Facultatea de Biologie

[expand title=”Masterat Biologie Medicală”]
Prezentare:

Interesul suscitat de biologia medicală a stimulat cercetările de biologie, care au atins cote foarte înalte, ducând la descoperiri importante privind cauzele modificărilor structurale și funcționale la nivel celular și implicit elaborarea unor  strategii terapeutice adecvate.

Abordarea multidisciplinară propusă de acest masterat asigură absolvenților o pregătire compatibilă cu exigențele tot mai mari ale angajatorilor, majoritatea absolvenților găsindu-și locuri de muncă în țară și în străinătate. Masterul de BIOLOGIE MEDICALĂ are ca obiectiv formarea de biologi cu abilități deosebite în investigarea mecanismelor celulare și moleculare care stau la baza apariției a numeroase maladii umane. Prin tematica disciplinelor studiate, cursanții dobândesc multiple cunoștiințe teoretice și practice din domenii conexe, dar nu sunt neglijate nici aspectele clinice ale unor procese patologice evolutive, privite atât la nivel macro, cat și la nivel molecular.

Cursuri:

Anul I (semestrele I si II): Bacteriologie medicală; Parazitologie medicală; Entomologie medicală; Antropologie medicala; Mecanismele moleculare ale patogenității și virulenței; Analize biochimice speciale; Organizarea și dinamica genomului eucariot; Biochimie medicală; Patologie celulară și moleculară; Biologia celulei tumorale; Genetică și eredopatologie umană; Glicoconjugate și oncoproteine.

Anul al II-lea (semestrul al III-lea): Anatomie patologică; Oncogene și antioncogene; Imunologie clinică; Maladii umane cu determinism multifactorial; Oncohematologie; Tehnici de investigare și terapie clinică.

Semestrul IV:  Activitate de cercetare pentru elaborarea disertației.

Profesori: Anul I – Conf.dr. Carmen Chifiriuc; Conf. dr. Florin Aioanei; Conf. dr. Octavian Ciolpan; Conf. dr.Mihaela Marcu-Lapadat; Prof.dr. Ileana Stoica; Prof dr. Tatiana Vassu-Dimov; Conf. dr. Gheorghe Stoian; Conf. dr. Alexandra Simon-Gruita; Conf. dr. Elena Ionica; Conf.dr. Marina Nechifor; Prof. dr. Dan Georgescu; Lector dr. Ligia Ghetea; Prof. dr. Dumitru Iga; Conf.dr. Silvia Iga.

Anul II – Prof. dr. Dan Georgescu; Lector dr. Cristina Matanie; Prof. dr. Grigore Mihaescu; Prof.dr. Veronica Stoian; Lector dr. Cristina Matanie; Prof. dr. Bogdan Amuzescu.

Perspective în carieră:

În țara noastră, specialiști cu o astfel de pregătire sunt tot mai necesari în laboratoare de cercetare  din domeniul biomedical și nu în ultimul rând în domenii precum medicina veterinară și zootehnia. Specialiștii cu acest profil sunt tot mai solicitați în institute de cercetare și laboratoare din rețeaua sanitară de stat și privată. Majoritatea absolvenților acestui masterat sunt angajați în institute de cercetări medicale, ca asistenți universitari la UMF și Universitatea din București. O altă parte dintre aceștia efectuează stagii de specializare (de ordinul lunilor sau anilor) în străinătate (SUA, Japonia, Ungaria, Grecia, Germania, Franța). O serie de absolvenți sunt implicați în programe de doctorat în țară și străinătate.

Admitere:

1. Formele de admitere:

HEMATOLOGIE – probă scrisă:

a) Patologia seriei roșii – definitie, clasificarea anemiilor;  b) Seria monocit-macrofag; c). Seria limfocitară;

Bibliografie:

Mut-Popescu, D., 2001. Hematologie clinică, Ediția a II-a, Editura Medicală.

Mailat, F., Ivanciu, L., 2005. Hematologie, partea I, Ed. Universității din București.

ONCOBIOLOGIE – probă scrisă:

a) Epidemiologia cancerului;  Biologia tumorilor;

Bibliografie:

Georgescu, D. 2000. Oncobiologie, Ed. Ars Docendi, București.

2. Calendar admitere:

Perioada de înscriere: 3-10 septembrie 2012

3 – 7.09. 2012 – orele 900– 1400

8 – 9.09.2012 – orele 900– 1200

10.09.2012 – orele 900– 1400

Examen :  12-18 septembrie 2012

Afişare rezultate:  21 septembrie 2012.[/expand]

[expand title=”Masterat Biologie microbiană și genetică”]
Prezentare:

Masterul de biotehnologie microbiană şi genetică asigură pregătirea cursanţilor în următoarele domenii:

– analiza organizării genomice la specii de interes economic;

– analiza genomului uman: identificarea markerilor moleculari şi cromozomali în stări normale şi patologice, în scopuri medicale şi judiciare;

– transformarea genetică a organismelor eucariote de interes, prin metodologii de inginerie genetică;

– bazele genetice ale diferenţierii celulare la plante, animale şi om;

– analiza determinanţilor genetici ai comportamentului la animale şi la om;

– microbiologie medicală: bazele diagnosticului şi profilaxiei infecţiilor microbiene;

– selecţionarea, cultivarea, conservarea şi ameliorarea microorganismelor industriale;

– biotehnologii alimentare;

– supravegherea calităţii sanitare şi comerciale a alimentelor;

– enzimologie aplicată în procese biotehnologice;

– aplicaţii biotehnologice ale ingineriei genetice microbiene.

Colaborări naţionale şi internaţionale: Universitatea “Babes Bolyai”, Cluj-Napoca; Institutul de Virusologie “Ştefan Nicolau”; Institutul Cantacuzino; UMF “Carol Davila” Bucureşti; Institutul de Genetică din Chişinău al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova; Universitatea “Tor Vergata”, Roma; Universitatea din Szeged – Ungaria; Inst. Max Planck de Microbiologie Marina din Bremen, Germania; Vrije Universiteit Brussel – Belgia.

Cursuri:

Discipline studiate în cadrul Masterului de biotehnologie microbiană și genetică: Analiză genetică; Biodiversitatea microorganismelor; Bioetică; Bioinformatică; Ecogenetică şi genetica populaţiilor; Enzimologie şi biotehnologie moleculară; Genetică şi biotehnologia plantelor; Genetică şi epigenetica dezvoltării; Genetica şi taxonomia microorganismelor biotehnologice; Genetică umană şi psihogenetică; Microbiologie industrială, alimentară şi standardizarea controlului microbiologic; Organisme transgenice; Probleme avansate de inginerie genetică; Probleme speciale de microbiologie şi virologie medicală; Principii şi tehnici de genomică.

Profesori:

Cursurile și laboratoarele aferente disciplinelor studiate, sunt susținute de către următoarele cadre didactice: Prof.dr. Tatiana Vassu; Prof. dr. Ileana Stoica; Prof. dr. Veronica Lazar; Prof. dr. Grigore Mihăescu; Prof. dr. Anca Dinischiotu; Prof. dr. Natalia Cucu; Conf. dr. Alexandra Simon-Gruita; Conf. dr. Ortansa Csutak; Conf. dr. Ligia Ghetea; Lect. dr. Irina Radu; Lect. dr. Alexandru Ecovoiu; Lect.dr. Liliana Burlibașa; Lect.dr. Pelinescu Diana; Lect. dr. Dănuț Cimponeriu; Asist. dr. Georgiana Duță-Cornescu; Asist. dr. Tănase Ana-Maria; Asist. dr. Oana Iftime; Asist. dr. Laura Monica Magdalena.

Perspective în carieră:

Posibilităţi de încadrare a absolvenţilor Masterului de biotehnologie microbiană şi genetică

– în laboratoare de cercetare din învăţământul superior;

– în învăţământul superior de biologie, medicină, agronomie ş.a.;

– în centre de cercetare cu profil de biologie moleculară – genetică, microbiologie, biotehnologii;

– în laboratoare medicale de profil (diagnostic genetic sau microbiologic), publice sau private;

– în industria alimentară şi a medicamentului;

– în cadrul agenţiilor de protecţie a mediului (naţională, regionale şi judeţene);

– în unităţi publice sau private specializate în expertiză de mediu, studiul biodiversităţii şi conservarea naturii.

Masterul reprezintă, totodată, o etapă premergătoare înscrierii la doctorat. Departamentul de genetică asigură, de asemenea, pregătire în cadrul Şcolii doctorale de biologie a Universităţii din Bucureşti.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: Diplomă de bacalaureat în original; Diplomă de licenţă sau adeverinţă din care să reiasă ca a absolvit facultatea şi foaia matricolă în original; Certificatul de naştere în copie legalizată; Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul); 3 fotografii tip Buletin de identitate; Copie după cartea de identitate; Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin; Fișa tip de înscriere; Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere; Dosar plic.

2. Modalitate de admitere: Programa, bibliografia aferentă pentru examen şi alte anunţuri, se afişează la avizierul Facultăţii de Biologie – sediul din Intrare Portocalelor nr. 1-3 (Grădina Botanică), sector 6, Bucureşti 060101, precum şi  pe site-urile: http://www.bio.unibuc.ro şi http://genetmicro.blogspot.com.

3. Calendar admitere:

– Perioada de înscriere : 3-10 septembrie 2012

3 – 7.09. 2012 – orele 900– 1400

8 – 9.09.2012 – orele 900– 1200

10.09.2012 – orele 900– 1400

– Examen :  12-16 septembrie 2012

– Afişare rezultate:  21 septembrie 2012

CONTACT: Facultatea de Biologie, Splaiul Independenței, Nr.91-95, Sector 5, București. Tel.  021-318.15.65; 021-311.80.77.

Directorul Programului de Master: Prof. Univ. dr. Tatiana Vassu; Tel/Fax: 021-311.80.77 / 021-318.15.65.

E-mail: vassut@yahoo.com.[/expand][expand title=”Masterat Managementul Integrat al Capitalului Natural”]

 

Prezentare:
Programul de master reprezintă rezultatul unui nou pas de integrare şi perfecţionare instituţională, conceptuală şi a expertizei profesionale şi răspunde provocărilor şi cerinţelor la nivel global, european şi naţional:

– Dezvoltarea teoriei şi practicii ecosistemice.Documentarea, înţelegerea şi recunoaşterea „crizei ecologice”.

– Documentarea, înţelegerea şi recunoaşterea „crizei ecologice”.

– Acceptarea şi promovarea în strategiile şi politicile de dezvoltare a modelului de dezvoltare sustenabilă, bazat pe teoria, cunoaşterea şi practica ecosistemică.

– Diminuarea şi controlul emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluanţilor în fază lichidă şi reutilizarea sau reciclarea deşeurilor solide.

– Conservarea/protecţia, utilizarea sustenabilă şi restaurarea bio şi ecodiversităţii.

– Necesitatea formării resursei umane capabilă să utilizeze şi/sau să dezvolte cunoştinţele inter şi transdisciplinare, pentru managementul integrat al poluării, capitalului natural şi Complexelor Socio-Ecologice.

– Dezvoltarea, adaptarea şi eficientizarea sistemului de educaţie, comunicare şi informare a publicului, a factorilor de decizie şi managerilor.

Cursuri: Teoria și metoda ecosistemică; Circuite biogeochimice și efectele ecotoxicologice ale poluanților; Toxicologia poluanților; Capitalul natural: compoziție, structură, funcții; Principii generale ale managementului integrat şi adaptativ; Elemente de economie ecologică; Indicatori și indici de monitorizare ai stării ecologice a capitalului natural; Procedee și mijloace de participare în ciclul decizional; Stocarea și analiza datelor și bazelor de date, pachete statistice, GIS; Evaluarea impactului de mediu al proiectelor, strategiilor și programelor de dezvoltare; Evaluarea și managementul riscului; Managementul bazinelor hidrografice; Managementul ariilor protejate; Managementul deșeurilor; Metode și tehnologii pentru prevenirea și controlul poluării; Studii de caz /Activitate de cercetare /Aplicații practice de teren.

Profesori:

Prof. dr. Angheluță Vădineanu; Prof. dr. Carmen Postolache; Prof. dr. Geta Rîșnoveanu; Lector. dr. Corina Bradu; Lector. dr. Sorin Avramescu; CS II Mihai Adamescu; CS II Constantin Cazacu; CS II Elena Preda.

Perspective în carieră:

Programul are ca obiective:

– Facilitarea înţelegerii şi interpretării corecte a dimensiunilor majore ale crizei actuale între natură/ mediu și sistemele socio-economice.

– Stimularea adoptării de către cursanţii programului de master a unui mod de analiză şi evaluare care să conducă la maximizarea avantajelor şi minimizarea costurilor în plan social, economic şi ecologic.

– Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a transpune în practică cele mai valoroase modele conceptuale şi analitice pentru proiectarea, elaborarea, validarea şi monitorizarea implementării strategiilor şi programelor de dezvoltare sustenabilă.

Ocupaţiile/debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi profesională:

Direcţia Academică: învăţământ superior şi cercetare;

– Direcţia administrativă: administraţia centrală (ministere), administraţie locală: (primării, consilii), unităţi descentralizate în teritoriu (direcţii agricole, agenţii de mediu, direcţii silvice, direcţii de gospodărire a apelor, oficii de cadastru, organizarea teritoriului, managementul reţelei ecologice naţionale, implementarea proiectelor de reconstrucţie ecologică; implementarea proiectelor de dezvoltare rurală, administraţia ariilor protejate, staff-ul ariilor protejate şi al diferiţilor agenţi economici);

Direcţia Business: consultanţă, întreprinderi private;

– Direcţia comunicare: comunicare, media, ONG.

Admitere:

1. Componența dosarului de înscriere: Diplomă de bacalaureat în original; Diplomă de licenţă sau adeverinţă din care să reiasă că a absolvit facultatea şi foaia matricolă în original; Certificatul de naştere în copie legalizată; Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul); 3 fotografii tip Buletin de identitate; Copie după cartea de identitate; Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin; Fișă tip de înscriere; Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere; Dosar plic;

Absolvenţii din promoţia 2012 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale. Programul de master se adresează absolvenților care au obținut diploma de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate.

2. Formele de admitere: Concursul constă din două probe obligatorii: probă scrisă pe baza bibliografiei indicate și probă orală – interviu.

Media generală se calculează prin luarea în considerare în proporţii egale a notelor obţinute la cele două probe de concurs. Admiterea se face pe baza ordinei ierarhice a mediei generale obţinute în urma concursului, iar la medii egale se realizează clasificarea pe baza rezultatelor de absolvire a ciclului de licentă. Media minimă de admitere: 7,00.

La proba scrisă se poate opta pentru subiecte din domeniile Ecologie sau Chimie.

Bibliografie recomandată:

Pentru disciplina din domeniul ecologiei

– Dezvoltare Durabilă: teorie şi practică (vol. I, pg. 11-122), Edit. Universităţii din Bucureşti, 1998, autor Angheluţă VĂDINEANU.

– Managementul dezvoltării (pg. 21-75), Edit. Universităţii din Bucureşti/Ars Docendi, 2004, autor Angheluţă VĂDINEANU.

Pentru disciplina din domeniul chimiei – capitolele: oxizii sulfului, acidul sulfuric, oxizii azotului, acidul azotic, oxizii carbonului, fenoli.

– Chimie generală, Edit. Didactica si pedagogica, Bucureşti, 1979, autor C.D. Nenitescu.

– Chimie organică, vol.1, Edit. Didactica si pedagogica, Bucureşti, 1980, autor C.D. Nenitescu.

Sursele bibliografice pot fi consultate la:

– Centrul de informare din Schitu Măgureanu, nr. 1, Etaj 4.

Sediul Departamentului de Ecologie Sistemică, Spl. Independenţei, 91-95, sector 5 (persoana de contact Elena Petrache; tel. 021/3181571, e-mail: anvadi@bio.bio.unibuc.ro sau pe site-ul facultatii: www.bio.unibuc.ro).

– Sediul Centrul de cercetari PROTMED, Sos. Panduri 90, sector 5, Bucuresti

3. Calendar admitere:

Perioada de înscriere: 3-10 septembrie 2012;
Examen de admitere: 12-16 septembrie 2012.
CONTACT: Facultatea de Biologie: Splaiul Independenței 91-95, sector 5, București; telefon: 021 315 18 15 66. Coordonator Program: Elena Petrache; tel. 021/3181571, e-mail: anvadi@bio.bio.unibuc.ro.[/expand]

[expand title=”Masterat Neurobiologie”]
Prezentare:

Scopul programului: Primul obiectiv este formarea de specialiști care să investigheze relația dintre activitatea nervoasă, cerebrală și procesele psihocomportamentale (relația body-mind sau relația corp-minte). Al doilea obiectiv este antrenarea studenților în munca de cercetare a Centrului de Neurobiologie și Fiziologie Moleculară, care este focalizată în prezent asupra mecanismelor moleculare de transducție a stimulilor în semnale nervoase și a modulării activității canalelor ionice implicate în aceste fenomene. Un laborator de cercetare poate deveni competitiv  în comunitatea științifică europeană dacă are doua componente:  oameni pregătiți  și  echipamentul necesar.  Pentru a avea oameni competenți,  Departamentul de Fiziologie și Biofizică  al  Universității din București , oferă acest program de studii aprofundate în Neurobiologie, care funcționează  începând din 1995.

Cursuri: Neurofiziologia comportamentelor motivate homeostatic; Neurofiziologia comportamentelor motivate homeostatic; Neurofiziologia proceselor cognitive; Zoopsihologie; Canale ionice; Psihofarmacologie și neurochimie; Etologie  umană; Biostatistică și Prelucrarea datelor experimentale; Neurofeedback; Neurobiofizică; Metode spectroscopice și de microscopie aplicate în neurobiologie; Biofizica membranelor.

Profesori: Prof.dr. Dan Mihailescu; Prof.dr. Maria-Luisa Flonta; Prof.dr. Alexandru Babeș; Conf.dr. Violeta Ristoiu; Conf. dr. Carmen Strungaru; Conf. dr. Bogdan Amuzescu; Lect. dr.Speranța Avram; Lect.dr. Beatrice Radu.

Perspective în carieră:

Marea majoritate a masteranzilor care au absolvit programul de Neurobiologie lucrează în laboratoare de specialitate în țară și mulți dintre ei în laboratoare competitive din Europa și SUA. Având în vedere integrarea României în UE, considerăm că producem specialiști care se pot integra imediat în laboratoare de cercetare științifică în întreaga lume, deci producem o marfă care se caută. Instrucția studenților ce frecventează programul de master în Neurobiologie este mai eficientă și utilă, când se asociază  unui  program de cercetare coerent. Se poate  realiza educarea lor în spiritul unei cercetări riguros conduse, pentru a-i familiariza cu interpretarea rezultatelor experimentale, cu înlăturarea surselor de artefacte, cu caracteristicile muncii experimentale într-o echipă multidisciplinară. Printre obiectivele pe care mai încercăm să le atingem sunt: formarea unui cercetător cu aptitudini de a lucra independent și în echipa multidisciplinară; dezvoltarea spiritului imaginativ și critic față de rezultatele științifice publicate în reviste de specialitate;  dezvoltarea capacităților de comunicare științifică în scris și oral  pentru a scrie lucrări științifice și prezenta comunicări ; dezvoltarea capacităților de a obține finanțări pentru proiecte și  deprinderea  modului de redactare a acestor proiecte.

Admitere:

1. Componența dosarului de înscriere: Diplomă de bacalaureat în original; Diplomă de licenţă sau adeverinţă din care să reiasă ca a absolvit facultatea şi foaia matricolă în original; Certificatul de naştere în copie legalizată; Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul); 3 fotografii tip Buletin de identitate; Copie după cartea de identitate; Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin; Fișa tip de înscriere; Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere; Dosar plic.

Absolvenţii din promoţia 2012 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale. Taxa anuală este de 3.300 lei. Taxa de înscriere la admitere: 200 lei.

2. Modalitatea de admitere: O probă scrisă: scrisoare de intenţie. O probă orală: a. Interviu pe baza scrisorii de intenţie. b. Prezentarea succintă (maxim 10 minute) a părţii originale din lucrarea de licenţă. Prezentarea trebuie să conţină: Introducere. Ipoteze de lucru şi scopul urmarit. Metode. Principalele concluzii şi perspective.

3.  Calendarul de admitere:

Înscriere: 3-10 sept, 2012.

Data examenului de admitere – între 12-16 sept, 2012.

CONTACT: Facultatea de Biologie, Splaiul Independenței 91-95, București sect.5. Tel. 021 3181566; 021 3108503.

Coordonator program: Prof.dr. Maria-Luisa Flonta, m.c.Academia Româna. e-mail: flonta@biologie.kappa.roflontaluiza@yahoo.com. Departamentul Fiziologie și Biofizică, Splaiul Independentei 91-95, București, sect.5.[/expand][expand title=”Masterat Taxonomie”]
Prezentare:
Obiectivele programului vizează:

Formarea de specialişti în taxonomie vegetală şi animală

Însuşirea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare şi monitorizare a diversităţiii plantelor şi animalelor

Aprofundarea legislaţiei de mediu a Uniunii Europene, a ghidurilor procedurale şi a cadrului naţional de aplicare a acestora

– Formarea abilităţilor necesare integrării activităţilor de cercetare din domeniul taxonomie în proiectele care vizează evaluarea şi conservarea diversităţii biologice.

Colaborări internaţionale şi naţionale: Universitatea din Viena, Austria – Studiul vegetaţiei acvatice; Leibniz Institute of Ecology and Regional Development Dresden, Germania – Managementul adaptativ al efectelor schimbărilor climatice asupra ariilor protejate; Muzeul Naţional de Istorie Naturală „G. Antipa”; Asociaţia Grădinilor Botanice din România (AGBR) și S.C. APA NOVA S.A. Bucureşti – sponsor al aplicaţiilor botanice pe teren.

Cursuri: Principii de taxonomie animală; Principii de taxonomie vegetală; Taxonomie moleculară; Criterii taxonomice în filogenia nevertebratelor; Noduri filogenetice la vertebrate; Embriologia comparată a plantelor; Ecomorfologia plantelor; Indicatori biologici; Monitorizarea şi cartarea organismelor; Principii de muzeologie; Conservarea biodiversităţii; Biostatistică şi modelare matematică.

Cursurile sunt distribuite câte patru pe fiecare dintre primele trei semestre şi se desfăşoară sub formă de module. Evaluarea cunoştinţelor se realizează atât prin examen (6 cursuri) cât şi prin colocviu (6 cursuri). Partea practică, asociată acestor cursuri, se desfăşoară sub formă de activităţi de laborator, seminarii, aplicaţii pe teren. Semestrul al patrulea este destinat numai activităţilor de cercetare şi elaborării lucrării de disertaţie. Programul de master TAXONOMIE se finalizează printr-o teză de disertaţie prevăzută cu o parte experimentală semnificativă. Teza se susţine public.

Profesori: Programul de master TAXONOMIE se desfăşoară preponderent cu participarea cadrelor didactice de la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti: Prof. dr. Anca Sârbu, Departamentul de Botanică – Microbiologie; Prof. Dr. Ileana Stoica, Departamentul de Genetică; Conf. dr. Florin Aioanei, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară; Conf. dr. Paulina Anastasiu, Departamentul de Botanică şi Microbiologie; Conf. dr. Daniela Smarandache, Departamentul de Botanică – Microbiologie; Conf. dr. Andrea Cristina Staicu, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară; Lector dr. Crăciun Nicolae, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară; Asist. dr. Daniela Teodorescu, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară; Dr. Stan Melania, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

 Facilităţi:

– Acces la trei laboratoare de cercetare, la baza materială asociată, la sistemele de microfotografiere, prelucrare şi interpretare a adatelor de teren;

– Acces la colecţiile a nouă grădini botanice din România;

– Aplicaţii de teren parţial sponsorizate;

– Posibilităţi de colaborare la realizarea contractelor de cercetare.

Perspective în carieră:

Absolvenţii masterului de TAXONOMIE au următoarele posibilităţi de încadrare:

– Învăţământul preuniversitar;

– Laboratoare de profil din învăţământul superior de stat şi particular;

– Grădini Botanice şi Arborete;

– Institute de cercetare: Institutul de biologie, Institutul Naţional de ştiinţe Biologice, Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, muzee de ştiinţe naturale;

– Custodia siturilor Natura 2000;

– Administraţia parcurilor naturale şi naţionale;

– Agenţii pentru protecţia mediului;

– Centre de germoplasmă (ex. Banca de gene Suceava);

– Reţeaua Ministerului Mediului şi Pădurilor;

– Reţeaua Ministerului Agriculturii;

– Organizaţiile neguvernamentale care se ocupă de conservarea biodiversităţii;

– Societăţi specializate în realizarea studiilor de mediu;

– Centre de educaţie ecologică pentru copii.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: Diplomă de bacalaureat în original; Diplomă de licenţă sau adeverinţă din care să reiasă ca a absolvit facultatea şi foaia matricolă în original; Certificatul de naştere în copie legalizată; Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul); 3 fotografii tip Buletin de identitate; Copie după cartea de identitate; Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin; Fișă tip de înscriere; Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere; Dosar plic. Absolvenţii din promoţia 2012 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.

2. Modalitatea de admitere: Selecţia candidaţilor se va realiza pe baza unui examen scris cu subiecte la alegere din domeniul botanică sau din domeniul zoologie.

Tematică şi bibliografie

Botanică:

Plasticitatea adaptativă a cormului

– Sârbu, A., 1999. Biologie vegetală, Bucuresti, Editura Universitătii din Bucureşti, p:190-205

Caracterele generale ale angiospermelor şi gimnospermelor

– Anastasiu, P., 2008. Taxonomie vegetală, Bucureşti, Editura Universităţiidin Bucureşti; p:153-157; 168-170; 234

Zoologie:

Ramuri evolutive ale metazoarelor

– Bibliografie: Matic, Z, Năstăsescu, M., Pisică, C., Solomon, N., Suciu, M., Tomescu, N., (1983), Zoologia nevertebratelor, Editura Didactică şi Pedagogică, p 45-51, 85;

– Tesio, C., (1997), Elemente de Zoologie, Editura Universităţii din Bucureşti, p 25-30;

– Staicu, A.C, (2005), Zoologie-Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural , p 81, 339-354.

3.  Calendarul de admitere: Sesiunea de admitere – Septembrie 2012. Înscrierea candidaţilor se desfăşoară între 3-10 septembrie 2012, la secretariatul Facultăţii de Biologie. Examenul se va desfăşura în data de 12 septembrie 2012, ora 1000, în imobilul Facultăţii de Biologie din Spaliul Independenţei nr. 91-95, Sala nr. 3. Rezultatele vor fi afişate pe 21 septembrie.

CONTACT: Facultatea de Biologie, Splaiul Independenţei 91-95, sector 5, tel./fax 021- 3181566 sau 021-3108503.

Coordonatori de program: Prof. Dr. Anca Sârbu, e-mail: anchusa24@yahoo.com, Conf. Dr. Andrea Cristina Staicu.
[/expand]