Facultatea de Chimie

[expand title=”Master Abordarea Integrată a Ştiinţelor Naturii: Biologie, Fizică, Chimie”]

Prezentare:

Un master interdisciplinar în domeniile fundamentale biologie, chimie, fizică asigură dezvoltarea gândirii logice a masteranzilor, mărirea capacităţii de transfer, propriile lor cunoştinţe devin mai dinamice şi mai aplicabile. Absolvirea acestui master va asigura pregătirea interdisciplinară prin: corelaţii obligatorii şi minimale, prevăzute de fişele disciplinelor sau impuse de logica predării noilor cunoştinţe; conexiuni disciplinare sistematice şi elaborate, care presupun analiza disciplinelor şi identificarea noţiunilor şi metodelor comune sau extrapolabile (realizate de către un singur profesor, pe baza culturii pluridisciplinare bogate a acestuia);  elaborarea în echipă a proiectelor semestriale pentru ajungerea la un consens referitor la predarea noţiunilor comune.

Cursuri:

Fiind un program interdisciplinar, planul de învătământ cuprinde cursuri generale si de specialitate de fizică, chimie, biologie. Planul de învăţământ este accesibil aici.

Profesori:

Fiind un program interdisciplinar, la acest master predau cadre didactice de la Facultatile de Fizică, de Chimie si de Biologie.

Perspective în carieră: Predarea disciplinei “Științe ale naturii” din Aria curriculara “Matematica si Științele naturii”. Studenţii masteranzi desfăşoară activităţi ştiinţifice interdisciplinare în laboratoare de biologie, fizică şi chimie.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă de înscriere tip, diplomă de bacalaureat în original sau copie legalizată, diplomă de licenţă în original, sau adeverinţă de licenţă (pentru promoiţia 2012), certificatul de naştere în copie legalizată, 3 fotografii tip B.I., chitanţă de plată a taxei de înscriere (conform taxelor aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în data de 16.05.2012) şi o prezentare scrisă a unui teme de cercetare.

2. Modalitatea de admitere: Admiterea se face în baza unei prezentări scrise a unei teme de cercetare (3 – 5 pagini) din domeniul programului de master (80%) şi a mediei examenului de licenţă (20%); media de admitere nu poate fi mai mică de 7 (şapte).

3. Calendarul de admitere: Perioada de înscriere este septembrie 2012.

CONTACT: Facultatea de Chimie, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, cod postal 030018, Sector 1; http://www.chimie.unibuc.ro.

Coordonator program: Profesor dr. Irinel Adriana Badea, Departamentul de Chimie Analitică

[/expand]
[expand title=”MA Chemistry of Advanced Materials”]

Overview:

This master represents an excellent postgraduate training opportunity for students wishing to achieve an education in some of the actual topics of Materials Chemistry. The courses particularly adress to those working in all the domains requiring materials and want to improve their skills and basical knowledge. They also adress to students with a mixed science background (physics, biology) who wish to improve their knowledge of Chemistry, and of course to students who wish to obtain a solid foundation for a further PhD degree. Laboratory-based research work, carried out with highly regarded research teams, forms the major part of the Master. In the last years, the laboratories of the Faculty of Chemistry from University of Bucharest have been endowed with advanced equipments and techniques, which ensure the required conditions for the top research on all topics.

Lectures: Characterization of materials; Catalytic Materials; Nanomaterials; Clusters, polymers and inorganic rings chemistry; Polynuclear complexes and molecular materials; Mesomorphic materials. Metallomesogens; Chemical Sensors and Biosensors; Micro- and nano-structured polymer-based materials. Thermal analysis; Physical chemistry of liquid crystals; Chemical Physics of solid state materials.

Lecturers: Prof. Dr. Vasile I. Parvulescu; Prof. Dr. Camelia Bala; Assoc. Prof. Dr. Marilena Cimpoiesu; Assoc. Prof. Dr. Ioan Cezar Marcu; Lect. Dr. Bogdan Jurca; Lect. Dr. Mariana Duca; Lect. Dr. Mihaela Florea; Lect. Dr. Viorel Circu; Lect. Dr. Ruxandra Gheorghe.

Career Prospects:

In all subject areas, students are encouraged to recognize their transferable skills and how to apply these skills to a multitude of careers.  The use of English is an added value and will permit students to become familiar with specific terminology in chemistry in the language most used in this profession.  The Master will provide students with a flexible qualification for employment in high level research laboratories from chemistry, optoelectronics materials, biology, medicine and pharmaceutics domains.

Admission:

1. Admission file: application form; high school diploma (original or legal copy); originally bachelor’s degree or  certificate of license class 2011; birth certificate (legal copy); three ID photos; receipt of registration fee payment.

2. Admission Requirements: You must hold an official university qualification valid for admission to master’s degree courses.  You need knowledge of English to make sure you are able to follow the classes.

3. Selection criteria:

–       Student record (20%)

–       Research project proposal in the field of the master topic (80%)

–       English language test (eliminatory)

CONTACT: Prof. Dr. Simona Coman, E-mail: simona.coman@g.unibuc.ro,  Tel: 0213675706.

[/expand]
[expand title=”Master Chimie Didactică”]

Prezentare:

Disciplinele de specialitate obligatorii sunt structurate astfel încât să răspundă necesităţilor de completare a informaţiilor de bază prin dezvoltarea competenţelor necesare predării chimiei în acord cu programele şcolare şi în corelare cu nevolile societăţii; formarea de competenţe specifice în vederea valorificării activităţii experimentale în predarea chimiei; esenţializare a conţinuturilor în scopul accentuării laturii formative; compatibilizare a cunoştinţelor cu experienţa anterioară a masteranzilor; continuitate şi coerenţă intradisciplinară; asigurare a continuităţii şi progresului la nivelul experienţei didactice acumulate anterior.

Disciplinele  de specialitate opţionale  vizează familiarizarea masteranzilor cu domenii moderne ale chimiei şi acumularea de informaţii în sprijinul disciplinelor din curriculum-ul diferenţiat şi din currriculum-ul la dispoziţia şcolii, cât şi formarea masteranzilor pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.

Cursuri:

Cursuri obligatorii: Istoria chimiei; Tipuri de reacţii în chimia anorganică; Categorii de substanţe chimice anorganice; Analiza calitativă – între cerinţe practice şi abordări inovatoare; Elemente de biochimie şi chimie nutriţională; Elemente de termodinamică chimică pentru pregătirea profesorilor; Capitole de chimie tehnologică pentru pregătirea profesorilor; Principiile analizei cantitative şi aplicaţii practice; Noţiuni de cinetică chimică pentru profesori; Proiectarea şi realizarea activităţii experimentale în lecţiile de chimie; Noţiuni de chimia mediului; chimia verde, concepte şi strategii; Strategii de optimizare a învăţării chimiei; e-learning; Tehnici instrumentale de analiză în aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor de chimie.

 Cursuri opţionale: Substanţe anorganice cu impact major asupra mediului înconjurător / Chimie coordinativă şi supramoleculară; Sinteze dirijate în chimia organică / Chimie organică aplicată; Elemente de cataliză / Chimia materialelor; Chimie analaitică aplicată în studiul mediului înconjurător / Elemente de analiză biochimică.

Profesori: Acad. Marius Andruh; Prof. dr.Vasile Pârvulescu; Prof.dr. Simona Coman; Prof.dr. Viorica Melzer; Conf. dr. Veronica Pop; Conf. dr. Gabriela Iulia David; Conf. dr. Lucian Rotariu; Conf. dr. Vasile David; Conf. dr. Ileana Fărcăşanu; Conf.dr. Christina Zălaru; Conf.dr. Irina Zarafu; Conf.dr. Şerban Fleschin; Conf.dr. Rodica Zăvoianu; Conf.dr. Ludmila Cinteză; Lector. dr. Emilia Iorgulescu; Lect. dr. Adriana Gheorghe; Lector. dr. Carmen Pârnău; Lector. dr. Augustin Mădălan; Lector. dr. Liliana Stoicescu; Lector.dr. Petre Ioniţă; Lector. dr. Marin Micuţ; Lector dr. Adina Răducan; Lector dr. Mihaela Puiu; Lector dr. Manuela Florea Spiroiu; Lector dr. Teodora Staicu; Lector dr. Elena Pincu.

Perspective în carieră:

Programul se adresează:

– Absolvenţilor facultăţilor de Chimie (programul Bologna);

– Absolvenţilor facultăţilor de Chimie (pre-Bologna);

– Profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal;

– Absolvenţilor programului postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, specialitatea Chimie;

Scopul organizării programului:

– atragerea absolvenţilor facultăţilor de chimie către cariera didactică în învăţământul preuniversitar;

– perfecţionarea profesorilor care predau chimia în învăţământul preuniversitar.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă de înscriere tip, diplomă de bacalaureat în original sau copie legalizată, diplomă de licenţă în original, sau adeverinţă de licenţă (pentru promoţia 2012), certificatul de naştere în copie legalizată, 3 fotografii tip B.I., chitanţă de plată a taxei de înscriere (conform taxelor aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în data de 16.05.2012) şi o prezentare scrisă a unui teme de cercetare.

2. Modalităţi de admitere:

Admiterea se face în baza unei prezentări scrise a unei teme de cercetare (3 – 5 pagini) din domeniul programului de master (80%) şi a mediei examenului de licenţă (20%); media de admitere nu poate fi mai mică de 7 (şapte).

3. Calendar admitere: Perioada de înscriere este septembrie 2012.

CONTACT: Facultatea de Chimie, Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 1, Bucureşti; Tel: 021-315.92.49; +021-314.35.08*/191 Telefon secretariat 314 35 08/ 2191 ; 2279; Email: chimie_secretariat@yahoo.com.

Coordonator de masterat: Conf. dr. Veronica Pop, Departamentul de Chimie Anorganică, E-mail: veronica.pop55@yahoo.com, Tel. 0744546998.

[/expand]
[expand title=”Master Chimia Medicamentelor şi Produselor Cosmetice”]

Prezentare:

Masteratul de Chimia Medicamentelor şi Produselor Cosmetice ajută la formarea de competenţe specifice privitoare la activităţi în domenii de activitate strict reglementate, are curricule de curs moderne şi continuu actualizate, desfăşoară activităţi centrate pe student, în vederea dezvoltării abilităţilor personale în domeniu şi este susţinut de cadre didactice având competenţe dovedite în domeniile acoperite atât teoretic, cât şi practic.  Programul de masterat este dezvoltat pe ideea interdisciplinarităţii, existând un aport proporţional din toate domeniile ştiintelor chimice şi nu numai. Ponderea principală este asigurată de chimia organică şi cea analitică. Se doreşte a se asigura în egala măsură un fond de cunoştinţe privitoare la chimia fizică a medicamentelor. Fondul general este întregit prin informaţii privitoare la aplicaţiile catalitice din sinteza principiilor active şi noţiuni fundamentale de tehnologie farmaceutică, precum şi de o prezentare a compuşilor anorganici şi organo-metalici cu aplicaţii în industria farmaceutică şi a produselor cosmetice.

Cursuri:

– Compuşi anorganici cu acţiune terapeutică;

– Chimia fizică a medicamentelor: Introducere în farmacocinetică;

– Chimia fizică a medicamentelor şi produselor cosmetice: Mecanisme de transport prin membrane;

– Chimia fizică a medicamentelor şi produselor cosmetice: Vectori coloidali în formulări farmaceutice şi cosmetice;

– Chimia fizică a medicamentelor: Corelaţii structură/proprietăţi;

– Procese catalitice în chimia farmaceutică şi a cosmeticelor;

– Farmacologie;

– Medicamente de sinteză;

– Compuşi naturali cu acţiune farmaceutică;

– Caracterizarea analitică a medicamentelor şi produselor cosmetice;

– Organizarea şi asigurarea calităţii în laboratorul de control analitic al medicamentelor şi produselor cosmetice;

– Tehnici cromatografice multidimensionale şi tehnici cuplate.

Număr de cursuri:

Semestrul 1:  3 cursuri;

Semestrul 2:  3 cursuri;

Semestrul 3:  2 cursuri;

Semestrul 4:  2 cursuri.

Profesori: Conf. Dr. Rodica Olar; Lector Dr. Adina Răducan; Conf. Dr. C-tin Mihailciuc; Conf. Dr. Otilia Cinteză; Lector Dr. Sorana Ionescu; Prof. Dr. Simona Coman; Lector Dr. Eliza Oprea; Conf. Dr. Irina Zarafu; Conf. Dr. Christina-Marie Zălaru; Prof. Dr. Victor David; Prof. Dr. Camelia Bala; Prof. Dr. Andrei Medvedovici.

Perspective în carieră:

Masterul are ca scop transferul de informaţie fundamentală şi formarea deprinderilor practice care să contribuie la formarea unor specialişti competitivi într-un domeniu riguros reglementat, cum este industria farmaceutică şi a produselor cosmetice. Absolvirea unui astfel de master interdisciplinar asigură un fond larg de cunoştinţe care permite o integrare rapidă şi uşoară a absolvenţilor în domenii de activitate extrem de specializate şi performante. Asigură la absolvire un nivel de cunoştiinţe care să permită o integrare rapidă şi facilă în alte domenii conexe reglementate (controlul calităţii alimentului, analiza clinică, controlul calităţii mediului, auditare-acreditare laboratoare chimice).

Programul de învăţământ este acreditat de ARACIS şi este afişat pe site-ul facultăţii.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă de înscriere tip, diplomă de bacalaureat în original sau copie legalizată, diplomă de licenţă în original, sau adeverinţă de licenţă (pentru promoţia 2012), certificatul de naştere în copie legalizată, 3 fotografii tip B.I., chitanţă de plată a taxei de înscriere (conform taxelor aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în data de 16.05.2012) şi o prezentare scrisă a unui teme de cercetare.

2. Modalitatea de admitere:

Admiterea se face în baza unei prezentări scrise a unei teme de cercetare (3 – 5 pagini) din domeniul programului de master (80%) şi a mediei examenului de licenţă (20%); media de admitere nu poate fi mai mică de 7 (şapte);

3. Calendar admitere:  Perioada de înscriere este septembrie 2012.

CONTACT: Facultatea de Chimie, Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 1, Bucureşti; Tel: 021-315.92.49; +021-314.35.08*/191 Telefon secretariat 314 35 08/ 2191 ; 2279; Email: chimie_secretariat@yahoo.com.

Coordonator program: Prof.dr. Andrei Medvedovici (Departamentul Chimie Analitică).

[/expand]
[expand title=”Master de Managementul Calităţii în Chimie”]

Prezentare:

Masterul se adresează persoanelor cu studii superioare, interesate să cunoască problematica legata de managementul calităţii în laboratoarele de chimie cu aplicaţii în domenii cum ar fi produsele de consum (alimentare şi non- alimentare) şi a mediului si absolvenţilor facultăţilor din domeniile chimie şi inginerie chimica, fizica, biologie, ştiinţa mediului, agricultură, farmacie, management, care doresc să-şi actualizeze şi să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul managementului calităţii, fiind axat pe aspectele practice şi vocaţionale ale domeniului.

Disciplinele din planul de învăţământ propus care se derulează pe parcursul a doi ani (4 semestre), permit familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu, asigură abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi, compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale.

În contextul alinierii României la legislaţia europeană în domeniul asigurării calităţii este necesară completarea cunoştinţelor absolvenţilor cu tehnicile moderne de analiză care se aplică pe plan mondial pentru determinarea caracteristicilor chimice ale produselor de consum şi a mediului. Masteratul propus asigură competenţe suplimentare în domenii precum chimia alimentara, chimia mediului şi managementul deşeurilor.

Cursuri:

Curricula dezvoltată special pentru proiectul Managementul Calităţii în Chimie se desfăşoară pe 3 direcţii principale, şi anume: Standardizare, Cercetare şi respectiv Educaţie, cu accentuarea conceptului de calitate pe specificul direcţiei:

– Sisteme de management al calităţii

– Instrumente şi mecanisme în managementul mediului

– Direcţii de cercetare în chimia contemporană

– Reguli de bună practică de fabricaţie: Partea 1

– Elemente de analiză statistică aplicată în chimie

– Managementul proiectelor de cercetare. De la idee la redactarea proiectului

– Reguli de bună practică de fabricaţie: Partea 2

– Diseminarea informaţiei. De la poster la articole in reviste cu factori de impact ridicat

– Prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale. Validarea metodelor de analiză

– Calitate educaţională în chimie. Comunicare

Profesori:

Managementul Calităţii în Chimie este conceput printr-o abordare bazată pe proiect. La acest proiect este alocată o resursă umană de excelenţă, experţi recunoscuţi în mediul academic şi universitar superior: Andruh Marius, profesor universitar doctor, membru al Academiei Române; Bala Camelia, coordonator program; Pârvulescu Vasile, profesor universitar doctor; Coman Simona, profesor universitar doctor; David Vasile, conferenţiar universitar doctor; Moldovan Zenovia, conferenţiar universitar doctor; Munteanu Valentin, conferenţiar universitar doctor, coordonator program; Buleandră Mihaela, lector universitar doctor; Florea Mihaela, lector universitar doctor; Gheorghe Adriana, lector universitar doctor; Mădălan Augustin, lector universitar doctor; Puiu Mihaela, lector universitar doctor; Răducan Adina, lector universitar doctor; Gheorghe Ruxandra, lector universitar doctor;  Popescu Delia-Laura, lector universitar doctor.

Perspective în carieră:

– Şef laborator de cercetare de excelenţă în ştiinţa materialelor.

– Şef laborator control de calitate pe flux de producţie farmaceutice.

– Şef laborator control de calitate şi siguranţa produselor alimentare.

– Coordonator direcţie dezvoltare programe educaţionale şi de formare continuă.

– Coordonator direcţii de cercetare ca strategie pe termen mediu şi lung.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă de înscriere tip, diplomă de bacalaureat în original sau copie legalizată, diplomă de licenţă în original, sau adeverinţă de licenţă (pentru promoiţia 2012), certificatul de naştere în copie legalizată, 3 fotografii tip B.I., chitanţă de plată a taxei de înscriere (conform taxelor aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în data de 16.05.2012) şi o prezentare scrisă a unui teme de cercetare.

2. Modalitate de admitere:

Admiterea se face în baza unei prezentări scrise a unei teme de cercetare (3 – 5 pagini) din domeniul programului de master (80%) şi a mediei examenului de licenţă (20%); media de admitere nu poate fi mai mică de 7 (şapte).

3. Calendar admitere: Perioada de înscriere este septembrie 2012.

CONTACT: Facultatea de Chimie, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, cod postal 030018, Sector 1; http://www.chimie.unibuc.ro.

Coordonatori program: prof. dr. Camelia Bala, conf. dr. Valentin Munteanu, Facultatea de Chimie.

[/expand]
[expand title=”Master Poluarea Chimică a Mediului”]

Prezentare:

Structura masterului este astfel armonizată încât să îmbine principalele direcţii de studiu ale chimiei mediului: evoluţia substanţelor poluante în mediul ambiant:- transportul şi transformarea substanţelor sub acţiunea factorilor de mediu; – influenţa activităţilor antropice asupra proceselor ce au loc în mediu; tratarea efluenţilor gazoşi, apelor reziduale, deşeurilor solide; modificarea proceselor tehnologice existente conform principiilor chimiei verzi în scopul asigurarii unei dezvoltări durabile.

Principalul scop al programului de master îl reprezintă formarea de specialişti în domeniul protecţiei mediului cu competenţe profesionale asociate unor ocupatii solicitate în prezent pe piaţa muncii, care să fie capabili să îndeplinească  funcţii de control, decizie, consiliere în probleme de mediu.

Cursuri:

Pe parcursul celor 4 semestre, studenţii participă la  cursurile si laboratoarele a 10 discipline de specialitate şi desfăşoară o activitate de cercetre în laboratoare utilate cu aparatură de ultimă generaţie.

Cursuri: C1 – Poluanţi anorganici în apă şi sol;  C2 – Poluanţi organici în aer şi sol; C3 – Procese catalitice de depoluare a aerului şi apelor; C4 – Poluare radiochimică. Risc şi protecţie; C5 – Combustibili ecologici; C6 – Metode analitice în controlul calităţii mediului; C7 – Instrumentare, automatizare şi analiza în flux în monitorizarea mediului; C8 – Poluarea apelor cu compuşi organici. Asigurarea calităţii resurselor de apă; C9 – Energetica chimică şi controlul exploziilor;  C10 – Materiale biodegradabile.

Profesori:

Sunt implicate cadrele didactice din cele patru departamente ale Facultăţii de Chimie: Dep. de Chimie Anorganică; Dep. de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză; Dep. de Chimie Fizică şi Dep. de Chimie Analitică.

Cadrele didactice ale programului de masterat: Prof. Dr. Viorica Meltzer (C9); Prof. dr. Irinel Badea (C7); Conf. dr. Rodica Zăvoianu (C5); Conf. dr. Veronica Pop  (C1); Conf. dr. Valentin Munteanu (C4); Conf. dr. Mihaela Cheregi (C6); Lect. dr. Adriana Urdă (C3); Lect. dr. Delia Popescu (C10); Lect. dr. Sorin Avramescu (C2); Lect. dr. Corina Bradu (C8).

Perspective în carieră:

Oportunităţile de angajare ale absolvenţilor masterului Poluarea chimica a mediului sunt numeroase, ele includ sectoare de activitate precum : cercetare, învăţământ, industrie, administraţie.  Absolvenţii noştri au fost angajaţi în cadrul:

– Departamentelor de Mediu ale unor agenţi economici şi industriali;

– Societăţilor comerciale specializate în consultanţă în domeniul protecţiei mediului;

– Ministerul Mediului şi Pădurilor;

– Agenţiilor Locale şi Regionale de Protecţia Mediului;

– Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor;

– Compania “Apele Române”;

– Centrelor de cercetare  universitare.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă de înscriere tip, diplomă de bacalaureat în original sau copie legalizată, diplomă de licenţă în original, sau adeverinţă de licenţă (pentru promoiţia 2012), certificatul de naştere în copie legalizată, 3 fotografii tip B.I., chitanţă de plată a taxei de înscriere (conform taxelor aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în data de 16.05.2012) şi o prezentare scrisă a unui teme de cercetare.

2. Modalitate de admitere:

Admiterea se face în baza unei prezentări scrise a unei teme de cercetare (3 – 5 pagini) din domeniul programului de master (80%) şi a mediei examenului de licenţă (20%); media de admitere nu poate fi mai mică de 7 (şapte).

3. Calendar admitere: Perioada de înscriere este septembrie 2012.

CONTACT: Facultatea de Chimie, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, cod postal 030018, Sector 1; http://www.chimie.unibuc.ro.

Coordonator program: Prof. dr. Vasile I. Pârvulescu, Adresa: Sos. Panduri 90-92, sect. 5, Bucuresti; Tel.: +4021.4100241.

[/expand]
[expand title=”Master Tehnici de Măsurare în Chimie”]

Prezentare:

Cui se adresează:

– Absolvenţi ai facultăţilor de ştiinţe exacte (chimie, biologie, fizică, inginerie, geografie etc.).

– Personal de specialitate din laboratoarele de analiză şi încercare acreditate sau în curs de acreditare (domenii: medicamente, alimente, apă, aer, sol, biochimie, analiză clinică), laboratoarele de asigurarea şi controlul calităţii producţiei industriale şi laboratoarele de cercetare-dezvoltare şi analiză non-rutină.

– Manageri de laborator.

Cursuri: Asigurarea calităţii şi controlul calităţii în laboratoarele de analiză şi încercări; Prelevarea şi prepararea probelor; Aspecte moderne ale tehnicilor de măsurare; Optimizarea proceselor analitice; Automatizare în chimia analitică; Standardizare şi metrologie în chimia analitică; Acreditarea laboratoarelor de încercare şi analiză; Validarea metodelor analitice; Utilizarea materialelor de referinţă şi stabilirea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor chimico-analitice;   Estimarea incertitudinii de măsurare; Întocmirea documentaţiei pentru sistemul de management al calităţii (ISO 17025); Prelucrarea statistică a rezultatelor.

Profesori: Prof. Dr. Victor David; Prof. Dr. Andrei Medvedovici; Prof. Dr. Ion Gh. Tănase; Prof. Dr. Anton Ciucu; Prof. Dr. Camelia Bala; Prof. Dr. Irinel Badea; Conf. Dr. Vasile David; Conf. Dr. Zenovia Moldovan; Cond. Dr. Iulia David; Conf. Dr. Mihaela Cheregi; Lect. Dr. Mihaela Buleandră; Asist. Dr. Paul Lazăr; Asist. Dr. Dana Popa.

Perspective în carieră:

Competenţe dobândibile:

–    Cunoaşterea principiilor şi procedurilor aplicate în sampling, analiza chimică şi caracterizarea compuşilor chimici de interes.

–    Capacitatea aplicării în practică a cunoştinţelor, în special în rezolvarea problemelor legate de măsurarea în analiza chimică şi prelucrarea rezultatelor.

–    Abilităţi în utilizarea corectă şi eficientă a instrumentaţiei analitice de laborator.

–    Competenţe în evaluarea, interpretarea statistică şi sinteza datelor şi a informaţiilor obţinute în procesul analitic, calcularea rezultatelor şi a incertitudinii asociate.

–    Deprinderi în utilizarea software-urilor adecvate pentru evaluarea datelor experimentale.

–    Abilitatea de a lucra într-un laborator de analize şi control al calităţii conform cerinţelor ISO 17025.

–    Competenţe în prezentarea materialului ştiinţific şi în argumentarea rezultatelor.

–    Capacitatea de adaptare la situaţii noi şi de luare a deciziilor.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: fişă de înscriere tip, diplomă de bacalaureat în original sau copie legalizată, diplomă de licenţă în original, sau adeverinţă de licenţă (pentru promoiţia 2012), certificatul de naştere în copie legalizată, 3 fotografii tip B.I., chitanţă de plată a taxei de înscriere (conform taxelor aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în data de 16.05.2012) şi o prezentare scrisă a unui teme de cercetare.

2. Modalitate de admitere: Admiterea se face în baza unei prezentări scrise a unei teme de cercetare (3 – 5 pagini) din domeniul programului de master (80%) şi a mediei examenului de licenţă (20%); media de admitere nu poate fi mai mică de 7 (şapte).

Perioada de înscriere Septembrie 2012.

CONTACT: Facultatea de Chimie, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, cod postal 030018, Sector 1; http://www.chimie.unibuc.ro.

Coordonatorul programului de masterat: Prof. dr. Victor David, 0214102279 (tel. si fax), 0723440352, mail: vict_david@yahoo.com; Prof.dr. Ion Tănase, 0214103178/139, mail: tanase.ion@gmail.com.

[/expand]