Facultatea de Geografie

[expand title=”Master în Climatologie şi Hidrologie”]

Prezentare:

Misiunea specializării masterale de Climatologie şi Hidrologie este aceea de a forma specialişti înalt calificaţi în două domenii inter-dependente cu profil distinct, apţi să contribuie la creşterea efectivă a cunoaşterii ştiinţifice şi la gestionarea optimă a resurselor şi riscurilor climatice şi hidrologice.

Programul de studii universitare de masterat în Climatologie şi Hidrologie de la Facultatea de Geografie este singurul de acest fel din ţară, oferind absolvenţilor cunoştinţele şi competenţele ştiinţifice, instrumentale, juridice şi manageriale pentru efectuarea activităţilor operaţionale curente, necesare pentru rezolvarea problemelor environmentale contemporane ale mediului aerian şi acvatic.

Acesta răspunde unor cerinţe reale ale pieţei forţei de muncă (atât pe plan naţional şi european, cât şi pe plan mondial) pe de o parte, pentru că atmosfera şi hidrosfera, în calitatea lor de componente vitale ale mediului, înregistrează în prezent schimbări îngrijorătoare (la scară regională şi globală) a căror cunoaştere ştiinţifică este imperios necesară, iar pe de altă parte, pentru că reţelele naţionale şi mondiale de staţii meteorologice şi hidrologice, instituţiile de cercetare în domeniile Meteorologiei şi Hidrologiei  din ţară şi din întreaga lume, sistemele de monitorizare a poluării aerului şi apelor, programele complexe de cercetare ale OMM, programele iniţiate de ONU şi UNESCO în scopul protecţiei mediului etc., au nevoie de specialişti din ce în ce mai numeroşi şi mai înalt calificaţi.

Cursuri:

Sisteme informaţionale în meteorologie; Bazine hidrografice; Meteorologie maritimă; Climatologie medicală; Interacţiunea ocean-atmosferă; Modificări globale ale mediului şi resursele de apă; Sisteme informaţionale în hidrologie; Microclimatologie; Meteorologie satelitară; Management în meteorologie şi climatologie; Alimentări cu apă; Management în hidrologie; Practica de specialitate; Apa şi sănătatea; Climatologie culturală; Hidrologie aplicată; Clasificarea climatelor; Poluarea aerului; Hidrologie frecvenţială; Poluarea apelor; Climatologie aplicată; Climatologie regională; Regionalizări hidrologice; Modelarea în meteorologie şi climatologie; Dinamica atmosferei; Modelarea în hidrologie; Hidrologie dinamică; Optica atmosferei; Amenajări hidrotehnice şi impactul lor; Practica de specialitate; Documentare şi teren ptr. teza de disertaţie; Elaborarea tezei de disertaţie; Susţinerea tezei de disertaţie.

Durata studiilor:

2 ani : 4 semestre x 14 săptămâni / semestru.

Profesori:

Din Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie:  Prof. univ. dr. Ionac Nicoleta; Prof. univ. dr. Zaharia Liliana; Prof. univ. dr. emerit Ciulache Sterie; Conf. univ. dr. Bandoc Georgeta; Lect. univ. dr. Diaconu Daniel; Lect. univ. dr. Constantinescu Ştefan; Lect. univ. dr. Iordache Ştefan; Lect. univ. dr. Mănoiu Valentina.

De la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM): CS I dr. Stăncălie Gheorghe,  Şcoala Naţională de Meteorologie (SNM), CS I dr. Cordoneanu Elena,  Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA), CS I dr. Corbuş Ciprian.

Din Universitatea Paris 7 „Denis Diderot” – Franţa: Prof. univ. dr. Gérard Beltrando (visiting professor)

Perspective în carieră:

Programul de studii universitare de masterat în Climatologie şi Hidrologie răspunde cerinţelor de flexibilitate şi adaptabilitate obligatorii într-o societate dinamică, a cărei constantă de bază este schimbarea, deplasarea neîncetată către altceva. Aceasta înseamnă că absolvenţii vor avea, chiar din momentul absolvirii, deschideri multiple, putând să-şi găsească locuri de muncă în Climatologie, Hidrologie, Protecţia mediului aerian şi acvatic etc., în instituţii sau agenţii locale, naţionale şi/sau internaţionale, intreprinderi industriale, firme de consultanţă, organizaţii private şi instituţii de învăţământ superior.

Prezentăm mai jos câteva dintre calificările / ocupaţiile pentru care programul de studii universitare de masterat în Climatologie şi Hidrologie de la Facultatea de Geografie oferă pregătire: meteorolog; climatolog; hidro-meteorolog; meteorolog-prognoză; specialist meteorolog; specialist climatolog; specialist hidrolog; inspector meteorolog; inspector hidrolog; şef staţie meteorologică / hidrometrică; specialist prognoză meteo; specialist calitatea aerului; expert meteorolog; expert hidrolog; meteorolog aeronautic; asistent de cercetare în meteorologie; referent de specialitate meteorolog; referent de specialitate hidrolog; analist de mediu (aer-apă).

Admitere:

1. Condiţii de înscriere:

Condiţiile şi documentele necesare înscrierii sunt cele specificate în Regulamentul privind admiterea la studiile universitare de masterat al Universităţii din Bucureşti (vezi www.unibuc.ro ). Înscrierile se fac la sediul Facultăţii de Geografie a UB. La concursul de admitere pot participa candidaţii care deţin Diplomă de Licenţă în domeniul Geografie, Fizică, Ştiinţa Mediului, Inginerie, Geofizică, Astronomie şi Ştiinţele Spaţiului, Meteorologie, Ştiinţe Militare etc. Candidaţii pot fi cetăţeni români sau străini, din statele membre ale UE, CEE sau Confederaţiei Helvetice.

2. Calendar:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examen admitere: 12 – 16 septembrie 2012

3. Probe:

O probă scrisă şi o probă orală

Tematica: vezi: www.geo.unibuc.ro

CONTACT: Facultatea de Geografie, Bd. Nicolae Balcescu. Nr. 1, 010041 Bucureşti, sector 1, ROMANIA; +40-21-3153074.

Coordonator (responsabil) program: Prof. univ. dr. IONAC NICOLETA, Tel. +40 21 3143508 int. 2104; E-mail: rinmozel@yahoo.com.

[/expand]
[expand title=”Master în Evaluarea Integrată a Mediului”]

Prezentare: 

Diversitatea de probleme de mediu cu care se confruntă societatea umană la scară globală, regională şi locală impune pregătirea unei resurse umane specializate pe soluţionarea crizelor de mediu. Astfel, evaluarea impactului asupra mediului impune o abordare complexă, ce trebuie să integreze aspecte foarte diverse, aflate în relaţii diferenţiate spaţial, temporal şi contextual. Programul de masterat Evaluarea integrată a stării mediului are ca obiective:

– Iniţierea masteranzilor în metodologia cercetării impacturilor diferitelor tipuri de amenajări asupra dinamicii componentelor mediului geografic;

– Conştientizarea asupra necesităţii analizei pluridisciplinare a componentelor mediului geografic;

– Cultivarea interesului masteranzilor pentru implicarea în activităţi de cercetare asupra planificării teritoriale, în vederea gestionării durabile a mediilor naturale şi antropizate;

– Dezvoltarea abilităţilor de participare în perspectivă a masteranzilor  la elaborarea şi punerea în practică a strategiilor de gestionare durabilă a mediului.

Programul de master Evaluarea integrată a stării mediului pune un accent deosebit pe dezvoltarea abilităţilor practice ale studenţilor (utilizarea aparaturii de mediu, GIS, deprinderea medodelor de laborator).

Cursuri:

Program de studiu este diversificat și adaptat cerințelor pieței muncii, cuprinzând cursuri, precum:

– Evaluarea multicriterială a mediului.

– Modelarea structurală şi funcţională a peisajelor.

– Utilizarea metodelor de analiză GIS în evaluarea integrata a stării mediului.

– Tehnici de elaborare a documentelor ştiinţifice

– Managementul integrat al mediului.

– Analiza pluridisciplinară a antropizării mediilor naturale

– Planificarea mediului

– Strategii de  reabilitare a mediilor degradate

– Managementului ariilor protejate de interes comunitar

– Tehnici şi infrastructuri verzi

Practica de specialitate este structurată pe cinci nivele:

– Practica profesională pentru deprinderea metodelor de colectare şi analiză a datelor de mediu (în diferite locaţii din ţară şi în laborator);

– Practica profesională pentru deprinderea utilizării instrumentelor GIS;

– Practica profesională din instituţii comunitare şi/sau naţionale (modul Bruxelles);

– Internship la agenţi economici parteneri;

– Practica pentru elaborarea lucrării de disertaţie.

Cursurile se desfăşoară în amfiteatrele şi laboratoarele Facultăţii de Geografie, amenajate corespunzător exigenţelor unei pregătiri academice. Laboratoarele sunt dotate cu staţii de lucru, sofware-uri şi aparatură de cercetare adecvate pentru o formare practică superioară. În activităţile practice se utilizează aparatura de cercetare din dotarea centrelor de cercetare aflate în structura Departamentului Geografie Regională şi Mediu.

Profesori: Acad. Dr. Dan Bălteanu; Prof.univ.dr. Maria Pătroescu; Prof.univ.dr. Ileana Stupariu; Conf.univ.dr. Laurenţiu Rozylowicz; Conf.univ.dr. Gabriela Manea; Conf.univ.dr. Marian Marin; Conf.univ.dr. Cristian Iojă; Lect.univ.dr. Mioara Clius; Lect.univ.dr. Ionuţ Şandric; Lect.univ.dr. Iuliana Vijulie; Lect.univ.dr. Gabriel Vânău. Corpul profesoral este înalt calificat, recunoscut la nivel naţional şi internaţional prin activitatea ştiinţifică.

Perspective în carieră:

Absolvenţii şi studenţii masterului Evaluarea integrată a stării mediului pot dezvolta o carieră în:

– Firme private care realizează studii de mediu (rapoarte de mediu, bilanţuri de mediu, evaluări adecvate, audit de mediu, evaluări de amplasament, evaluări de risc);

– Firme de consultanţă implicate în realizarea şi/sau implementarea proiectelor europene  (POS Mediu, Life Nature, Interreg);

– Firme dezvoltatoare de soluţii geospaţiale;

– Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în domeniul protecţiei mediului (INCDPM, ECOIND, ICAS, ICPA, etc.);

– Agenţii naţionale cu activitate în domeniul protecţiei mediului (Agenţia Naţională de Meteorologie, Apele Române);

– Administraţia centrală, regională şi locală, în cadrul departamentelor de protecţie a mediului şi urbanism;

– Administraţii ale ariilor protejate de interes comunitar, naţional şi local;

– Unităţi de învăţământ superior, liceal şi gimnazial.

De asemenea, absolvenţii masterului Evaluarea impactului asupra mediului îşi pot continua studiile la doctorat.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 40 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-20 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 21 septembrie 2012.

3. Probe: Admiterea se realizează pe bază concurs, constând dintr-o probă scrisă şi un examen oral. Tematica pentru examenul de admitere este disponibilă pe site-ul Facultății de Geografie. Taxele de admitere se achită, în perioada înscrierilor la: Secretariatul Facultăţii de Geografie,  tel.  021-315 30 74.

[/expand]
[expand title=”Master în Geomorfologie şi Cartografie cu Elemente de Cadastru”]

Prezentare:

Masterul de Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru are ca principale obiective: studierea proceselor, formelor şi funcţiilor ce definesc sistemele de versant, de albie şi pe ansamblu morfohidrografice; abordarea teoretica şi metodologică a fenomenelor naturale şi antropice care induc dezechilibre (locale şi regionale), inclusiv datorate modificărilor survenite la nivel global; însuşirea tehnicii GIS în abordarea dinamicii actuale, a metodelor moderne de cercetare în cabinet şi teren; studierea factorilor cauzali, tipurilor şi efectelor degradării solurilor, a modalităţilor de protecţie şi ameliorare a acestora; cunoaşterea conţinutului hărţilor şi documentelor cadastrale, a legislaţiei referitoare la activităţile de cadastru; formarea de deprinderi în evaluarea proprietăţilor şi folosirea acesteia în administraţie; însuşirea unor sisteme care utilizează datele geospaţiale denumite INSPIRE (Infrastructura de date spaţiale) şi formarea deprinderilor de clasificare şi standardizare a datelor de poziţie şi a celor tematice. Există colaborări ştiinţifice şi didactice cu instituţii şi departamente similare din: Franţa, Italia, Elveţia, Grecia, Algeria, Turcia, Polonia, Cehia. Cadrele didactice participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, dar și profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine.

Cursuri:

An I: Dinamica versanţilor. Dinamica albiilor de râu; Cartografie tematică. Sisteme informaţionale geografice în cartografie şi cadastru; Cartografiere geomorfologică şi modelarea numerică a reliefului; Organizarea teritoriului. Protecţia şi ameliorarea solurilor; Proiectarea sistemelor informaţionale geografice; Modificări globale ale mediului; Sistemul cadastral în administraţia locală; Practică de specialitate; Piaţa imobiliară şi evaluarea proprietăţilor; Măsuri de prevenire şi combatere a degradării terenurilor; Schimbări morfoclimatice globale; Probleme speciale de geomorfologie României.

An II: Fotogrammetrie cadastrală; Echilibre şi dezechilibre naturale şi antropice; Depozite cuaternare. Resurse pedologice; Evaluarea terenurilor agricole; Geomorfologie environmentală; Întocmirea, editarea şi multiplicarea planurilor şi a hărţilor; Standardizarea datelor geospaţiale; Sisteme de îmbunătăţiri funciare în România; Statistica aplicată în geomorfologie, cartografie şi cadastru; Vulnerabilitate, hazarde şi riscuri în România; Sisteme de reprezentări grafice şi cartografice a teritoriului; Practică de specialitate.

Profesor: Grecu  Floare; Armaş Iuliana; Mihai Bogdan; Bălteanu Dan; Niţu Constantin; Mihăilescu Dan; Anghel Ioan; Comănescu Laura; Nedelea Alexandru; Ene Marian; Demeter Traian; Oprea Răzvan; Dobre Robert; Săvulescu Ionuţ; Osaci-Costache Gabriela; Tatu Florina; Achim Florin; Nistor Constantin; Tudose Cornel.

Perspective în carieră: Masterul de Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru formează specialişti cu o bună pregătire practică în domenii de mare actualitate pe piaţa muncii, incluse în nomenclatorul meseriilor cum ar fi:

– Expert în cartografie şi cadastru;

– Expert pe piaţa imobiliară;

– Expert în ştiinţe (geomorfologie, pedologie, fotogrametrie);

– Cercetător ştiinţific  (geomorfologie, pedologie, cartografie, cadastru);

– Specialişti în SIG;

– Cartograf;

– Lucrător în cadastru;

– Pedolog;

– Evaluator funciar;

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă-tip de înscriere; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată; diploma de licență sau adeverință echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată; certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I sau C.I   în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente: copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

2. Calendar admitere 2012:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-16 septembrie 2012

Data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie 2012

[/expand]
[expand title=”Master în Gestiunea Spaţiului Turistic şi Servicii de Ospitalitate”]

Prezentare:

Masterul se adresează în primul rând absolvenţilor licenţiaţi în domeniul geografiei turismului precum şi geografiei, ştiinţei mediului sau domenii asociate ştiinţelor socio-umane sau economice, punându-le la dispoziţie aceleaşi elemente de trainingProgramul de studiu este orientat spre dezvoltarea abilităților practice ale cursanților în domeniul unor discipline cu caracter strict turistic. Definitivează şi dezvoltă pregătirea licenţiaţilor în domeniul, geografiei turismului și economiei turismului.

Este un program de studiu profesional, specializează conform unei tematici stricte de specialitate urmărind o pregătire în principal practică dar și teoretică a masteranzilor. Pregătirea este asigurată în colaborare cu partenerii profesionali: OPTBR, ANAT, ANTREC MDRT, Academia de Științe Economice, AMADEUS.

Cursuri:

Programul a fost conceput  pe durata a 2 ani beneficiind de un plan educaţional personalizat conform specificului său profesional. Acesta presupune pentru anul I o curriculă comună și unitară cuprinzând discipline fundamentale și opționale. Anul II se bucură de o curriculă inedită, ce oferă posibilitatea supraspecializării  cursanților pe 2 direcții: Servicii de Ospitalitate și Gestiunea spațiului turistic.  Curricula celor doi ani mai cuprinde  stagii de practică profesională desfășurată prin intermediul partenerilor contractuali.

Domenii de specializare: Managementul patrimoniului istoric și cultural; Bazele Industriei ospitalității; Tehnici de prezentare și interpretare turistică; Managementul agențiilor de turism; Gestiunea serviciilor de agrement; Gestiunea structurilor de primire în turism; Ecologia serviciilor turistice; Etică și comunicare interculturală; Modele de organizare si dezvoltare turistică; Resursele  sanitare si turismul de sănătate; Practica profesională: Tehnici operaționale în turism.

Profesori:

Cadrele didactice care susțin acest program sunt atât cadre didactice titulare ale facultății cât și profesori asociați: Lupu Nicolae, profesor dr, Academia de Științe Economice, București; Dumbrăveanu Daniela, conferențiar dr, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti; Matei Elena, conferențiar dr, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti; Comănescu Laura, conferențiar dr, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti; Gheorghilaș Aurel, lector dr, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti; Stănciulescu Gabriela, profesor.dr., Academia de Științe Economice, București; Dumitrache Liliana, profesor dr, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti;  Preda Mihaela, lector dr, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti; Teodorescu Camelia, lector dr, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti.

Perspective în carieră:

Masterul conferă certificarea pregătirii profesionale în domeniul turismului, permite ocuparea de poziţii de conducere în cadrul unor companii sau instituţii cu activitate naţională sau internaţională. Diploma obţinută în urma absolvirii programului de master „Gestiunea spațiului turistic și Industria ospitalității” va conferi absolvenţilor următoarele debuşee profesionale:

– conducător de întreprinderi mici în turism, activități ospitaliere, de agrement;

– funcţionari specialişti în turism în agenţii de dezvoltare;

– organizator activități turistice;

– personal specializat în activităţile de amenajare  turistică  în mediul urban , în staţiuni balneoturistice, în firmele private de profil turistic, precum şi la diferite autorităţi ale statului;

– analişti la firme de turism;

– cercetători ştiinţifici şi cadre didactice în unităţi de cercetare şi instituţii de învăţământ.

Admitere:

Concursul constă din două probe din tematica propusă de Consiliul Facultății de Geografie.

CONTACT: Bd. Nicolae Bălcescu, nr.1, Cod 010041, Sector 1, Bucureşti; Telefon/Fax:  021/314.35.08, 021/315.30.74; http://www.geo.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Master în Managementul Resurselor şi al Activităţilor Turistice”]

Prezentare:

Masterul se adresează în primul rând absolvenţilor licenţiaţi în domeniul geografiei turismului precum şi geografiei, ştiinţei mediului sau domenii asociate ştiinţelor socio-umane sau economice, punandu-le la dispoziţie aceleaşi elemente de training. Definitivează şi dezvoltă pregătirea licenţiaţilor în domeniul geografei, geografiei turismului. Specializează conform unei tematici strict concentrată pe resurse turistice, activităţi turistice, managementul turistic, conceperea de programe turistice, identificarea şi introducerea unor noi forme şi activităţi turistice specifice. Pregătirea este asigurată în colaborare cu partenerii profesionali: OPTBR, ANAT, ANTREC MDRT, Academia de Științe Economice, AMADEUS.

Cursuri:

Programul a fost conceput  pe durata a 2 ani beneficiind de un plan educaţional structurat în discipline fundamentale, discipline opţionale şi discipline facultative, cărora li se adaugă: stagii de practică şi stagii pentru întocmirea disertaţiei.

Printre materiile ce vor fi studiate se numără: Managementul patrimoniului istoric și cultural; Comportamentul lucrătorului și consumatorului din domeniul serviciilor turistice; Tehnici cantitative și calitative de analiză și prognoză în turism; Turism și dezvoltare durabilă; Relații internaționale și geopolitica activităților turistice; Conceperea itinerariilor turistice și eficienţa lor; Tehnici promoționale în turism; Destinaţii turistice pe Glob; Modele de organizare şi dezvoltare turistică; Geografia resurselor sanitare şi turismul de sănătate.

Profesori:

Cadrele didactice care susțin acest program sunt atât cadre didactice titulare ale facultății cât și profesori asociați: Stănciulescu Gabriela, profesor.dr., Academia de Științe Economice, București; Dumbrăveanu Daniela, conferențiar dr, Facultatea de Geografie, UB; Matei Elena, conferențiar dr, Facultatea de Geografie, UB; Costachie Silviu, conferențiar dr, Facultatea de Geografie, UB; Gheorghilaș Aurel, lector dr, Facultatea de Geografie, UB; Uscatu Teodor, profesor.dr., Universitatea Politehnica, București; Dumitrache Liliana, profesor dr, Facultatea de Geografie, UB;  Preda Mihaela, lector dr, Facultatea de Geografie, UB; Teodorescu Camelia, lector dr, Facultatea de Geografie, UB.

Perspective în carieră:

Masterul conferă certificarea pregătirii superioare în domeniul turismului si permite ocuparea de poziţii de conducere în cadrul unor companii sau instituţii cu activitate naţională sau internaţională sau pentru obţinerea de locuri de muncă în ţară şi statele membre UE.

Finalizarea masterului oferă perspective de angajare în posturi de:

– Consilier analiză, examinare, evaluare programe şi proiecte turistice.

– Consilier la Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism (INCDT).

– Expert, în cadrul direcţiilor de specialitate  din cadrul primăriilor şi prefecturilor.

– Expert programe şi proiecte turistice în organizaţii, instituţii, agenţii, tour operatori, asociaţii de profil, linii aeriene, companii multinaţionale cu departamente de profil.

Admitere:

Concursul constă din două probe din tematica propusă de Consiliul Facultății de Geografie.

CONTACT: Bd. Nicolae Bălcescu, nr.1, Cod 010041, Sector 1, Bucureşti; Telefon/Fax:  021/314.35.08, 021/315.30.74; http://www.geo.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Master în Planificare Teritorială şi Managementul Localităţilor Urbane şi Rurale”]

Prezentare:

În condiţiile schimbǎrilor intervenite în societatea româneascǎ o cerinţǎ deosebit de acutǎ este legatǎ de planificarea şi amenajarea teritoriului în concordanţǎ cu necesitǎţile populaţiei, dar şi cu cerinţele impuse de integrarea României în Uniunea Europeanǎ. Se adresează în primul rând absolvenţilor licenţiaţi în domeniul geografiei,  la care se adaugă ştiinţa mediului, urbanism sau domenii asociate ştiinţelor socio-umane şi economice, punându-le la dispoziţie aceleaşi elemente de training.

Cursuri:

Programul a fost conceput  pe durata a 2 ani beneficiind de un plan educaţional structurat în discipline fundamentale, discipline opţionale şi discipline facultative, cărora li se adaugă: stagii de practică şi stagii pentru întocmirea disertaţiei.

Printre disciplinele ce vor fi studiate se numără: Dinamica spaţiului urban; Aşezări umane şi organizarea spaţiului geografic; Dinamica spaţiului rural; Dezvoltare teritorială durabilă; Politici şi strategii de dezvoltare urbană şi rurală; Aşezările umane şi dezvoltarea regională în România; Geografia calităţii vieţii; Geografia sănătății și serviciilor sanitare; Gestiunea zonelor metropolitane; Economie urbană şi rurală.

Profesori:

O parte din membrii corpului profesoral sunt înscrişi în Registrul Urbaniştilor din România, cu drept de semnătură pentru documentaţii de amenajare a teritoriului: Prof. univ.dr. Ioan IANOŞ; Prof.univ.dr. Cristian BRAGHINĂ; Prof.univ.dr. Cristian TĂLÂNGĂ; Lector univ.dr. Daniel  PEPTENATU; Lector univ.dr. Bogdan SUDITU;  Lector univ.dr. Daniela ZAMFIR. Ceilalţi membrii ai corpului profesoral deţin o bogată experienţă în domeniul analizei spaţiului geografic: Prof. univ.dr. Liliana DUMITRACHE; Prof. univ.dr. Melinda CÂNDEA; Lector univ. dr. Mirela NAE; Asist. univ. dr. Valentina Ilinca STOICA.

Perspective în carieră:

Masterul conferă certificarea pregătirii superioare în domeniul planificării şi amenajării  teritoriului şi permite ocuparea de poziţii de conducere în cadrul unor companii sau instituţii cu activitate naţională sau internaţională sau pentru obţinerea de locuri de muncă în ţară şi statele membre UE. Finalizarea masterului oferă perspective de angajare în posturi de:

– Expert, în cadrul direcţiilor de specialitate (urbanism, cadastru, edilitare) în cadrul administraţiei publice centrale sau locale.Consilier evaluare/examinare proiecte şi programe în primării, prefecturi şi ministere.

– Consilier (grad debutant, principal, superior) primării, prefecturi şi ministere.Consilier ştiinţific pentru documentare în construcţii, arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului în cadrul administraţiei publice locale sau unităţi de cercetare- proiectare.

Admitere:

Concursul constă din două probe din tematica propusă de Consiliul Facultăţii de Geografie.

CONTACT: Bd. Nicolae Bălcescu, nr.1, Cod 010041, Sector 1, Bucureşti; Telefon/Fax:  021/314.35.08, 021/315.30.74; http://www.geo.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Master în Studii Avansate în Geografie”]

Prezentare:

Masterul Studii avansate în geografie reprezintă treapta superioară a specializării de bază a facultăţii şi are ca principale obiective: însuşirea celor mai noi cunoştinţe din domeniile de vârf ale geografiei, racordate cu noile tendinţe pe plan mondial. În acest sens materiile înscrise în planul de învăţământ acoperă o paletă largă de discipline de studiu, atât cu caracter teoretic, de cunoaştere fundamentală cât şi cu caracter practic-aplicativ. Se îmbină astfel latura formativă cu cea informativă, toate fiind circumscrise ideii de bază – aceea a formării unor specialişti geografi. Există colaborări ştiinţifice şi didactice cu instituţii şi departamente similare din: Franţa, Italia, Elveţia, Grecia, Algeria, Turcia, Polonia, Cehia. Cadrele didactice participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, dar și profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine.

Cursuri:

An I: Dinamica versanților și albiilor de râu; Gestiunea durabilă a peisajelor; Echilibre și dezechilibre naturale și antropice – concepte și teorii; Modificări globale ale mediului; Resursele de apă și regionalizări hidrologice; Potențialul natural și uman al unor sisteme teritoriale din România; Dinamica și structura spațiilor agricole și industriale, Metode de prelucrare a datelor; Metodologia elaborării proiectelor de cercetare; Competențele cadrului didactic; Modelarea în cadrul sistemului educațional; Tehnici de comunicare în didactica geografică; Practică de specialitate.

An II: Probleme speciale de dinamică și reconstrucție costieră; Microclimatologie; Dezvoltarea integrată, durabilă a așezărilor; Relieful edafic și potențialul edafic al Terrei; Ecoturism; Sisteme teritoriale; Protecția și amenajarea mediilor regionale; Proiectarea sistemelor informaționale geografice; Gândirea critică în strategiile didactice; Didactica geografiei în învățământul liceal; Terapii cognitive comportamentale.

Profesori: Nițu Constantin; Grecu Floare; Ionac Nicoleta; Bălteanu Dan; Comănescu Laura; Săndulcahe Iulian; Verga Mihaela; Săvulescu Ionuț; Vijulie Iuliana; Diaconu Daniel; Zaharia Liliana; Clius Mioara; Matei Elena; Vespremeanu Stroe Alfred; Dumitrache Liliana; Ene Marian; Zamfir Daniela.

Perspective în carieră:

Absolvenţii studiilor de masterat care vor absolvi şi disciplinele psiho-pedagogice cuprinse în planul de învăţământ vor putea funcţiona ca profesori în licee (constituie baza obligatorie pentru continuarea studiilor masterale). Cei care optează pentru latura de cercetare a programului masteral pot lucra în laboratoarele diferitelor instituţii: Institutul de Geografie al Academiei Române (geograf); Institutul Naţional pentru Pedologie şi Agrochimie (pedolog); Administraţia Naţională de Meteorologie şi Hidrologie (meteorolog, hidrolog); Geografi cu studii superioare la instituţii care în activitate utilizează sub diferite aspecte analiza teritoriului.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă-tip de înscriere; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată; diploma de licență sau adeverință echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată; certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I sau C.I   în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente: copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

2. Calendar admitere 2012:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-16 septembrie 2012

Data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie 2012

[/expand]
[expand title=”Master în Sisteme Informatice Geografice”]

Prezentare:

Competențe generale: Programul de master va dezvolta competențe în domeniul sistemelor informaționale geografice și a sistemelor de calcul prin dezvoltarea capacităților de analiză, interogare și afișare a site-urilor de date complexe. De asemenea, se urmărește dezvoltarea abilităților de cercetare ştiinţifică, de coordonare și colaborare în vederea dezvoltării proiectelor complexe, de comunicare a rezultatelor cercetării și realizării unor astfel de proiecte.

Competențe specifice: Aprofundări în tehnologia informației; Crearea abilităţilor de a utiliza metodele statisticii în diverse aplicaţii ale ştiinţei computaţionale; Capacitatea de a înțelege modalitățile de proiectare, de implementare și de folosire a sistemelor informaționale geografice; Crearea competențelor de a identifica şi analiza probleme specifice ale sistemelor de prelucrarea şi analiza imaginilor şi de a elabora strategii pentru soluţionarea acestora; posibilitatea de utiliza şi proiecta sisteme de prelucrare şi analiză a datelor pentru aplicaţii specifice (editare, căutare, etc).

Există colaborări ştiinţifice şi didactice cu instituţii şi departamente similare din: Franţa, Italia, Elveţia, Grecia, Algeria, Turcia, Polonia, Cehia. Cadrele didactice participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, dar și profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine.

Cursuri:

An I: Elemente de fotogrammetrie digitală; Teledetecţie aplicată în SIG; Aplicaţii SIG în cartografie istorică; Limbaje de programare în SIG; Baze de date geografice; Geomorfometrie; Sisteme de poziţionare globală; Practica de specialitate, Managementul proiectelor de cercetare; Proiectarea sistemelor informaţionale geografice; Vizualizarea 3D a realităţii geografice; Statistică geografică.

An II:  Standardizarea datelor geospaţiale; Sisteme de analiză spaţială; Tehnici grafice în SIG; Servicii cartografice WEB; Aplicaţii SIG pentru bonitarea terenurilor agricole; Aplicaţii SIG în meteorologie şi hidrologie; Practica de specialitate; Servicii bazate pe locaţie; Aplicaţii SIG în urbanism şi planificare teritorială; Surse de date geospaţiale; Managementul proiectelor SIG.

Profesori: Niţu Constantin; Mihai Bogdan; Nedelea Alexandru; Demeter Traian; Tudose Cornel; Ovejanu Ionuţ; Săvulescu Ionuţ; Constantinescu Ştefan; Chendeş Viorel; Crăciunescu Vasile; Ene Marian; Dobre Robert; Nistor Constantin; Vișan Mircea.

Perspective în carieră:

Direcția Academică:

– Învățământ superior

– Cercetare.

Direcția administrativă:

– Administrația centrală (ministere);

– Administrație locală: (primării, consilii);

– Unități descentralizate în teritoriu (direcții agricole, agenții de mediu, direcții silvice, direcții de gospodărire a apelor, oficii de cadastru, organizarea teritoriului, managementul rețelei ecologice naționale, implementarea proiectelor de reconstrucție ecologică; implementarea proiectelor de dezvoltare rurală, administrația ariilor protejate, staff-ul ariilor protejate și al diferiților agenți economici).

Direcția Business:

– Consultanţă

– Întreprinderi private.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă-tip de înscriere ; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată; diploma de licență sau adeverință echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată; certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I sau C.I   în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente: copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

2. Calendarul admiterii:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-16 septembrie 2012

Data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie 2012

[/expand]
[expand title=”Master of Science Degree in Air-Environment Risks and Health Response”]

Overview:

This is an inter-domain program of academic studies in English, linking Physics, Chemistry, Biology, Geography and Medicine, concerned with the impact of air-environmental conditions on human health and well-being. The mission of the M. S. program in Air-Environment Risks and Health Response is not only to provide outstanding scholarship across the spectrum of physical and environmental sciences, but also to train highly-qualified professionals to substantially contribute to effectively increasing the scientific knowledge and better managing the air-environment risks on human health and well-being. This MS program is the only one training program in Romania providing graduates with the scientific, technological, policy and management knowledge and skills for basic and applied work needed to address contemporary and emerging issues in environmental sciences and health.

The core curriculum provides the unifying themes on the basic driving forces behind environmental health problems, human activities that lead to pressures on the air-environment and effects of exposure to degraded atmosphere and air-environmental conditions on human health and well-being. The program stresses environmental health practice and research into areas of specialization, including Physics, Chemistry, Biology, Meteorology and Climatology, Air Pollution, Epidemiology, Risk Assessment and Environmental Management. Teaching in this program is supported by a large and diversified research portfolio with state-of-the-art equipment and facilities. The MS degree is geared for students seeking research careers and serves as a doctoral preparatory program.

Course Description: See faculty website.

Staff:

From the University of Bucharest:

Faculty of Geography: Prof. univ. dr. IONAC NICOLETA

Faculty of Physics: Prof. univ. dr. ŞTEFAN SABINA; Prof. univ. dr. POPESCU AUREL; Prof. univ. dr. SIMA OCTAVIAN; Conf. univ. dr. DIMA MIHAI.

Department of Technologies: Prof. univ. dr. UDREA ION; Prof. univ. dr. AVRAMESCU SORIN; Prof. univ dr. BRADU CORINA.

Faculty of Biology: Prof. univ. dr. DINISCHIOTU ANCA, Prof. univ. dr. LAZĂR VERONICA, Prof. univ. dr. STOICA ILEANA.

From „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy – Bucharest: Conf. dr. BARI MARIA, Conf. dr. DOAGĂ IOAN OCTAVIAN.

Career Perspectives:

Students in this MS program will acquire advanced knowledge and understanding about:

– Influence of weather and climatic conditions on human health and well-being

– Nature of biological, physical and chemical hazards in air.

– Transport, transformation and fate of contaminants in the atmosphere.

– Fundamental basis of exposure, dose and response.

– Contribution of air-environmental risk factors to disease burden in the community.

– Sampling and analytical techniques used to monitor contaminants and stressors in the air.

– Risk assessment and risk management, including applications in policy and decision-making.

– Role of epidemiology in the identification, analysis and control of air-environmental hazards.

– Policies, laws and regulations addressing environmental contaminants and stressors, and the enforcing governmental agencies.

– Economic, political and technical aspects of management and decision-making pertaining to environmental quality and health.

Job Titles: Graduates are employed by local, state, national and international agencies; industry; consulting firms; private organizations and academic institutions. Listed are just a few of the job titles: Environmental Protection Professionals; Conservation Scientist; Environmental Auditor; Environmental Consultant; Environmental Research Scientist; Environmental Scientist; Safety, Health and Quality Inspectors; Environmental remediation specialist; Air Pollution Analyst; Research Manager.

Admission:

1. Requirements: In addition to the University’s Master Program admission requirements (see www.unibuc.ro), all applicants are expected to submit the program application and a statement of purpose. Applicants who hold a bachelor’s (or master’s) (or equivalent) degree may be Romanian or foreign citizens from EU member-states, EEC member-states, Switzerland or other non-EU countries. As the teaching language of the M.S. program is English, all applicants must provide a Certificate of knowledge of the English language (Level B1). Applicants may also submit a Test of English as a Foreign Language (TOEFL), an International English Language Testing System (IELTS), a Cambridge Certificate or any other certificate of competence in English issued by an accredited authority.

2. Calendar:

Inscriptions: 3-10 September 2012

Admission due to: 12 – 16 September 2012

3. Evaluation: Applicants must submit an interview on one of the topics (see www.geo.unibuc.ro), at applicant’s choice, in English. Upon request, in special cases, foreign applicants may submit an on-line interview.

CONTACT: Faculty of Geography, 1, Nicolae Balcescu Av., Bucharest 1, zip code 010041, Romania; +40-21-3153074.

[/expand]