Facultatea de Istorie

[expand title=”Masterat Istoria Artei și Filosofia Culturii”]

Prezentare:
Masterul în Istoria artei și filosofia culturii este un program interdisciplinar, acreditat prin asocierea domeniului Istorie (specializarea Istoria artei) cu domeniul Filosofie. Cursurile sunt organizate în colaborare de Facultatea de Istorie și Facultatea de Filosofie ale Universității din București. Programul presupune asocierea unei abordări teoretice, în care fenomenul artistic este interogat cu mijloacele esteticii, eticii, filosofiei culturii și supus unei analize aplicate îndreptate asupra unor epoci și spații de civilizație diverse. Cele două componente ale masterului se articulează pe alte două dimensiuni: 1. O verticală cronologică, în cadrul căreia epoci istorice diferite sunt explorate atât dintr-o perspectivă teoretică, cât și dintr-una aplicată; 2. O perspectivă orizontală, individualizată prin includerea de cursuri dedicate unor spații de civilizație variate, cuprinzând fenomenul estetic european, dar și pe cele extra europene.

Această varietate de modele estetice, însoțind o diversitate de mentalități și opțiuni culturale, primește la rândul său un ecou teoretic în cadrul unor discipline de sinteză care le plasează într-o problematică antropologică mai largă. Sunt explorate și dezbătute opere filosofice ale unora dintre cei mai importanți gânditori din istoria filosofiei, cu relevanță pentru cultura europeană. Din punctul de vedere al metodologiei științifice, instrumentarul utilizat în abordările teoretice include hermeneutica, fenomenologia și deconstrucția filozofică, oferindu-se posibilitatea masteranzilor de a intra în contact cu principalele perspective interpretative la nivelul literaturii de specialitate. Sunt dezvoltate dimensiunile metateoretice și interdisciplinare, care conferă unitate și coerență programului masteral, în paralel cu menținerea unei diversități atractive.

Cursuri:

Colaborarea dintre cele două facultăți permite susținerea unor cursuri cu tematici variate, unele dintre acestea reprezentând domenii de specializare unice în spațiul universitar românesc, precum arta africană, holocaustul în artă, arta elitelor extrem-orientale etc. Programul include și primul curs de studiu curatorial din România, organizat în colaborare cu PAVILION UNICREDIT – Center for Contemporary Art & Culture: Perspectiva istorică și fenomenologică în interperetarea culturii; Idei filosofice în artă. Contestarea sistemului de valori tradiționale; Studiu curatorial și critică instituțională; Artă și cunoaștere; Discursuri despre gen în artele plastice (sec. XIX-XX); Imaginile invizibilului. Controversa iconoclastă; Imaginar, imaginație, imagine. Direcții de gândire filosofică și artistică; Africa Neagră: imagine creată/imagine reflectată; Arta elitelor în Extremul Orient; Continuitate și discontinuitate în artă și arhitectură: o lectură antropologică a societății romane; Constituirea şi evoluţia imaginii în lumea medievală occidentală; Perspectiva etică şi antropologică asupra violenţei în istorie; Holocaustul şi terorismul în arta sec. XX; Iconografia bizantină şi post-bizantină; Filosofia istoriei; Arta aulică şi exerciţiul puterii în Imperiul roman; Arhitectura romanică şi gotică; Structurile ideatice ale modernităţii timpurii; Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei; Istorie şi imagine.

Profesori:

Titularii disciplinelor propuse în cadrul programului sunt cadre universitare cu mare experiență didactică și autoritate profesională. Profesorii sunt titulari ai departamentelor de Istorie antică, arheologie și istoria artei, Istoria României și a Sud-Estului European, Filosofia culturii, din cadrul celor două facultăți: Acad. Gheorghe Vlăduțescu; prof. dr. Romulus Brâncoveanu; prof. dr. Vasile Morar; prof. dr. Antal Lukacs; prof. dr. Ecaterina Lung; conf. dr. Alin Ciupală; conf. dr. Simona Corlan-Ioan; conf. dr. Savu Totu; conf. dr. Mihaela Pop; conf. dr. Viorel Cernica; conf. dr. Constantin Stoenescu; lect. dr. Viorel Vizureanu; lect. dr. Manuela Dobre; lect. dr. Daniela Zaharia; lect. dr. Florica Bohîlția; lect. dr. Valentin Bottez; Răzvan Ion (director Centrul de artă contemporană Pavilion).

Perspective în carieră:

Programul de master în Istoria artei și filosofia culturii este util deopotrivă celor interesați de continuarea studiilor la nivel doctoral și care vizează o carieră în cercetare sau în mediul universitar, precum și celor care urmăresc dezvoltarea personală în domeniul managementului cultural, al protecției patrimoniului artistic, pe piața de artă etc.

Planul de studiu include un stagiu practic obligatoriu, desfăşurat pe parcursul semestrului al patrulea. Obiectivul este acela de a completa cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice formate în cadrul cursurilor şi seminariilor. Contactul direct cu medii de lucru şi preocupări specifice domeniului istoriei artei sunt esenţiale pentru formarea abilităţilor profesionale în construcția unei cariere de succes. Principalele instituţii vizate pentru desfăşurarea stagiului sunt muzeele, galeriile de artă şi antichităţi, institutele de profil, editurile, instituţiile administraţiei de stat dedicate politicilor culturale, structurile non-guvernamentale implicate pe teren cultural, în special în domeniul conservării şi dezvoltării patrimoniului cultural.

Competențele și abilitățile dobândite în cadrul acestor instituții în perioada stagiilor practice oferă oportunități și perspective de carieră în domeniu pentru absolvenții programului de Istoria Artei și Filozofia Culturii.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere:  cerere de înscriere tip; diplomă de bacalaureat; diplomă de licență (original sau copie legalizată); copie legalizată a certificatului de naștere; copie BI/CI; adeverință medicală eliberată recent; taxă de admitere (achitată la casieria facultății); patru fotografii tip BI; certificat de căsătorie sau modificare a numelui (după caz); dosar plic.

2. Examenul de admitere: Admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii: proiectul de studiu/ cercetare depus în dosarul de candidatură; susţinerea proiectului în cadrul proiectului de admitere. Proiectul trebuie să respecte următoarele criterii/ cerinţe: 1. tema aleasă să corespundă specificului programului de master; 2. Proiectul să cuprindă cel puţin următoarele elemente: Definirea subiectului; Prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate; Prezentarea stadiului cercetării în domeniu; Informaţii care să demonstreze relevanţa subiectului propus; Schiţă a structurii viitoarei lucrări de disertaţie; Bibliografie relevantă.

3. Calendar admitere:

– înscrieri: 3-10 septembrie;

– examene: 12-16 septembrie;

– data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie.

CONTACT: Facultatea de Istorie, Secretariat, Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti, Tel: 0213145389. Tel/Fax: 0213100680; Email:facultateistorie@yahoo.com; web: www.istorie.unibuc.ro.

Responsabil program: lector dr. Daniela Zaharia (daniela.zaharia@yahoo.com).
[/expand]
[expand title=”Masterat Istorie și Civilizație”]

Prezentare: 

Programul de master în Istorie şi Civilizaţie cuprinde patru filiere care asigură pregătirea în următoarele domenii: istorie antică şi arheologie;  istorie modernă; istorie contemporană; istoria ideilor şi mentalităţilor. Acesta presupune trei cursuri obligatorii, care abordează aspecte teoretice ale cercetării istorice, precum şi o serie de cursuri aplicate asupra diverselor contexte şi problematici istorice.

Strategie. Programul a fost proiectat ca o structură flexibilă, având capacitatea de a răspunde unor exigențe variate: adaptabilitate instituțională la evoluțiile actuale în materie de învățământ și cercetare; respectarea tradiției învățământului istoric românesc; adaptare la nevoile culturale, sociale și economice ale societății românești; încurajarea diversității și calității în demersul istoriografic și racordarea la cerințele privind excelența și cercetarea avansată în domeniul învățământului superior, promovate ca principii fundamentale de Universitatea din București.

Competențe: profesionale – cultură istorică aprofundată, cu deschidere spre domeniile studiilor umaniste; capacitatea de analiză critică și sinteză; organizare și planificare; cunoașterea unei limbi a surselor istorice și a paleografiei aferente; transversale  – capacitate de evaluare şi autoevaluare; lucrul în echipă; respectarea normelor de citare ştiinţifică şi respingerea plagiatului.

Cursuri:

Planul de învăţământ presupune obţinerea unui total de 120 credite, în decurs de doi ani. Se aplică sistemul de credite transferabile, în condițiile Regulamentului Universității din București.

Discipline obligatorii de tip metodologic – Istorie şi imaginar, Teorie şi metodologie istorică (sem. 1-3).

– Istorie regională cu trei teme reprezentative pentru epoci istorice distincte (Relații economice în Mediterana și Marea Neagră în epcoa romană; Statutul femeii în Evul mediu în spațiul central și sud-est european; Emergența statelor naționale în Europa centrală și estică în sec. XIX; Influenţa occidentală asupra societăţii româneşti în a doua jumătate a sec. XIX; Sovietizarea sud-estului Europei).

Istorie socială și viață cotidiană (Familia romană în epoca clasică; Elitele în societățile tradiționale; Cultură și societate în România modernă. Marginalitatea socială).

Istorie culturală (Bunuri simbolice în preistorie, Sincretism religios și putere politică în Egiptul roman, Constituirea și evoluția imaginii în Evul Mediu, Universități și universitari în România, a doua jum. sec. XIX – prima jum. sec. XX, Mentalități și imaginar în dezbaterea istoriografică; Africa Neagră: imagine creată/imagine reflectată; Realități imaginate și transfigurări postmoderne în cinematografia contemporană).

Istorie politică și ideologie a puterii (Exercițiul puterii în Imperiul roman târziu, Ideologia puterii în societățile antice. Studiu comparat; Dezbateri ideologice şi culturale în România sec. XX; Holocaust şi Gulag. Unicitate vs. Relativizare; România şi crizele comunismului, România postbelică. Sistem şi instituţii culturale și politice, Comunism vs. fascism. Conflict politic și competiție academică).

Profesori:

Titularii disciplinelor propuse în cadrul programului sunt cadre universitare cu mare experiență didactică și autoritate profesională. Facultatea dispune de cca 40 cadre didactice care dețin credențialele necesare predării în cadrul programelor de master, ceea ce ne permite înnoirea oferte într-un timp rezonabil și, în același timp, asigură reprezentarea tuturor epocilor istorice. În medie, 30 cadre didactice sunt implicate în oferta didactică de la masteratul Istorie și civilizație.

Cadre didactice: prof.dr. Gheorghe Vlad Nistor, prof.dr. Miron Ciho, prof.dr. Ecaterina Lung, prof.dr. Șarolta Solcan, prof.dr. Mirela Luminița Murgescu, prof.dr. Mihai Răzvan Ungureanu, prof.dr. Ovidiu Bozgan, prof.dr. Mihai Sorin Rădulescu, prof.dr. Adrian Cioroianu, prof.dr. Mihai Retegan, prof.dr. Florin Müller, conf.dr. Ioan Carol Opriș, conf.dr. Emilian Alexandrescu, conf.dr. Cristian Olariu, conf.dr. Alin Ciupală, conf.dr. Simona Corlan-Ioan, conf.dr. Rudolf Dinu, lector dr. Daniela Zaharia, lector dr. Florica Bohâlțea, lector dr. Carol Căpiță, lector dr. Valentin Bottez, lector dr. Andrei Alexandrescu, lector dr. Cristina Gudin, lector dr. Ion Bucur, lector dr. Marian Ștefănescu, lector dr. Bogdan Antoniu, lector dr. Laurențiu Constantiniu, lector dr. Alin Matei. Acestora li se adaugă profesorii emeriți ai facultății (prof.dr. Zoe Petre).

Perspective în carieră:

Programul atrage studenţi interesaţi într-o carieră conectată la evoluţiile contemporane ale profesiei de istoric, precum şi pe cei dornici să urmeze cariere ca: arheologi şi cercetători ai antichităţii, administratori ai patrimoniului arheologic şi istoric, specialişti în domeniile istoriei moderne, contemporane şi istoriei recente, muzeografi, profesii în presa culturală, în domeniul editorial şi cel al politicilor culturale.

Posibilităţile de inserare pe piaţa muncii a absolvenţilor acestui program sunt diverse. Având în vedere filierele existente în cadrul acestui program, plasamentul real şi posibil al masteranzilor se distribuie în mai multe direcţii:

– asigurarea la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar a catedrelor de istorie disponibile şi de asemenea în sistemul universitar;

– personal ştiinţific pentru instituţiile de cercetare cu profil specific, aflate sub egida Academiei Române;

– personal specializat în domeniile istorie, arheologie (inclusiv preventivă), numismatică, tezaur, patrimoniu şi conservare, cercetări pluridisciplinare (antropologie, topografie arheologică, paleometalurgie etc.) pentru sistemul muzeal naţional;

– adminstraţie publică, diplomaţie, consultanţă în diverse domenii (pe teme de istorie, artă, relaţii internaţionale şi studii europene);

– mediul privat: personal specializat în domeniile arheologiei și topografiei arheologice, media (presă scrisă şi audio-vizuală culturală şi politică).

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere de înscriere tip; diplomă de bacalaureat; diplomă de licență (original sau copie legalizată); copie legalizată a certificatului de naștere; copie BI/CI; adeverință medicală eliberată recent; taxă de admitere (achitată la casieria facultății); patru fotografii tip BI; certificat de căsătorie sau modificare a numelui (după caz); dosar plic.

2. Examenul de admitere: Admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii: proiectul de studiu/ cercetare depus în dosarul de candidatură; susţinerea proiectului în cadrul proiectului de admitere. Proiectul trebuie să respecte următoarele criterii/ cerinţe: 1. Tema aleasă să corespundă specificului programului de master; 2. Proiectul să cuprindă cel puţin următoarele elemente: Definirea subiectului; Prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate; Prezentarea stadiului cercetării în domeniu; Informaţii care să demonstreze relevanţa subiectului propus; Schiţă a structurii viitoarei lucrări de disertaţie; Bibliografie relevantă.

3. Calendar admitere:

– înscrieri: 3-10 septembrie;

– examene: 12-16 septembrie;

– data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie.

CONTACT: Facultatea de Istorie, Secretariat, Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti, Tel: 0213145389, Tel/Fax: 0213100680, Email: facultateistorie@yahoo.com , web: www.istorie.unibuc.ro.
[/expand]
[expand title=”Masterat Istoria și Practica Relațiilor Internaționale sec. XIX – XXI”]
Prezentare:

Programul de master, cu o durată de doi ani, cuprinde activităţi didactice integrate, simulări, cercetări şi analize, prezentări orale şi scrise. Curricula oferită conţine atât discipline teoretice, cât şi teme practice şi exerciţii pentru abilităţi şi se concentrează asupra comunicării, simulării, abordărilor integrate a studiilor de caz, analizelor fenomenelor şi proceselor curente. Disciplinele teoretice acoperă domenii variate de la istoria şi teoria relaţiilor internaţionale la drept internaţional, relaţii economice internaţionale, studii de securitate şi geopolitică. În cadrul programului sunt prevăzute seminarii practice şi seminarii aplicate precum şi un stagiu de practică în instituţii de profil.

Obiectivele Programului de Master:

– Instituţionalizarea pregătirii de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale, în conformitate cu necesitatea participării României la dinamica internaţionala, pentru integrarea în structurile europene si euro-atlantice;

– Aprofundarea pregătirii absolvenţilor din instituţiile academice, în domeniul istoriei relaţiilor internaţionale contemporane, cu scopul înlesnirii desfăşurării unei activităţi profesionale în cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate;

– Asigurarea unei pregătiri corepunzătoare absolvenţilor unor instituţii de învaţământ superior care doresc să-şi perfecţioneze şi să-şi îmbogăţească nivelul de cunoştinţe specifice, pentru a desfăşura o activitate ulterioară în structuri politice sau de cercetare ştiinţifică.

Cursuri:

Programul oferă studii complexe, teoretice, metodologice şi practice – istorie, drept, ştiinţe politice, geopolitică, economie, filozofie politică, diplomaţiecu scopul de  a pregăti absolvenţi calificaţi într-un domeniu ce beneficiază de o piaţă a muncii în continuă dezvoltare: Alianţe şi sisteme de alianţă în Europa sec. XIX; Noua ordine internaţională după Primul Război Mondial; Diplomaţie, negociere şi conflict în lumea contemporană; Geopolitica în analiza relaţiilor internaţionale contemporane; Teorii şi mecanisme ale relaţiilor internaţionale; Teorii şi metode de analiză a politicii externe; Drept international public aprofundat; Seminar metodologic ; Marile Puteri şi Sud-Estul Europei 1933-1949; Analiza conflictelor internaţionale în sec. XX; Politica Europeană de Securitate şi Apărare; Idei şi structuri economice în lumea contemporană; Rolul organizaţiilor internaţionale în epoca globalizării; Ideologie şi practica in politica externa in sec. XX. Studii de caz; Proiectul European: dezbateri, negocieri şi practică decizională; Seminar aplicat; Stagiu practică de specialitate.

Profesori:

Titularii disciplinelor sunt profesori universitari cu mare experienţă didactică şi autoritate profesională. De asemenea, la programul de master participă şi invitați de prestigiu atât din mediul academic din țară și străinătate cât și din instituții guvernamentale de politică externă și relaţii internaţionale: Prof.univ.dr. Ioan Chiper; Prof.univ.dr. Valentin Stan; Prof.univ.dr. Constantin Hlihor; Prof.univ.dr. Adrian Severin; Conf.univ.dr. Rudolf Dinu; Lect.univ.dr. Marian Ştefănescu; Lect.univ.dr. Laurenţiu Constantiniu; Lect.univ.dr. Alin Matei; Lect.univ.dr. Bogdan Antoniu.

Invitați: Prof.univ.dr. Francesco Guida (Universitatea Roma Tre, Italia); Dr. Ernst Latham Jr. (Foreign Service Institute, SUA); Dr. Mihail Dobre (Ministerul Afacerilor Externe, România).

Perspective în carieră:

Programul îşi propune profesionalizarea studenţilor atât în direcţia excelenţei academice cât şi pentru ocuparea de posturi profesionale în domeniile public şi privat, avându-se în vedere conjugarea a două acţiuni majore, una de formare continuă în profesie şi alta de cercetător în domeniul relaţiilor internaţionale. Datorită componentei multi-disciplinare de pregătire, absolvenţii sunt calificaţi pentru a accesa cu succes o piaţă a muncii fluidă şi în evoluţie. În ultimii 10 ani absolvenţii nostri au ocupat posturi în:

Cercetare ştiinţifică şi/sau învăţământ superior-cercetător la institute ale Academiei Române  (Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga”, Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale, Institutul Diplomatic Român ş.a.); cadre didactice universitare (Universitatea din Bucureşti, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir ş.a.).

Învăţamântul pre-universitar – profesori titulari.

Instituţii guvernamentale din România consilieri şi experţi politică externă şi relaţii internaţionale (Ministerul Afacerilor Externe, Preşedinţia României, Parlamentul României, diverse alte ministere, agenţii şi structuri ale autorităţii locale).

Organizaţii internaţionale – consilieri şi experţi (ONU, UNESCO, UNRRA, Reprezentanţa Comisiei Europene  ş.a.).

Mediul privat de afaceri – diverse poziţii de consultanţă sau practică în domeniul relaţiilor internaţionale (Siemens România, CitiBank, Unicredit, BRD, Excon Consultanță ş.a.).

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere de înscriere tip; diplomă de bacalaureat; diplomă de licență (original sau copie legalizată); copie legalizată a certificatului de naștere; copie BI/CI; adeverință medicală eliberată recent; taxă de admitere (achitată la casieria facultății); patru fotografii tip BI; certificat de căsătorie sau modificare a numelui (după caz); dosar plic.

2. Examenul de admitere: Admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii: proiectul de studiu/ cercetare depus în dosarul de candidatură; susţinerea proiectului în cadrul proiectului de admitere. Proiectul trebuie să respecte următoarele criterii/ cerinţe: 1. Tema aleasă să corespundă specificului programului de master; 2. Proiectul să cuprindă cel puţin următoarele elemente: Definirea subiectului; Prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate; Prezentarea stadiului cercetării în domeniu; Informaţii care să demonstreze relevanţa subiectului propus; Schiţă a structurii viitoarei lucrări de disertaţie; Bibliografie relevantă.

3. Calendar admitere:

– înscrieri: 3-10 septembrie;

– examene: 12-16 septembrie;

– data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie.

CONTACT: Facultatea de Istorie, Secretariat, Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti, Tel: 0213145389, Tel/Fax: 0213100680, Email:facultateistorie@yahoo.com , web: www.istorie.unibuc.ro.

Responsabil program: Lect.univ.dr. Marian Stefanescu (marian_stefanescu2005@yahoo.com).

[/expand]
[expand title=”Masterat Politică și Societate în Secolul XX”]
Prezentare:

Proiectul programului Politică şi societate în secolul XX a plecat de la necesitatea completării, la un nivel academic superior, a abilităţilor ştiinţifice şi cunoştinţelor necesare profesioniştilor din domeniul Istoriei precum şi a lărgirii orizontului fenomenologic pentru alte categorii de absolvenţi din învăţământul superior. S-a avut astfel în vedere faptul că secolul XX a reprezentat o perioadă extrem de complexă din istoria mondială în care au apărut şi/sau au fost dezvoltate fenomene şi procese economice, politice, culturale şi mentale ce au transformat profund lumea europeană şi extraeuropeană deopotrivă. Plecând de la această dublă abordare, cursurile prezente în acest program surprind atât fenomenul complex al mişcărilor şi transformărilor la nivel politic intern cât şi acele mutaţii, petrecute în societăţile respective, care de-a lungul secolului XX au influenţat evoluţiile istorice ale Europei şi lumii.

Obiectivele programului sunt structurate pe trei coordonate: la nivelul achiziţiei de cunoaştere; la nivelul competenţelor de lucru intelectual; la nivel de competenţe interpersonale. Programul cuprinde activităţi didactice integrate, cu discipline teoretice, dar şi teme practice sau exerciţii pentru abilităţi, cu accent pe comunicare, simulare, abordări integrate ale studiilor de caz, analize ale fenomenelor şi proceselor curente. Disciplinele teoretice acoperă domenii variate de la istoria politică şi socială la istorie economică şi culturală. În cadrul programului sunt prevăzute seminarii metodologice şi seminarii aplicate precum şi un stagiu de practică în instituţii de profil.

Competenţe profesionale: capacitate de analiză critică și comparativă a surselor documentare publice în raport cu cele din surse private; capacitatea de evaluare şi ierarhizare a motivaţiilor din lanţul de decizie politică şi/sau diplomatică.

Cursuri:

Planul de învăţământ presupune obţinerea unui total de 120 credite, în decurs de doi ani. Se aplică sistemul de credite transferabile, în condițiile Regulamentului Universității din București: Alianțe politico-militare în Europa  la sfârșitul secolului XIX; Holocaust și Gulag în istoria Europei. Unicitate versus relativizare; Noua ordine internațională după primul război mondial; Structuri economice și politice în lumea extraeuropeană; Sovietizarea Sud-Estului Europei; Seminar metodologic – Istorie  politică și socială; Primul Război Mondial: politică, societate și cultură; Evoluția sistemului politic american sec. XIX-XXI între doctrine și practici; Conflicte etnice și religioase în Balcani / Extremul Orient în perioada postbelică; Modele sociale și comportamente cotidiene în lumea contemporană; Evoluții politice și societale în Orientul Mijlociu în secolul XX; Totalitarism și democrație în secolul XX; Război și societate în România  – 1939-1948; Seminar aplicat; Stagiu practică de specialitate.

Profesori:

Titularii disciplinelor propuse în cadrul programului sunt cadre universitare cu mare experiență didactică și autoritate profesională. Profesorii sunt titulari ai departamentelor de Relații Internaționale și Istorie Universală și Istoria României și a Sud-Estului European. De asemenea, la programul de master participă şi invitați de prestigiu din mediul academic din țară și străinătate: prof. dr. Mihai Retegan; prof. dr. Adrian Cioroianu; prof. dr. Ioan Chiper; conf. dr. Laura Sitaru; conf. dr. Rudolf Dinu; lect. dr. Marian Ștefănescu; lect. dr. Ion Bucur; lect. dr. Andrei Josan; lect. dr. Bogdan Antoniu; lect. dr. Laurențiu Constantiniu; lect. dr. Alin Matei; cercet. dr. Daniel Cain.

Perspective în carieră:

Competențele oferite în cadrul acestui program au un impact direct asupra relaţiei dintre formarea de nivel post-licenţă (ISCED 7) şi piaţa muncii. O serie de competenţe şi deprinderi de lucru intelectual care se află în centrul dimensiunii didactice a acestui program sunt elemente care se  consideră a fi (în baza unor documente ale CE), centrale atât pentru inserţia profesională a tinerilor, cât şi pentru economiile bazate pe cunoaştere.

Perspectivele de carieră acoperă următoarele domenii:

– Cercetare ştiinţifică şi/sau învăţământ superior;

– Învăţamântul pre-universitar;

– Instituţii guvernamentale din România – consilieri şi experţi politică externă şi relaţii internaţionale;

– Organizaţii internaţionale – consilieri şi experţi;

– Mediul privat de afaceri – diverse poziţii de consultanţă sau practică în domeniul relaţiilor internaţionale.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere de înscriere tip; diplomă de bacalaureat; diplomă de licență (original sau copie legalizată); copie legalizată a certificatului de naștere; copie BI/CI; adeverință medicală eliberată recent; taxă de admitere (achitată la casieria facultății); patru fotografii tip BI; certificat de căsătorie sau modificare a numelui (după caz); dosar plic.

2. Examenul de admitere: Admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii: proiectul de studiu/ cercetare depus în dosarul de candidatură; susţinerea proiectului în cadrul proiectului de admitere. Proiectul trebuie să respecte următoarele criterii/ cerinţe: 1. Tema aleasă să corespundă specificului programului de master; 2. Proiectul să cuprindă cel puţin următoarele elemente: Definirea subiectului; Prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate; Prezentarea stadiului cercetării în domeniu; Informaţii care să demonstreze relevanţa subiectului propus; Schiţă a structurii viitoarei lucrări de disertaţie; Bibliografie relevantă.

3. Calendar admitere:

– înscrieri: 3-10 septembrie;

– examene: 12-16 septembrie;

– data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie.

CONTACT: Facultatea de Istorie, Secretariat, Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti, Tel: 0213145389, Tel/Fax: 0213100680, Email:facultateistorie@yahoo.com , web: www.istorie.unibuc.ro.

Responsabil program: lect. dr. Laurențiu Constantiniu (lconstantiniu@yahoo.com).

[/expand]
[expand title=”Masterat Studii Medievale”]
Prezentare:

Masteratul în Studii medievale este un program interdisciplinar, acreditat prin asocierea domeniului Istorie cu domeniul Filologie, rezultat al colaborării între Facultatea de Istorie și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Participă la această construcție curriculară specialiști în studii medievale din toate cele trei departamente ale Facultății de Istorie, care acoperă jumătate dintre disciplinele propuse, cealaltă jumătate având titulari din cadrul diverselor departamente ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine, cu deosebire cele specializate în limbi clasice, romanice și germanice.

Masterul este sprijinit de Centrul de Studii Medievale al Universității din București, care reunește specialiști din interiorul universității și din institutele de profil ale Academiei Române. Programul promovează competențe destinate cercetării, incluzând studiul unor limbi și paleografii ale surselor istorice medievale, la care se adaugă un set important de cursuri speciale aplicate, în care variate aspecte ale civilizației medievale sunt abordate prin metode interdisciplinare.

Obiective generale:

1. Introducere în studiul filologic al surselor medievale; inițierea studenților în procedurile de cercetare specifice disciplinelor care studiază manuscrisul medieval;

2. formarea competențelor specifice de lectură, interpretare și editare proprii varietăților tipologice ale discursului medieval (poezie lirică, epică și istoriografie, roman arturian, literatură sapientială și politico-doctrinară, recuperarea statutului semiotic și a relevanței istorice și socio-culturale a textelor.

3. Orientarea teoretică complexă a studenților în domenii precum hermeneutică și estetică, teorii ale discursului și comunicării, sisteme ale cunoașterii și reprezentării în cultura medievală, cunoașterea raporturilor dintre cultură și metacultură, dintre civilizație materială și spiritualitate.

Cursuri:

Planul de învăţământ presupune obţinerea unui total de 120 credite, în decurs de doi ani. Se aplică sistemul de credite transferabile, în condițiile Regulamentului Universității din București: Instituții medievale. Reprezentări ale universului public și privat; Oameni, spații existențiale și civilizații (sec. XIII-XVI); Perspective medievale asupra lumii și cosmosului; Simbolică medievală; Stat, biserică, societate; Arhitectură romanică și gotică; Iconografia bizantină și postbizantină; Hermeneutica experienței religioase; Hermeneutică medievală; Modele de consum cultural în Evul Mediu; Orient și Occident: experiențe ale cunoașterii și reprezentări ale alterității; Statutul femeii în Evul Mediu; Pentru o istorie a individului în Evul Mediu; Reprezentări ale corpului în Evul Mediu; Estetică medievală; Studiul critic al izvoarelor istorice; Orașul bizantin în sursele istorice din sec. IV-XV; Paleografie latină; Gândirea politică medievală în texte; Biblia și literatura; Literatură și cultură occitană; Poetici medievale; Strategii de comunicare în romanul arturian (sec. XII-XIII); Limbajul islamic al păcii și războiului; Strategii de cercetare și conexiuni disciplinare în studiul Evului Mediu.

Profesori:

Titularii disciplinelor propuse în cadrul programului sunt cadre universitare cu mare experiență didactică și autoritate profesională: prof.dr. Lukacs Antal; prof.dr. Ioan Pânzaru; prof.dr. Andrei Pippidi; prof.dr. Bogdan Murgescu; prof.dr. Mihaela Voicu; prof.dr. Ecaterina Lung; prof.dr. Viorel Panaite; prof.dr. Șarolta Solcan; prof.dr. Luminița Mihaela Ciuchindel; conf.dr. Florentina Nițu; conf.dr. Anca Crivăț; conf.dr. Mihaela Pop; conf.dr. Mianda Cioba; conf.dr. Cristina Halichias; conf.dr. Madeea Axinciuc; lector dr. Manuela Dobre; lector dr. Ioana Gogeanu; lector dr. Luminița Diaconu; lector dr. Ioana Munteanu; lector dr. Cătălina Gîrbea.

Perspective în carieră:

Programul se adresează celor care intenționează să își continue studiile cu un doctorat în domeniu, dar și celor care se îndreaptă spre o carieră în instituții culturale, în domeniul editorial sau al arhivelor. Pregătirea de natură interdisciplinară pe care programul o asigură absolvenților permite acestora integrarea rapidă în instituțiile de cercetare, muzee, structuri instituționale ale autorităților centrale și locale cu atribuții în protejarea și conservarea patrimoniului istoric și cultural medieval, calificarea obținută fiind în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere de înscriere tip; diplomă de bacalaureat; diplomă de licență (original sau copie legalizată); copie legalizată a certificatului de naștere; copie BI/CI; adeverință medicală eliberată recent; taxă de admitere (achitată la casieria facultății); patru fotografii tip BI; certificat de căsătorie sau modificare a numelui (după caz); dosar plic.

2. Examenul de admitere: Admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii: proiectul de studiu/ cercetare depus în dosarul de candidatură; susţinerea proiectului în cadrul proiectului de admitere. Proiectul trebuie să respecte următoarele criterii/ cerinţe: 1. Tema aleasă să corespundă specificului programului de master; 2. Proiectul să cuprindă cel puţin următoarele elemente: Definirea subiectului; Prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate; Prezentarea stadiului cercetării în domeniu; Informaţii care să demonstreze relevanţa subiectului propus; Schiţă a structurii viitoarei lucrări de disertaţie; Bibliografie relevantă.

3. Calendar admitere:

– înscrieri: 3-10 septembrie;

– examene: 12-16 septembrie;

– data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie.

CONTACT: Facultatea de Istorie, Secretariat, Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti, Tel: 0213145389, Tel/Fax: 0213100680, Email:facultateistorie@yahoo.com , web: www.istorie.unibuc.ro.

Responsabil program – prof.dr. Ecaterina Lung (ecaterina_lung@gmail.com).

[/expand]
[expand title=”Masterat Tehnici Diplomatice”]
Prezentare:

Programul a apărut ca o consecință logică a interesului și al acumulării de experiență profesională și instituțională în domeniul Relațiilor Internaționale și își propune să aprofundeze la nivel masteral una dintre componentele fundamentale ale Relațiilor Internaționale, anume tehnicile diplomatice. Programul de master, cu o durată de doi ani, cuprinde activități didactice integrate, simulări, cercetări și analize, prezentări orale și scrise.

Obiective generale: aprofundarea pregătirii de specialitate în domeniul Relațiilor Internaționale, acoperind nevoile de participare ale României la dinamica integrării în structuri internaționale; pregătirea aplicată a studenților care să permită desfășurarea unor activități profesionale în cadrul instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale, precum și în mediul privat de afaceri; armonizarea programelor de studii cu exigențele mediilor profesionale implicate în Relațiile Internaționale (diplomație formală/ informală).

Competențe de specialitate: utilizarea competentă și relevantă a bagajului conceptual specific, deprinderea tehnicilor de lucru fundamentale în profesiunile asociate domeniului Relațiilor Internaționale (negociere, comunicare interculturală, retorică și oratorie, protocol și ceremonial, analiză și consiliere politică); dezvoltarea spiritului analitic și de gândire critică; înțelegerea coordonatei fenomenologice și procesuale.

Competențe transversale: transversale  – capacitate de evaluare şi autoevaluare; lucrul în echipă; capacitate de persuasiune și de estimare a situațiilor în desfășurare; capacitate de reacție rapidă și siguranță de sine.

Cursuri: Teoriile și tehnicile negocierii; Protocol și ceremonial diplomatic; Psihologia negocierii și a comunicării interculturale; Retorică și argumentare; Negocierea în situații de criză; Negociere multilaterală la congresele de pace; Negociere și grupuri de decizie; Diplomație culturală și diplomație publică; Comunicare interculturală; Analiză și consiliere politică; Oratorie / seminar practic; Diplomația publică sovietică și rusă în sec. XX – XXI; Diplomația publică a UE; Diplomația publică a SUA; Diplomația publică și culturală a R.P. Chineze; Reperele identității culturale europene; Reperele identității culturale chineze; Reperele identității culturale arabe; Reperele identității culturale africane; Analiza politicii externe; Redactarea documentelor diplomatice europene; Diplomația contemporană.

Profesori:

Titularii disciplinelor propuse în cadrul programului sunt cadre didactice universitare cu mare experiență didactică și autoritate profesională directă în domeniul diplomației și relațiilor internaționale. În plus, unii dintre aceștia au ocupat sau ocupă poziții guvernamentale relevante (ministru de externe, secretar de stat, ambasador, europarlamentar, consilier de politică externă, reprezentant al României în instituțiile și organizațiile europene, membri ai Institutului Diplomatic Român): prof.dr. Mihai Răzvan Ungureanu; prof.dr. Gheorghe Vlad Nistor; prof.dr. Adrian Severin; prof.dr. Valeria Sitaru; conf.dr. Rudolf Dinu; conf.dr. Simona Corlan-Ioan; conf.dr. Alin Ciupală; conf.dr. Radu Dudău; conf.dr. Elena Stănculescu; lector dr. Carol Căpiță; lector dr. Andrei Alexandrescu; lector dr. Alin Matei; lector dr. Laurențiu Constantiniu; lector dr. Daniela Zaharia; lector dr. Bogdan Antoniu.

Perspective în carieră:

Programul conține o puternică componentă aplicată, care permite pregătirea absolvenților pentru o inserare rapidă în mediul profesional de profil. Absolvenții pot beneficia de o varietate substanțială de oportunități în carieră, putând opta pentru: Organizaţii internaţionale şi europene sau ale reprezentanţelor acestora în România; Administraţia centrală (Ministerul Afacerilor Externe, Guvern, Ministerul Integrării Europene, alte ministere sau agenţii guvernamentale); Companii naţionale sau multinaţionale (consultanţă, resurse umane, comunicare); Administraţia locală, în special la nivelul departamentelor de integrare europeană din cadrul prefecturilor, consiliilor judeţene şi al primăriilor; Organizaţii nonguvernamentale, presă, învăţământ şi cercetare.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere de înscriere tip; diplomă de bacalaureat; diplomă de licență (original sau copie legalizată); copie legalizată a certificatului de naștere; copie BI/CI; adeverință medicală eliberată recent; taxă de admitere (achitată la casieria facultății); patru fotografii tip BI; certificat de căsătorie sau modificare a numelui (după caz); dosar plic.

2. Examenul de admitere: Admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii: proiectul de studiu/ cercetare depus în dosarul de candidatură; susţinerea proiectului în cadrul proiectului de admitere. Proiectul trebuie să respecte următoarele criterii/ cerinţe: 1. Tema aleasă să corespundă specificului programului de master; 2. Proiectul să cuprindă cel puţin următoarele elemente: Definirea subiectului; Prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate; Prezentarea stadiului cercetării în domeniu; Informaţii care să demonstreze relevanţa subiectului propus; Schiţă a structurii viitoarei lucrări de disertaţie; Bibliografie relevantă.

3. Calendar admitere:

– înscrieri: 3-10 septembrie;

– examene: 12-16 septembrie;

– data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie.

CONTACT: Facultatea de Istorie, Secretariat, Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti, Tel: 0213145389, Tel/Fax: 0213100680, Email:facultateistorie@yahoo.com , web: www.istorie.unibuc.ro.

Responsabil program – lect. dr. Alin Matei (amatei77@yahoo.com).

[/expand]