lector Dr. James Christian Brown; Lector Dr. Ruxandra Vişan; Lector Dr. Daria Protopopescu; Conf. Dr. Daniela Sorea; Conf. Dr. Dan Mateescu; Conf. Dr. Sorin Ivan; Conf. Dr. Mihai Stroe; Asistent Dr. Raluca Moise; Bogdan Stănescu, Redactor-şef Subtitrare TVR.

Perspective în carieră:

Specializările oferite de acest program masteral sunt multiple:

– Traducere de text literar contemporan (pentru edituri, reviste, radio)

– Subtitrare

– Redactare presă Radio, TV, reviste, internet

– Redactare Edituri

– Publicitate

– Predarea limbii engleze prin traducere

– Pregătire în vederea studiilor doctorale.

Pentru păreri ale masteranzilor MTTLC: http://www.unibuc.ro/ro/cd_lidvianu_ro; http://revista.mttlc.ro/93/index.html.

Posibilitatea de a intra în echipa Editurii online a Universităţii din Bucureşti.

Admitere:

Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenţii oricărei instituţii de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă), care cunosc bine limba engleză.

1.Componenţa dosarului de înscriere: diplomă de bacalaureat în original; diplomă de licenţă în original sau adeverinţă licenţă în original; certificat de naştere, copie legalizată; certificat de căsătorie, copie legalizată; cerere de înscriere (formular ce se ia de la secretariat); 2 fotografii tip paşaport; chitanţa de achitare a taxei, care se obţine de la Casieria Rectoratului (Bd Kogălniceanu 36-46) înainte de înscriere; dosar mapă.

2. Calendar:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012, între orele 10-14, la Secretariatul FLLS din Edgar Quinet, et. 2 (deasupra Facultății de Litere).

Examen scris: Joi, 13 spetembrie 2012, ora 12, sala Pușkin, in clădirea FLLS din Pitar Moş 7-13, etaj 1.INTERVIU: Vineri, 14 septembrie 2012, ora 12, sala Pușkin, in clădirea FLLS din Pitar Moş 7-13, etaj 1.

3. Probe:

Candidaţii care se înscriu sunt rugaţi să trimita un mesaj pe adresa lidiavianu@yahoo.com, în care să menţioneze numele şi adresa de email proprie, ca să poată fi incluşi în baza de date a examenului.

Examenul de admitere include o probă scrisă (traducere şi retroversiune, fără dicţionar) şi un interviu.  Media minimă: 7.

Bibliografie orientativă: 

C. George Sandulescu: English Grammar Exercises
Lidia Vianu: English for Everyone
Nadina şi Ruxandra Vişan. English Grammar and Practice for Advanced Learners, Editura Cavaliotti, 2006

4. Taxă: 3100 RON pe an

CONTACT:

Coordonator program, prof. dr. Lidia Vianu: lidiavianu@yahoo.com, 0745-131713. Vizitaţi, de asemenea, site-ul Masteratului de Traducere a Textului Literar.

Modulul Traducerea Textului Literar Contemporan (maghiară)

Prezentare:

Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan – Limba Maghiară –  are o solidă componență profesională și interdisciplinară, contribuind la specializarea studenților în domeniul traducerilor din limbile maghiare și române, respectiv literatura maghiară contemporană, lingvistică, teoria traducerii.

Cursuri:

Orientare în traducerea textului literar contemporan;

Subtitrare;

Traducerea textului literar contemporan;

Consolidarea cunoştinţelor de limbă;

Comunicare culturală: Mass media şi publicitate, Redactare de presă (radio, TV, scrisă, Internet), Redactare carte.

Profesori: Cadre didactice cu mare experiență de la Departamentele de Hungarologie, Limba Engleză, Filologie Clasică.

Perspective în carieră:

Traducere de text literar contemporan (pentru edituri, reviste, radio);

Subtitrare;

Redactare presă Radio, TV, reviste, internet

Redactare Edituri;

Publicitate;

Predarea limbii maghiare prin traducere;

Pregătire în vederea studiilor doctorale.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă-tip de înscriere ; diploma de bacalaureat  şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2012); certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I sau C.I. în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti din data de 20 iunie 2012;

2. Examenul de admitere:

A. Eseu pe una din următoarele teme:

Reprezentanţii marcanţi ai primei generaţii de la Nyugat

Poezia simbolistă a lui Ady Endre (Bibliografie recomandată: Eisemann György: Modernitás, nyelv, szimbólum. In: Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei. 1800-tól 1919-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 689–703., http://irodalom.elte.hu/villanyspenot/index.php)

Kosztolányi Dezső: Édes Anna (Bibliografie recomandată: Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső. Kalligram, Pozsony, 2010.)

Putere şi individ în proza maghiară contemporană

Bodor Ádám: Sinistra körzet / Zona Sinistra (Bibliografie recomandată: Pozsvai Györgyi: Bodor Ádám. Kalligram, Pozsony, 1998., Scheibner Tamás – Vaderna Gábor (szerk): Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról. L’Harmattan, Budapest, 2005., http://www.pim.hu/object.32871BD7-1F9B-4A1B-8BA8-B3EDC160C6AD.ivy)

Dragomán György: A fehér király / Regele alb (Bibliografie recomandată: critici pe site/ul lui Dragomán György: http://gyorgydragoman.com/?cat=9&language=hu)

B. Traducere (un scurt pasaj din romanul Zona Sinistra de Bodor Ádám sau din romanul Regele alb de Dragomán György).

3. Calendar admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

EXAMEN: 12 septembrie 2012, ora 12, sala HUNGAROLOGIE, în clădirea FLLS din Pitar Moş 7-13.

CONTACT: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Str. Edgar Quinet 5-7, Sector 1, Bucureşti; Tel: 021.314.35.08 / 021.314.89.65; Pagina web a facultăţii: www.limbi-straine.ro/. Pentru orice fel de întrebări, informaţii scrieţi la banyaieva@gordias.ro.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Traduceri și Terminologii specializate”]
Prezentare:

Masterul pregateşte traducători capabili să  lucreze cu textul scris, să-l interpeteze şi să găsească cea mai buna variantă de redare a mesajului textului sursa în limba țintă. De asemenea, li se oferă studenţilor instrumentele necesare pentru a fi capabili să alcătuiască glosare bilingve pe domenii de activitate, destinate atât traducătorilor cât şi publicului larg, interesat în dobândirea cunoştinţelor de limbaje specializate.

Cursuri și Profesori:

Se studiază: Tipologia textului(prof. dr. Daniela Ionescu); Teoria traducerii (conf. dr. Roxana Petcu); Traduceri specializate (prof. dr. Daniela Ionescu, conf. dr. Roxana Petcu, lect. dr. Anca Velicu); Terminologie și standardizarea termenilor (conf. dr. Dan Mateescu, lect. dr. Anca Velicu); Studii culturale (conf. dr. Mihai Stroe, lect. dr. Ruxandra Rădulescu); Registre stilistice ale limbii române (conf. dr. Oana Murăruș).

Perspective în carieră:

Absolvenții acestei forme masterale se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeană pentru a candida cu şanse de succes la ocuparea unor poziții de traducător (administrator lingvistic) pentru instituțiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaţa naţională, atât pentru angajatorii instituţionali cât şi pentru cei corporativi. Programul este monitorizat și sprijinit constant de Comisia Europeana/ DGTranslation.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: Diplomă de bacalaureat în original; Diplomă de licenţă în original sau adeverinţă licenţă în original; Certificat de naştere, copie legalizată; Certificat de căsătorie, copie legalizată; Cerere de înscriere (formular ce se ia de la secretariat); 2 fotografii tip paşaport; Chitanţa de achitarea taxei, care se ia de la Casieria Rectoratului (Bd Kogălniceanu 36-46) înainte de înscriere; Dosar mapă. Taxa de înscriere este  100 RON, iar taxă de şcolarizare pe an: 3100 RON.

2. Examenul de admitere: include o probă scrisă de 4 ore la ambele limbi străine pentru care dă examen candidatul – traducere, retroversiune, chestionar tip alegerea răspunsului corect din mai multe variante, în limba română, privind instituțiile europene și funcțiile lor în cadrul UE . Chestionarul este identic pentru toți candidaţii.  Media minimă de admitere este 7 (șapte).

Bibliografie orientativă: 

Ionescu, D. (2003): Translation: Theory and Practice, ediție revizuită, OSCAR PRINT, București;

Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation, Prentice Hall;

Nord, Ch. (1991)Text Analysis in Translation, Amsterdan, Atlanta, GA, Rodopi;

Bell, R. T., (2000) Teoria şi practica traducerii, Collegium, Polirom;

Site-ul pentru a  obține informații despre intituțiile UE – http://europa.eu.

3. Calendar admitere:

Examenul de admitere va avea loc pe data de 15 septembrie 2012.

Perioada de înscriere: 3-10 septembrie 2012.

CONTACT: Conf.dr. Roxana-Cristina Petcu, email: petcu.roxana@clicknet.ro

[/expand]