Facultatea de Drept

[expand title=”Master Carieră Judiciară”]

Prezentare:

Programul de master Carieră Judiciară există din anul 2004, contribuind în mod esenţial la succesul absolvenţilor acestui program la  Institutul Naţional al Magistraturii şi Institutul de Pregătire şi perfecţionare a avocaţilor. Programul de master are ca misiune esenţială asigurarea pregătirii teoretice şi practice în  domenii de bază aparţinând sistemului judiciar, din perspectiva cooperării internaţionale în materie penală, civilă, respectării drepturilor omului şi aplicării dreptului comunitar.

Studiul aprofundat îşi propune să acopere un set de discipline care fie nu au fost abordate în cadrul primului ciclu universitar (finalizat prin examenul de licenţă), fie conţin instituţii juridice necesitând aprofundare, în special, din perspectiva practicianului dreptului, fie presupun o abordare interdisciplinară.

Cursuri şi discipline:

Planul de învăţământ, elaborat după consultarea mai multor specialişti în domeniu (teoreticieni şi practicieni), a absolvenţilor ciclului universitar de licenţă şi ai ciclului masteral de drept penal sau drept civil precum şi a unei bogate bibliografii româneşti şi străine, propune un pachet de discipline având ca obiect de studiu instituţii relevante pentru cariera judiciară.Prin conţinutul său, programul de master se adresează, aşadar, tuturor categoriilor de jurişti(cu precădere celor care doresc să devină judecători, procurori, avocaţi şi consilieri juridici). În plus, în condiţiile în care multe dintre disciplinele de studiu propuse au un caracter dinamic, (faţă de proiectele noilor coduri) sunt vizaţi deopotrivă proaspeţii absolvenţi, care pot compensa în acest fel lipsa experienţei practice, cât şi juriştii cu o îndelungată experienţă. Pentru toate categoriile vizate, în condiţiile unei competiţii extreme pe piaţa forţei de muncă în domeniul juridic, aprofundarea unor discipline cu importante implicaţii practice poate constitui un avantaj hotărâtor pentru absolvenţii acestui program de master.

Perspective de carieră:

Pe plan educaţional, programul de master  acoperă un sector de pregătire greu accesibil studiilor universitare de licenţă, având în vedere gradul de specializare, profunzimea abordării şi caracterul interdisciplinar al cursurilor. De asemenea, specializarea asigură accesul la pregătirea specifică pentru acei jurişti care nu au avut prilejul să parcurgă în cadrul ciclului universitar de licenţă, indiferent de motiv, unele dintre disciplinele propuse.

Nu în ultimul rând, unul dintre dezideratele acestui program de master este acela de a crea premisa legală a înscrierii la doctorat a absolvenţilor săi, în condiţiile în care accesul la şcoala doctorală este în prezent condiţionat de parcurgerea unui ciclu de studii masterale. În acest context, un obiectiv esenţial vizează asigurarea unei pregătiri corespunzătoare a viitorilor doctoranzi şi identificarea de către aceştia, în aria disciplinelor studiate, a viitoarei teme de cercetare, ca premisă concretă atât a accesului la ciclul de studii doctorale, cât şi ca o garanţie a parcurgerii cu succes a acestuia.

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]
[expand title=”Master Dreptul Afacerilor”]

Prezentare:

Interesul manifestat pe parcursul anului universitar 2003-2004 faţă de programul masteral de drept privat organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti a determinat lărgirea ofertei educaţionale corespunzătoare acestei forme de pregătire post-universitară, în vederea extinderii ariei sale de cuprindere, precum şi a accentuării gradului său de specializare.

În acord cu perspectiva astfel enunţată, începând cu anul universitar 2004-2005 a fost creat programul de master “Drept privat aprofundat”, având ca misiune esenţială de a asigura o pregătire teoretică adâncită, de strictă specialitate, a unor ramuri de drept strâns legate de viaţa economică şi având o deosebită rezonanţă practică.

Cursuri şi discipline:

programul de master priveşte cu precădere discipline aplicative, în scopul maximizării rezultatului didactic în direcţia însuşirii principalelor probleme de ordin juridic interesând activitatea economică. În acest sens, sunt avute în vedere discipline care fie nu au fost abordate în cadrul primului ciclu universitar (finalizat prin examenul de licenţă), fie conţin instituţii juridice necesitând aprofundare, în special, din perspectiva practicianului dreptului.

Planul de învăţământ, elaborat după consultarea mai multor specialişti în domeniu (teoreticieni şi practicieni), a absolvenţilor ciclului universitar de licenţă şi ai ciclului masteral de drept privat (2003-2004), precum şi a unei bogate bibliografii româneşti şi străine, propune un pachet de discipline având ca obiect de studiu instituţii juridice relevante în domeniul dreptului afacerilor.

Experienţa acumulată pe parcursul celor cinci ani de existenţă a programului masteral “Dreptul afacerilor” (şi în special semnalele venite de la absolvenţi şi din partea mediului de afaceri) a determinat regândirea ansamblului disciplinelor conţinute. Procesul de reformare a programului de master “Dreptul afacerilor” s-a concretizat în propunerea, începând cu anul universitar 2009-2010, a unor noi discipline de studiu, coroborată cu adaptarea conţinutului şi a ponderii disciplinelor existente, în scopul de a veni în sprijinul nevoilor practicienilor. Au fost, astfel, menţinute disciplinele care studiază aspecte esenţiale ale vieţii economice şi a căror utilitate practică a fost apreciată de către cursanţi (dreptul societăţilor comerciale, dreptul concurenţei, proceduri de insolvenţă, contracte comerciale, protecţia consumatorilor, dreptul asigurărilor, garanţii civile şi comerciale), adăugându-se o serie de discipline noi, cu o însemnată incidenţă practică (instituţii de credit şi operaţiuni bancare, proprietate industrială, arbitraj comercial).

Avantaje şi perspective de carieră:

Prin conţinutul său, programul de master “Dreptul afacerilor” se adresează, tuturor categoriilor de jurişti. În plus, în condiţiile în care multe dintre disciplinele de studiu propuse au un caracter tânăr / dinamic, sunt vizaţi deopotrivă proaspeţii absolvenţi, care pot compensa în acest fel lipsa experienţei practice, cât şi juriştii cu o îndelungată experienţă. Pentru toate categoriile vizate, în condiţiile unei competiţii extreme pe piaţa forţei de muncă în domeniul juridic, aprofundarea unor discipline cu importante implicaţii practice poate constitui un avantaj hotărâtor pentru absolvenţii acestui program de master.

Pe plan educaţional, programul de master “Dreptul afacerilor” acoperă un sector de pregătire greu accesibil (prin gradul de specializare şi profunzimea abordării) studiilor universitare de licenţă, slujind dezideratului de a crea o nouă generaţie de jurişti adaptaţi realităţilor economice aflate într-o continuă transformare.

Nu în ultimul rând, programul masteral asigură vocaţia absolvenţilor săi de a urma o formă doctorală de învăţământ, contribuind totodată la identificarea şi conturarea de către aceştia a viitoarei teme de cercetare.

CONTACT:

Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]
[expand title=”Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor”]

Prezentare:

Masterul de drept european şi internaţional al afacerilor din Bucureşti are ca obiectiv principal pregătirea studenţilor români în drept comunitar. Acest Master cu orientare profesională raspunde unei nevoi evidente de formare în dreptul european şi internaţional al afacerilor, indusa de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, înscriindu-se într-un parcurs de pregatire deja existent.

Acest Master se înscrie în continuarea unui program de cooperare început incă din 1993, între Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne, susţinută de un Consorţiu de Universităţi şi Instituţii franceze. Programul reuneşte două componente: Institutul de drept al afacerilor şi al cooperării internaţionale « Nicolae Titulescu – Henri Capitant » şi Colegiul juridic franco-român de studii europene.

Cursuri şi structură:

Cooperarea existentă grupează două programe distincte de pregătire, primul, Institutul, se adresează tinerilor specialişti în drept, iar al doilea, Colegiul, vizează studenţii Facultăţii de drept din Bucureşti. Masterul îşi propune să grupeze cele două cicluri de formare, permiţând publicului vizat de Institut să urmeze cursurile predate cu titlu de pregătire continuă.

Admiterea are loc la începutul anului I de studiu la Facultatea română, printr-un concurs scris de verificare a cunoştinţelor de limbă franceză şi a capacităţii de sintetizare a informaţiei. După admitere, studenţii au obligaţia să urmeze cursurile Colegiului în paralel cu cele ale Facultăţii de Drept pe o durată de patru ani. Studenţii Colegiului sunt înscrişi din punct de vedere administrativ la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne care le eliberează diplomele franceze de DEUG, Licence şi Maîtrise. Cursurile urmează modelul programei universitare franceze cu o specializare intensivă în drept comunitar, drept comparat şi drept internaţional.

Studenţii beneficiază de un program de stagii (1 lună în Franţa în cabinete de avocatură sau în instituţiile partenere) şi burse de studiu (3 burse de DEA pentru primii 3 absolvenţi de Maîtrise).

Perspective de carieră:

Majoritatea absolvenţilor acced pe piaţa muncii ca jurişti. Mare parte din ei ca avocaţi, alţii ca jurişti de întreprindere.O bună parte lucrează pentru sectorul public, îndeosebi în Ministerul Afacerilor externe şi Ministerul Justiţiei (Direcţia juridică şi a tratatelor, al OSCE…), precum şi pentru Ministerul Integrării europene sau pentru direcţiile de integrare europeană ale altor Ministere. Începând cu toamna anului 2003 şi cu crearea, în interiorul fiecărui minister, de posturi de „euroconsilieri”, responsabili cu aplicarea acquis-ului comunitar, cel puţin 20 foşti studenţi s-au orientat către această ramură.

Printre absolvenţi se numără şi magistraţi, în curs de formare la Institutul Naţional al Magistraturii sau deja în instanţe, dar şi la Curtea Constituţională a României. Un anuar online al foştilor studenţi ai Colegiului şi ai Institutului poate fi consultat pe adresa www.collegejuridique.ro.

Participarea profesiunilor juridice şi judiciare franceze la crearea Colegiului şi a Institutului, precum şi politica de atribuire de stagii în interiorul organismelor franceze, a permis studenţilor să îşi profesionalizeze pregătirea şi să aibă astfel un acces mai rapid şi mai uşor în posturi de responsabilitate în cabinete de avocaţi şi în întreprinderi stabilite în România. Astfel s-a demonstrat dorinţa Colegiului de a pregăti studenţi capabili să se integreze cât mai bine pe piaţa muncii şi de a deschide dialogul cu mediul profesional din România. Colegiul primeşte regulat acum oferte de muncă şi stagii pe care le aduce la cunoştinţa absolvenţilor şi studenţilor.

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]
[expand title=”Master de Drept Fiscal”]

Prezentare:

Intrarea pe coordonatele dreptului, ale justiţiei şi tratarea problemelor fiscale pe bazele impuse de statul de drept cu respecatrea drepturilor fundamentale reclamă imperios preluarea administrării acestei materii de către jurişti specializaţi în dreptul fiscal. Juriştii specializaţi în fiscalitate trebuie şi pot interveni nu doar în fazele contencioase ale inevitabilelor dispute dintre fisc şi contribuabili, ci şi în activitatea de consiliere, de consultanţă fiscală curentă. Integrarea economică e României în lumea modernă, în afacerile internaţionale, presupune rezolvarea tuturor aspectelor juridice, inclusiv a celor de drept fiscal şi care pe plan internaţional constituie apanajul juriştilor, astfel că trebuie să avem asemenea specialişti.

Toate aceste raţiuni justifică încercarea de creare a primului masterat de drept fiscal din România care trebuie să-şi asume rolul de a rezolva problemele fiscale într-un cadru juridic, sub auspiciile principiilor fundamentale ale dreptului.

Perspective de carieră:

Absolvirea unui masterat în dreptul fiscal poate reprezenta un atu important în cariera profesională şi care poate facilita atât obţinerea unei poziţii într-o organizaţie, cât şi perfecţionarea personalului existent. Principalele debuşee pot fi succint prezentate astfel:pentru magistraţi: familiarizarea şi accesul la completurile şi secţiile de contencios administrativ fiscal, pe toate instanţele începând de la tribunale; dobândirea de cunoştinţe în domenii unde nu există posibilităţi de pregătire în România, spre exemplu dreptul fiscal internaţional, care furnizează din ce în ce mai multe cauze pe rolul instanţelor.

– pentru avocaţi şi consilieri juridici: accesul la activitatea de asistenţă a contribuabililor în timpul inspecţiei fiscale, în mod calificat; elaborarea contestaţiilor la deciziile de impunere, de regulă survenite ulterior inspecţiei fiscale; asistenţa în tax planing prin obţinerea de soluţii fiscale individuale anticipate şi de acorduri de preţ în avans; intervenţia şi asistenţa în procedura de elaborare a dosarelor de preţuri de transfer; invocarea în instanţe a unor reguli şi principii ale dreptului fiscal şi nu doar a celor de teoria generală a dreptului, adică realizarea unei asistenţe de specialitate de calitate; consilierea clienţilor care încheie tranzacţii cu străini (nerezidenţi) asupra consecinţelor fiscale ale operaţiunilor respective; asistenţa persoanelor fizice foarte solide din punct de vedere financiar în optimizarea fiscală a afacerilor acestora şi a grupurilor de societăţi ce le deţin, etc.

– pentru funcţionarii publici, în special cei ai organelor fiscale: diversificarea şi consolidarea cunoştinţelor juridice; cunoaşterea unor reguli şi principii ale dreptului fiscal ce trebuie urmărite / şi aplicate în procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor; respectul drepturilor contribuabililor în cadrul procedurilor fiscale, întreaga activitate a fiscului reprezentând în fapt proceduri ce trebuie, în afara reglementării specifice, să respecte principiile fundamentale ale dreptului şi procedurii civile şi fiscale.

– pentru profesori, cercetători: stabilirea unei platforme solide de cunoştinţe de specialitate care permit în continuare studiul unor aspecte particulare ale materiei fiscale; accesul la o documentaţie vastă, atât doctrină străină cât şi jurisprudenţă română şi străină.

Admitere: Tematica şi bibliografia examenului de concurs

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]
[expand title=”Master Drept Internaţional Public”]
Prezentare:

Introducerea unui curs de master în domeniul de specializare Drept internaţional la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti este necesară în contextul deschiderii internaţionale în expansiune a României, expansiune accentuată, desigur, de apropiata aderare la Uniunea Europeană.

Pregătirea specializată din cadrul programului de master, superioară celei universitare de licenţă, va contribui la formarea unor generaţii de studenţi capabili să îşi asume un rol important în procesul de promovare a intereselor României în planul relaţiilor internaţionale. Programul de masterat reprezintă, astfel, un mijloc coerent de responsabilizare a viitorilor  factori  de decizie  în domeniul  politicii internaţionale.

Cursuri şi discipline:

Prin urmare, considerăm absolut necesară crearea unui curs de master cu specializare în domeniul dreptului internaţional public. Disciplinele propuse spre a fi
aprofundate în cadrul acestui curs (a se vedea planul de învăţământ şi programele analitice ale fiecărei discipline) sunt în măsură să demonstreze necesitatea şi utilitatea
unui astfel de curs.

Perspective de carieră:

Misiunea principală a specializării este, în acest context, formarea de jurişti cu o perspectivă   internaţională   inter-disciplinară   şi   adaptată   dinamicii   relaţiilor internaţionale actuale. Programul de masterat în dreptul internaţional public îşi propune să acopere discipline care fie nu au fost studiate ori nu au fost studiate aprofundat în cadrul facultăţii, fie nu au beneficiat de o perspectivă şi abordare practică, avînd în vedere faptul că materiile principale ale dreptului internaţional sunt programate în anul de studiu II, când studenţii nu au încă cunoştinţele şi experienţa necesare înţelegerii şi aplicării instituţiilor dreptului internaţional, sau, în anul IV de studiu, atunci când apropierea de momentul absolvirii şi al examenului de licenţă împiedică o desfăşurare în condiţii optime a procesului de predare-învăţare.

Programul de master propus oferă o perspectivă şi o modalitate de studiere a aplicărilor practice a unor instituţii specializate din dreptul internaţional, precum jurisdicţiile  internaţionale,  răspunderea statelor, dreptul penal internaţional, dreptul tratatelor (practica negocierii tratatelor), dreptul umanitar (în special din perspectiva participării tot mai implicate a României în operaţiuni de menţinere a păcii) sau contenciosul european al drepturilor omului.

Nu în ultimul rând, programul de masterat îşi propune să formeze aptitudinile necesare nu numai pentru înţelegerea unor probleme din cadrul relaţiilor internaţionale, ci şi pentru unele chestiuni cu utilitate deosebită în viaţa juridică generală: familiarizarea cu vocabularul juridic în limbi străine, formarea de aptitudini în negociere, crearea capacităţii de a realiza o prezentare publică adecvată.

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept
[/expand]
[expand title=”Master Dreptul Muncii, Relaţii de muncă şi industriale”]
Prezentare:

Dezbaterile cu privire la viitorul relaţiilor de muncă şi industriale în convergenţa pe care o presupune globalizarea, eficienţa, deschiderea şi competitivitatea europeană, modelul european (inclusiv dimensiunea sa socială) sunt asociate cu o preocupare constantă pentru parametrii vieţii sociale, bazată pe educaţie, pe respectul faţă de lege, pe programe de investiţii şi cercetare, pe prioritatea politicilor sociale, care trebuie adaptate la piete de muncă deschise, competitive, la o organizare a producţiei mai complexă şi dependentă de noile tehnologii.  Modernizarea politicilor sociale şi managementul resurselor umane impun o regândire  optimă a garanţiilor acordate salariaţilor, a organizării şi condiţiilor la  locul de muncă, altfel spus un echilibru între dezvoltarea  şi valorile drepturilor ce asigură protecţia salariaţilor la nivel naţional şi internaţional.

Programul de masterat în domeniul relaţiilor de muncă şi industriale a fost creat în cadrul unei colaborări între Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Florida International University şi Solidarity Center AFL-CIO, ca fiind printre primele programe de masterat de acest gen din centrul şi estul Europei. Succesul de care s-au bucurat cursurile acestui masterat a determinat organizarea sa în continuare, după încetarea duratei programului de colaborare între Facuitatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Florida International University şi Solidarity Cenîer AFL-CIO.

Organizarea specializării „Relaţii de muncă şi industriale” în cadrul programului de masterat este necesară, în contextul unei continue transformări a legislaţiei din acest domeniu, al problemelor sociale şi economice actuale din sfera relaţiilor de muncă şi industriale, pentru pregătirea şi perfecţionarea tutoror celor care sunt şi care vor deveni teoreticieni sau practicieni în domeniul abordat sau în domenii conexe acestuia (consilieri juridici, avocaţi, judecători, specialişti în resurse umane, inspectori de muncă, consilieri de integrare europeană, administratori sau manageri, lideri ai organizaţiilor sindicale sau patronale, lucrători din cadrul sistemelor de asigurări sociale şi de asistenţă socială şi, nu în ultimul rând, simpli salariaţi).

Cursuri şi discipline:

Programul de masterat cu această specializare este un program multidisciplinar, în cadrul căruia cursanţii îşi aprofundează cunoştinţele şi dobândesc cunoştinţe noi din domeniul dreptului individual şi colectiv al muncii, managementului resurselor umane şi sociologia muncii, sisteme de politici sociale, conflictele sociale şi jurisdicţia internaţională predate de profesori de la mai multe facultăţi din cadrul Universităţii din Bucureşti.  Cursurile sunt menite să ofere o bază extinsă de cunoştinţe în domeniul relaţiilor industriale. În plus, programul de masterat conţine seminarii în cadrul cărora cursanţii dezbat problemele cele mai importante cu care se confruntă azi România în domeniul relaţiilor de muncă.  De asemenea, programul de masterat încurajează studiul şi cercetarea independentă în domeniile de interes ale cursanţilor, la seminarii şi ia elaborarea disertaţiei.

În cadrul specializării „Relaţii de muncă şi industriale” a programului de masterat, domeniile studiate sunt privite în contextul legislaţiei, jurisprudenţei şi practicii europene şi internaţionale. Cursurile şi seminariile abordează şi legislaţia europeană în domeniul relaţiilor de muncă şi industriale, precum şi măsura în care această legislaţie a fost transpusă în legislaţia românească.

Perspective de carieră:

Obiectivul specializării „Relaţii de muncă şi industriale” din cadrul programului de masterat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti este de a le oferi cursanţilor posibilitatea de a dobândi şi de a-şi dezvolta competenţele şi cunoştinţele necesare pentru a putea înţelege transformările prin care trec relaţiile de muncă şi industriale în România, componentele juridice, sociale şi economice ale acestor transformări, pentru a putea gestiona problemele cu care se confruntă în practică în acest domeniu aflat în continuă schimbare, precum şi pentru a putea participa la procesul de modificare a legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi industriale şi de aplicare corectă în practică.

Specializarea „Relaţii de muncă şi industriale” a programului de masterat este deschisă tuturor celor care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele sau să dobândească cunoştinţe noi în acest domeniu, indiferent dacă îşi desfăşoară sau nu activitatea în sfera de interes a acestui program. Se pot înscrie la concursul de admitere în învăţământul postuniversitar de masterat, cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia din următoarele domenii: drept, ştiinţe economice, administraţie publică, ştiinţe politice, sociologie, psihologie, filosofie, ştiinţele comunicării, jurnalism, medicină, învăţământ tehnic. Prin probele concursului de admitere în programul de master în domeniul relaţiilor de muncă şi industriate se testează cunoştinţele generale ale candidaţilor în domeniul dreptului muncii şi managementului organizaţiei, precum şi a capacităţilor de înţelegere şi de analiză a unor probleme specifice domeniului relaţiilor industriale.

Această specializare a cursurilor de master asigură vocaţia absolvenţilor săi de a urma o formă doctorală de învăţământ, fiind utilă şi pentru alegerea şi conturarea temelor de cercetare din cadrul programului de studii doctorale.

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]
[expand title=”Master Drept Privat”]

Prezentare:

Interesul manifestat pe parcursul anului universitar 2003-2004 faţă de programul masteral de drept privat organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti a determinat lărgirea ofertei educaţionale corespunzătoare acestei forme de pregătire post-universitară, în vederea extinderii ariei sale de cuprindere, precum şi a accentuării gradului său de specializare.

În acord cu perspectiva astfel enunţată, începând cu anul universitar 2004-2005 a fost creat programul de master “Drept privat aprofundat”, având ca misiune esenţială de a asigura pregătirea teoretică adâncită a unor domenii de bază aparţinând dreptului privat, altele decât cele care interesează în mod direct dreptul afacerilor (pentru care a fost dezvoltat un program de master distinct “Dreptul afacerilor”).

Studiul aprofundat al dreptului privat îşi propune să acopere un set de discipline care fie nu au fost abordate în cadrul primului ciclu universitar (finalizat prin examenul de licenţă), fie conţin instituţii juridice necesitând aprofundare, în special, din perspectiva practicianului dreptului.

Cursuri şi discipline:

Planul de învăţământ, elaborat după consultarea mai multor specialişti în domeniu (teoreticieni şi practicieni), a absolvenţilor ciclului universitar de licenţă şi ai ciclului masteral de drept privat (2003-2004), precum şi a unei bogate bibliografii româneşti şi străine, propune un pachet de discipline având ca obiect de studiu instituţii relevante de drept privat. Aceste discipline aprofundează cercetarea dreptului civil (teoria actului juridic civil, publicitate imobiliară, dinamica obligaţiilor, contracte civile translative de drepturi, donaţii şi testamente), a dreptului familiei (regimuri matrimoniale, protecţia drepturilor copilului) şi a dreptului internaţional privat (procesul civil internaţional). Relevanţa acestor discipline pentru diferitele medii profesionale a fost demonstrată, pe parcursul anilor în care acest program de master a fost organizat, de structura profesională a cursanţilor (cu precădere judecători şi notari, dar şi avocaţi şi consilieri juridici).

Prin conţinutul său, programul de master “Drept privat aprofundat” se adresează, aşadar, tuturor categoriilor de jurişti. În plus, în condiţiile în care multe dintre disciplinele de studiu propuse au un caracter tânăr / dinamic, sunt vizaţi deopotrivă proaspeţii absolvenţi, care pot compensa în acest fel lipsa experienţei practice, cât şi juriştii cu o îndelungată experienţă. Pentru toate categoriile vizate, în condiţiile unei competiţii extreme pe piaţa forţei de muncă în domeniul juridic, aprofundarea unor discipline cu importante implicaţii practice poate constitui un avantaj hotărâtor pentru absolvenţii acestui program de master.

Perspective de carieră:

Pe plan educaţional, programul de master “Drept privat aprofundat” acoperă un sector de pregătire greu accesibil (prin gradul de specializare şi profunzimea abordării) studiilor universitare de licenţă. De asemenea, specializarea asigură accesul la pregătirea specifică pentru acei jurişti care nu au avut prilejul de a parcurge în cadrul ciclului universitar de licenţă, indiferent de motiv, unele dintre disciplinele propuse.

Nu în ultimul rând, unul dintre dezideratele acestui program de master este acela de a crea premisa legală a înscrierii la doctorat a absolvenţilor săi, în condiţiile în care accesul la şcoala doctorală este în prezent condiţionat de parcurgerea unui ciclu de studii masterale. În acest context, un obiectiv esenţial vizează asigurarea unei pregătiri corespunzătoare a viitorilor doctoranzi şi identificarea de către aceştia, în aria disciplinelor studiate, a viitoarei teme de cercetare, ca premisă concretă atât a accesului la ciclul de studii doctorale, cât şi ca o garanţie a parcurgerii cu succes a acestuia.

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]
[expand title=”Master Dreptul Uniunii Europene”]

Prezentare:

Deschiderile societăţii româneşti de după anul 1990, societate care, în mod firesc, este tot mai profund raportată la realităţile societăţii internaţionale, în general, şi ale celei  regionale europene, în special, au condus la o orientare, fără echivoc, către organizaţiile internaţionale care, în timp, şi-au dovedit caracterul viabil. Această orientare s-a concretizat în dobândirea de către România a statutului de stat membru al Consiliului Europei şi al NATO şi, nu în ultimul rând, succesiv, a statutului de stat asociat, candidat la aderare şi a celui de stat membru al Uniunii Europene.

Raportarea din ce în ce mai amplă la noua tipologie de drept, deja recunoscută de  specialişti, teoreticieni şi practicieni ai domeniului, adică la Dreptul Uniunii Europene (general şi material, substanţial), cu subramurile sale, este consecinţa perioadei pe care o parcurge ţara noastră, în prezent, ca stat membru al UE.

În concordanţă cu realităţile existente, aprofundarea acestor subramuri ale dreptului UE, prin forme de învăţământ postuniversitare (inclusiv, masterat), este solicitată tot mai des de mai multe categorii socio-profesionale, detaşându-se, îndeosebi, cadrele didactice din facultăţi şi licee, juriştii (consilieri juridici, consilieri pentru afaceri europene, referenţi, experţi, judecători, avocaţi, procurori, notari, executori judecătoreşti, practicieni în insolvenţă, mediatori ş.a.), economiştii şi filologii, lor alăturându-li-se oamenii de afaceri, politicienii, personalul din administraţia publică centrală şi locală, şefii de instituţii, medicii, inginerii ş.a.

Cursuri şi discipline:

Planul de învăţământ, elaborat, după consultarea mai multor specialişti ai domeniului, teoreticieni şi practicieni, dar şi a unei bogate şi diverse bibliografii din ţară şi din străinătate, oferă o perspectivă a dreptului Uniunii Europene, în permanentă evoluţie. Misiunea cursului de masterat, specializarea „Dreptul Uniunii Europene” se regăseşte în parcurgerea disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ, precum şi a fişelor disciplinelor propuse pentru a fi prezentate şi aprofundate.

În acest fel, masteratul urmăreşte:

–  cunoaşterea şi înţelegerea drepturilor şi a obligaţiilor României, ca stat membru al Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, cu luarea în considerare a Tratatului de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009;

–  prevenirea neîndeplinirii de către ţara noastră a obligaţiilor care îi revin, din cauza necunoaşterii ori neînţelegerii problematicii de către cei implicaţi, la un nivel sau altul, în procesul de integrare în Uniunea Europeană, pentru a evita şi limita declanşarea procedurii de infringement;

–  înlăturarea situaţiilor în care, din motive care ţin de lipsa de informare ori de înţelegere, România nu ar putea valorifica unele drepturi, avantaje care decurg, în mod implicit, din calitatea sa de stat membru, inclusiv dobândirea şi folosirea, corectă şi completă, a fondurilor structurale (temei legal, mecanisme etc.);

– însuşirea şi aprofundarea, de către cursanţi, a unor domenii specifice dreptului UE, având în vedere obiectivele pe termen scurt, mediu şi îndepărtat pe care România şi le-a propus (conform planului de învăţământ);

– cunoaşterea şi înţelegerea problematicii politicilor Uniunii Europene (de exemplu: în domeniul transporturilor, comercial – al contractelor, al afacerilor – concurenţial, agricol, piscicol, sănătate, cel extern şi de securitate comună ş.a);

– prevenirea unor confuzii cu privire la instituţiile şi mecanismele specifice UE, inclusiv în reforma permanent înregistrată de acestea;

– studiul jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE şi al sistemului (spaţiului) monetar european, precum şi al reformei în materie instituţională la nivelul Uniunii Europene şi al statelor membre pentru a înţelege şi acţiona în consecinţă şi în instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea participanţii la acest curs;

– studiul şi aprofundarea caracteristicilor şi mecanismelor specifice ordinii juridice a UE, controlul judiciar al acesteia şi materia dreptului mediului la nivel european;

– evidenţierea şi aprofundarea legislaţiei UE din domeniul libertăţilor de circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor, capitalurilor şi a plăţilor în scopul valorificării corecte a acesteia.

Perspective de carieră:

În concordanţă cu realităţile existente, aprofundarea acestor subramuri ale dreptului UE, prin forme de învăţământ postuniversitare (inclusiv, masterat), este solicitată tot mai des de mai multe categorii socio-profesionale, detaşându-se, îndeosebi, cadrele didactice din facultăţi şi licee, juriştii (consilieri juridici, consilieri pentru afaceri europene, referenţi, experţi, judecători, avocaţi, procurori, notari, executori judecătoreşti, practicieni în insolvenţă, mediatori ş.a.), economiştii şi filologii, lor alăturându-li-se oamenii de afaceri, politicienii, personalul din administraţia publică centrală şi locală, şefii de instituţii, medicii, inginerii ş.a.

Acest masterat se adresează tuturor persoanelor care îşi desfăşoară activitatea la nivelul ministerelor, şi nu numai, în compartimentele de relaţii internaţionale, integrare europeană, dezvoltare regională, armonizare şi transpunere legislativă, folosirea fondurilor structurale ş.a. În egală măsură, sunt interesate şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiilor (Compartimentelor) de integrare europeană (afaceri europene) de la nivelul Prefecturilor/Consiliilor judeţene şi a/al Municipiului Bucureşti, în asociaţiile de integrare europeană şi euro-atlantică, ori în cadrul centrelor de informare şi documentare înfiinţate în domeniu. Membrii Comisiilor de specialitate de la Senat şi Camera Deputaţilor fiind, cel puţin, la fel de interesaţi.

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]
[expand title=”Master Instituţii şi Proceduri de Drept Public”]

Prezentare:

Introducerea unui curs de master în domeniul de specializare Instituţii şi proceduri de drept public la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti este necesară atât din perspectiva creării unor generaţii de absolvenţi bine pregătiţi care să activeze la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, cât şi din perspectiva formării continue a funcţionarilor publici.

Pornind de la premisa că în perioada pregătirii în cadrul facultăţii, studenţii au de parcurs destul de multe materii, fără posibilitatea de a le aprofunda în aceeaşi măsură pe toate şi implicit, totalitatea instituţiilor pe care acestea le conţin şi ţinând seama de faptul că majoritatea materiilor specifice dreptului public sunt programate în primii doi ani de studiu, când proaspeţii studenţi nu au cunoştinţele şi experienţa necesare înţelegerii, aprofundării şi aplicării anumitor cunoştinţe din acest domeniu, credem că este pe deplin utilă şi necesară crearea unui curs de master cu specializare în zona dreptului public, conţinând mai precis, discipline ce pot fi reunite sub titulatura „Instituţii şi proceduri de drept public”.

Cursuri şi discipline:

Disciplinele propuse spre a fi aprofundate precum „Proceduri constituţionale”, „Sisteme electorale contemporane”, „Statutul şi deontologia funcţionarului public”, „Procedură administrativă”, „Tendinţe actuale în doctrina juridică”, „Dreptul tratatelor şi practica negocierilor”, „Regimuri domeniale” şi „Drepturile fundamentale ale omului în Uniunea Europeană” sunt în măsură să demonstreze necesitatea şi utilitatea unui astfel de modul de Master.

Acesta oferă aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domenii strict circumscrise, în care este necesară formarea unor absolvenţi bine pregătiţi.

Tematicile mai sus evocate derivate din discipline tradiţionale ale dreptului precum Dreptul constituţional, Dreptul administrativ, Teoria generală a dreptului, Dreptul internaţional public sau Dreptul comunitar, ramură a dreptului ce se studiază în facultatea noastră de 15 ani sunt de larg interes şi de actualitate propunând o abordare mai complexă şi mai profundă decât în timpul facultăţii a unor instituţii, concepte sau noţiuni doar evocate în cadrul ramurilor tradiţionale.

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]
[expand title=”Master Politici Publice”]

Prezentare:

Misiunea specializării “Politici Publice” este aceea de a asigura o pregătire teoretică aprofundată, de strictă specialitate, a unor ramuri de drept strâns legate de administrarea fondurilor publice şi patrimoniului public, cu deosebită rezonantă practică, în condiţiile procesului de permanentă evoluţie a secorului public şi dezvoltării raporturilor cu sectorul privat.

Astfel, specializarea priveşte studiul unor discipline aplicative, renunţându-se la disciplinele fundamentale, prezumate a fi fost asimilate în cursul studiilor de licenţă, în scopul maximizării rezultatului didactic prin însuşirea principalelor probleme de ordin juridic care interesează activitatea sectorului public atât prin prisma personalului care activează în sectorul public  cât şi în raporturile cu sectorul privat.

Cursuri şi discipline:

Studiul aprofundat al materiilor propuse în cadrul Masterului Politici Publice este destinat acoperirii unei plaje de discipline care, fie nu au fost abordate in timpul facultăţii, fie, deşi parcurse, urmează a fi aprofundate, în special, din perspectiva practicianului dreptului. Astfel, Masterul isi propune să ofere o imagine aprofundată a mecanismelor de constituire şi administrare a patrimoniului public şi fondurilor publice, abordand în acest sens problematici referitoare la:

– Corelaţia între ordinea juridica naţională şi cea comunitară

– Jurisdicţia constituţională

– Contencios administrativ şi contravenţional

– Finanţarea sectorului public

– Politicile Uniunii Europene

– Fiscalitate Europeană

– Relaţii şi Organizatii Economice Internaţionale

– Curţi şi Tribunale Internaţionale

Perspective de carieră:

În condiţiile unei competiţii acerbe pe piaţa forţei de muncă cu specific juridic, aprofundarea unor discipline de mare actualitate şi cu o largă deschidere către o serie importantă de beneficiari se poate dovedi un avantaj decisiv pentru viitorii absolvenţi ai acestei specializări de Master.

Această specializare se adresează tuturor juriştilor care se confruntă în activitatea profesională cu problematica vasta a administrarii fondurilor şi patrimoniului public precum şi cu intractiunea economică între sectorul public şi sectorul privat (concesiuni, achizitii publice, parteneriat public-privat, finantarea si cofinantarea sectorului public etc.); astfel, disciplinele se adresează atat personalului angajat in institutii şi  autorităti publice, cat şi celorlalti practicieni ai dreptului, inclusiv magistratilor, avocatilor si notarilor.

Specializarea se îndreaptă, totodată, si către tinerii absolvenţi care pot compensa într-o importantă masură lipsa experienţei practice.

Acoperirea acestor discipline cu forme de învăţământ aprofundat slujeşte dezideratului de a crea o nouă generaţie de jurişti, adaptată realităţilor economice aflate într-o continuă transformare, acoperind un sector de pregătire inaccesibil (prin gradul de specializare şi profunzimea abordării) tematicilor studiate in timpul facultăţii.

Nu în ultimul rând, această specializare asigură vocaţia absolvenţilor săi de a urma o forma doctorală de învăţământ, slujind totodată la identificarea şi definirea viitoarei teme de cercetare, pornind de la disciplinele aprofundate.

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]
[expand title=”Master în Ştiinţe Penale”]

Prezentare:

Începând cu anul universitar 2009-2010 a fost creat programul de master “Ştiinţe penale”, având ca misiune esenţială asigurarea pregătirii teoretice şi practice în  domenii de bază aparţinând şitinţelor penale, din perspectiva cooperării internaţionale în materie penală, respectării drepturilor omului şi aplicării dreptului comunitar.

Studiul aprofundat al ştiinţelor penale îşi propune să acopere un set de discipline care fie nu au fost abordate în cadrul primului ciclu universitar (finalizat prin examenul de licenţă), fie conţin instituţii juridice necesitând aprofundare, în special, din perspectiva practicianului dreptului, fie presupun o abordare interdisciplinară (drept penal, drept procesual penal, drepturile omului, drept comunitar).

Cursuri şi discipline:

Planul de învăţământ, elaborat după consultarea mai multor specialişti în domeniu (teoreticieni şi practicieni), a absolvenţilor ciclului universitar de licenţă şi ai ciclului masteral de drept penal, precum şi a unei bogate bibliografii româneşti şi străine, propune un pachet de discipline având ca obiect de studiu instituţii relevante ale ştiinţelor penale. Aceste discipline aprofundează cercetarea dreptului penal (teoria infracţiunii şi a infractorului), a dreptului procesual penal (ancheta penală în cauzele cu minori, nulităţile în procesul penal, ancheta penală în cazul infracţiunilor de corupţie), analiza protecţiei drepturilor omului(în procesul penal), aplicarea dreptului comunitar.

Perspective de carieră:

Prin conţinutul său, programul de master “Ştiinţe penale” se adresează, aşadar, tuturor categoriilor de jurişti(cu precădere judecători, procurori, avocaţi şi consilieri juridici). În plus, în condiţiile în care multe dintre disciplinele de studiu propuse au un caracter dinamic, (faţă de proiectele noilor coduri) sunt vizaţi deopotrivă proaspeţii absolvenţi, care pot compensa în acest fel lipsa experienţei practice, cât şi juriştii cu o îndelungată experienţă. Pentru toate categoriile vizate, în condiţiile unei competiţii extreme pe piaţa forţei de muncă în domeniul juridic, aprofundarea unor discipline cu importante implicaţii practice poate constitui un avantaj hotărâtor pentru absolvenţii acestui program de master.

Pe plan educaţional, programul de master “Ştiinţe penale” acoperă un sector de pregătire greu accesibil studiilor universitare de licenţă, având în vedere gradul de specializare, profunzimea abordării şi caracterul interdisciplinar al cursurilor. De asemenea, specializarea asigură accesul la pregătirea specifică pentru acei jurişti care nu au avut prilejul să parcurgă în cadrul ciclului universitar de licenţă, indiferent de motiv, unele dintre disciplinele propuse.

Nu în ultimul rând, unul dintre dezideratele acestui program de master este acela de a crea premisa legală a înscrierii la doctorat a absolvenţilor săi, în condiţiile în care accesul la şcoala doctorală este în prezent condiţionat de parcurgerea unui ciclu de studii masterale. În acest context, un obiectiv esenţial vizează asigurarea unei pregătiri corespunzătoare a viitorilor doctoranzi şi identificarea de către aceştia, în aria disciplinelor studiate, a viitoarei teme de cercetare, ca premisă concretă atât a accesului la ciclul de studii doctorale, cât şi ca o garanţie a parcurgerii cu succes a acestuia.

CONTACT: Site-ul Facultăţii de Drept

[/expand]