Facultatea de Administrație și Afaceri

Domeniul Științe Administrative

[expand title=”Masterat în Administrarea și Dezoltarea Resurselor Umane”]

Prezentare:

Programul de master se organizează în cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri potrivit cadrului juridic în vigoare, corespunzător criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabilite prin metodologia ARACIS de evaluare în vederea acreditării şi în conformitate cu politica de reformă a Universităţii din Bucureşti. Se desfăşoară pe durata a patru semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând şi o pregătire profesională, cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând posibilă dezvoltarea carierei. Programul de master are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de învăţământ la nivel european şi, mai ales, prin promovarea parteneriatului cu facultăţi de profil din Europa. Personalul didactic din cadrul programului de master este implicat în mai multe granturi de cercetare naţionale şi participă la competiţii în domeniul cercetării cu caracter permanent. Programul „Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane” reprezintă o structură de master ce urmăreşte calificări profesionale specifice sferei resurselor umane.

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Cursuri:

Planul de învăţământ abordează domeniul larg al resurselor umane din considerente legate de procesul de management în contextul schimbărilor de micro şi macro mediu,  incluzând discipline precum: Managementul organizaţiei; Managementul resurselor umane; Sisteme informatice utilizate în managementul resurselor umane; Strategii şi tehnici de comunicare; Sociologie organizaţională/Economie comportamentală; Procedură civilă I; Evaluarea şi dezvoltarea resurseloir umane; Managementul conflictului şi stresului; Dreptul muncii şi securităţii sociale; Economia României şi mediul de afaceri european; Managementul carierei; Managementul proiectelor şi programelor comunitare; Statistică socială; Procedură civilă II; Managementul schimbării în domeniul resurselor umane; Creativitatea şi productivitatea resurselor umane; Protocol institutional; Reglementări europene ale raporturilor de muncă; Managementul relaţiilor publice; Comportament şi cultură antreprenorială; Practică de specialitate – cercetare ştiinţifică, elaborare lucrare de disertaţie.

Profesori:

Prof. Dr. Cătălina Bonciu; Prof. Dr. Gheorghe Crețoiu; Prof. Dr. Elena Druică; Prof. Dr. Paul Marinescu; Prof. Dr. Viorica Păuș; Prof. Dr. Magdalena Platis; Prof. Dr. Christina Suciu; Prof. Dr. Dinu Țenovici; Conf. Dr. Anca Monica Ardeleanu; Conf. Dr. Bogdan Logofătu; Conf. Dr. Corina Rădulescu; Lect. Dr. Anca Bratu; Lect. Dr. Marin Burcea; Lect. Dr. Florin Rotaru; Consilier Juridic Diana Petrescu.

Perspective în carieră:

Misiunea acestui program este de a forma la cele mai ridicate standarde de calitate, specialişti de înaltă calificare pentru domeniul Resurselor Umane, care să contribuie la: îmbunătăţirea sistemului de administrare şi dezvoltare a factorului uman; creşterea eficienţei procedurilor din cadrul organizaţiilor; facilitarea incluziunii pe piaţa muncii.

Subordonându-se misiunii, se pot enumera ca potenţiali angajatori ai absolvenţilor specializării programului de master: organizaţii/instituţii publice şi/sau private specializate în domeniul formării şi dezvoltării carierei; organizaţii private care derulează activităţi de producţie sau prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi; asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor; societăţi de training şi consultanţă; agenţi economici care oferă perspective de evoluţie profesională angajaţilor.

Admitere:

1. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3 – 10 septembrie 2012;

Programul de înscriere: Luni – Vineri: 09.00 – 14.00;  Sâmbătă şi Duminică: 09.00 – 12.00;

Taxă de înscriere: 150 lei

Locuri: buget şi taxă

Taxă şcolarizare: 3100 lei/an

Documente necesare pentru dosarul de admitere:

– Diplomă de bacalaureat în original (sau copie legalizată);

– Diplomă de licenţă în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă în original (sau copie legalizată) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2012);

– Certificat de naştere în copie legalizată;

– Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

– B.I. sau C.I. (copie xerox);

– 4 fotografii tip B.I.;

– Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Cerere tip de înscriere;

– CV Europass – 2 exemplare;

– Scrisoare de intenţie;

– Chitanţă atestând plata taxei de înscriere;

– Dosar plic.

2. Probe:

Examenul de admitere:

 • 30 % media examenului de licenţă;
 • 70 % nota obţinută la interviul susţinut pe tematica din bibliografia recomandată de Facultatea de Administraţie şi Afaceri.

CONTACT: B-dul Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sector 1, Bucureşti, România; Tel: 021 310 49 20; Fax : 021 310 49 20; Website: http://www.faa.ro/.

Coordonator de proiect: Prof. Dr. Cătălina Bonciu

[/expand]
[expand title=”Masterat în Administrație Publică și Eficiența Sistemului Administrativ”]

Prezentare:

Programul „Administrație Publică și Eficiența Sistemului Administrativ” (APESA) are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de învăţământ la nivel european şi, mai ales, prin promovarea parteneriatului cu facultăţi de profil din Europa. Misiunea acestui program este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru domeniul Administraţie Publică, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemului administrativ şi la creşterea eficienţei procedurilor din cadrul instituţiilor publice şi prin care să fie favorizat accesul absolvenţilor pe piaţa muncii.

Obiective: Formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în administraţie publică şi sisteme administrative; Perfecţionarea în domeniul administraţiei publice şi a eficienţei activităţii acesteia; Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul politicilor publice contemporane şi al gestiunii riscurilor în sistemul administraţiei publice; Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării; Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Cursuri:

Planul de învăţământ abordează domeniul larg al administraţiei publice din considerente legate de procesul de management în contextul reformei şi include următoarele discipline: Economie publică; Managementul informației și comunicării; Fiscalitate; Managementul strategic al comunităților locale; Globalizare și instituții; Managementul proiectelor și programelor; Protocol în administrația publică; Managementul public european; Procedură administrativă; Dezvoltarea localităților și amenajarea teritoriului; Managementul reforma în administrația publică; Managementul relațiilor publice; Integrare europeană și politici comunitare; Managementul schimbării și dezvoltare regională și locală durabilă; Servicii publice comunitare; Resurse informaționale în domeniul administrației; Good governance; Drepturile omului; Strategii și tehnici de comunicare; Administrație și antreprenoriat; Managementul conflictelor și stresului; Drept comunitar; Dreptul mediului; Politici urbane și  de amenajare a teritoriului; Analiza politicilor publice.

Profesori:

Cadrele didactice implicate în programul de master desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică reprezentativă la nivel individual şi colectiv, concretizată prin articole în reviste de specialitate sau prin volume publicate la edituri de prestigiu. Cadrele didactice implicate în acest program: Prof. Dr. Cătălina Bonciu; Prof. Dr. Ion Bucur; Prof. Dr. Constantin Ghica; Prof. Dr. Paul Marinescu; Prof. Dr. Magdalena Platis; Prof. Dr. Dan Popescu; Prof. Dr. Mircea Regneală; Conf. Dr. Oana Iucu Bumbu; Conf. Dr. Bogdan Logofătu; Conf. Dr. Răzvan Papuc; Conf. Dr. Corina Rădulescu; Conf. Dr. Marian Zulean; Lect. Dr. Anca Bratu; Lect. Dr. Cristina Gheorghe; Lect. Dr. Gabriel Ispas; Lect. Dr. Alexandrina Șerban.

Profesori asociați: Prof. Dr. Dan Popescu; Conf. Dr. Liviu Andreescu; Cercetător științific, gr. 1 Cătălin Ghinăraru – expert în politici de asigurări  sociale , reforma sistemelor de pensii – Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale.

Perspective în carieră:

Absolvenţii acestui program de master sunt specialişti în domeniul managementului informaţiei şi comunicării, al resurselor umane, buni coordonatori în sfera managementului patrimoniului etc. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor specializării programului de master: instituţii publice specializate în domeniul administraţiei publice la nivel central şi local; organizaţii private care derulează activităţi prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi; asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor; societăţi de training şi consultanţă.

Admitere:

1. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3 – 10 septembrie 2012;

Programul de înscriere: Luni – Vineri: 09.00 – 14.00;  Sâmbătă şi Duminică: 09.00 – 12.00;

Taxă de înscriere: 150 lei

Locuri: buget şi taxă

Taxă şcolarizare: 3100 lei/an

Documente necesare pentru dosarul de admitere:

– Diplomă de bacalaureat în original (sau copie legalizată);

– Diplomă de licenţă în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă în original (sau copie legalizată) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2012);

– Certificat de naştere în copie legalizată;

– Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

– B.I. sau C.I. (copie xerox);

– 4 fotografii tip B.I.;

– Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Cerere tip de înscriere;

– CV Europass – 2 exemplare;

– Scrisoare de intenţie;

– Chitanţă atestând plata taxei de înscriere;

– Dosar plic.

2. Probe:

Examenul de admitere:

 • 30 % media examenului de licenţă;
 • 70 % nota obţinută la interviul susţinut pe tematica din bibliografia recomandată de Facultatea de Administraţie şi Afaceri.

CONTACT: B-dul Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sector 1, Bucureşti, România; Tel: 021 310 49 20; Fax : 021 310 49 20; Website: http://www.faa.ro/.

Coordonator de proiect: Prof. Dr. Ion Bucur

[/expand]
[expand title=”Masterat în Administrarea Relațiilor Publice și Asistență Managerială”]

Prezentare:

Misiunea Programului de studii universitare de master „Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială” este de a forma specialişti cu multiple competenţe în domeniul ştiinţei administrative. Competenţele teoretico-aplicative oferite de Program vor facilita integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.

Obiective: Perfecţionarea în domeniul asistenţei manageriale şi a eficienţei activităţii acesteia a licenţiaţilor prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate; Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării; Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E; Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Cursuri:

Disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ abordează problematica vastă a relaţiilor publice şi asistenţei manageriale din cadrul organizaţiei. Dintre acestea, amintim: Managementul resurselor umane; Legislaţia muncii; Tehnici de documentare şi prelucrare a documentelor; Protocol şi relaţii publice; Deontologia profesională a relaţiilor de secretariat; Drept administrativ; Managementul activităţii de secretariat; Managementul marketingului; Mangementul relaţiilor publice; Psihologie socială; Finanţe şi contabilitate; Statistică aplicată; Marketing şi imagine; Comunicare organizaţională; Strategii şi tehnici de comunicare; Redactare de texte de afaceri; Comportament şi cultură antreprenorială; Cultură organizaţională în mediul de afaceri contemporan.

Profesori:

Cadrele didactice au o vastă experienţă didactică şi de de cercetare ştiinţifică. Dintre cadrele didactice ale Facultăţii de Administraţie şi Afaceri care susţin cursuri şi seminarii în cadrul acestui Program de master amintim: Prof. Dr. Magdalena Platis; Prof. Dr. Elena Druică; Prof. Dr. Cătălina Bonciu; Prof. Dr. Ion Bucur; Conf. Dr. Monica Ardeleanu; Conf. Dr. Corina Rădulescu; Conf. Dr. Adela Coman; Lect. Dr. Petronela Cernat.

Cadre didactice asociate: Prof. Dr. Viorel Cornescu; Prof. Dr. Constantin Brătianu; Prof. Dr. Mariana Bălan.

Perspective în carieră:

Programul de studii universitare de master „Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială” reprezintă o structură ce urmăreşte Formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în administraţie şi economie prin învăţământ postuniversitar. Acest program urmăreşte de asemenea perfecţionarea în domeniul asistenţei manageriale şi a eficienţei activităţii acesteia a licenţiaţilor prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate, precum şi dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul culturii antreprenoriale şi organizaţionale, al sistemului de relaţii publice, al marketingului şi imaginii instituţionale.

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui Program de studii universiatre de master sunt: domeniul managementului informaţieii, comunicării şi asistenţei manageriale; instituţii publice specializate în domeniul administraţiei publice la nivel central şi local; domeniul resurselor umane; sfera managementului patrimoniului; organizaţii private care derulează activităţi producătoare şi/sau prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi; asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor; societăţi de training şi consultanţă.

Admitere:

1. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3 – 10 septembrie 2012;

Programul de înscriere: Luni – Vineri: 09.00 – 14.00;  Sâmbătă şi Duminică: 09.00 – 12.00;

Taxă de înscriere: 150 lei

Locuri: buget şi taxă

Taxă şcolarizare: 3100 lei/an

Documente necesare pentru dosarul de admitere:

– Diplomă de bacalaureat în original (sau copie legalizată);

– Diplomă de licenţă în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă în original (sau copie legalizată) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2012);

– Certificat de naştere în copie legalizată;

– Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

– B.I. sau C.I. (copie xerox);

– 4 fotografii tip B.I.;

– Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Cerere tip de înscriere;

– CV Europass – 2 exemplare;

– Scrisoare de intenţie;

– Chitanţă atestând plata taxei de înscriere;

– Dosar plic.

2. Probe:

Examenul de admitere:

 • 30 % media examenului de licenţă;
 • 70 % nota obţinută la interviul susţinut pe tematica din bibliografia recomandată de Facultatea de Administraţie şi Afaceri.

CONTACT: B-dul Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sector 1, Bucureşti, România; Tel: 021 310 49 20; Fax : 021 310 49 20; Website: http://www.faa.ro/.

Coordonator de proiect: Conf. Dr. Corina Manuela Rădulescu

[/expand]
[expand title=”Masterat în Administrație și Politici Publice în UE”]

Prezentare:

Programul „Administrație și Politici Publice în UE” (APPUE) reprezintă o structură de master ce urmăreşte calificări profesionale specifice administraţiei publice europene. Programul este axat pe tematica administrației publice europene, urmărind obținerea de competențe specifice atât prin cursuri teoretice cât și prin studii de caz. Misiunea acestui program este aceea de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru domeniul Ştiinţe Administrative şi Politici Publice.

Obiective:Perfecţionarea în domeniul administraţiei publice şi a eficienţei activităţii acesteia a licenţiaţilor prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate; Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Cursuri:

Planul de învăţământ structurat pe 4 semestre şi cuprinzând 120 de credite transferabile urmăreşte acele cursuri corespunzătoare celor trei competenţe şi include discipline precum: Politici publice în Uniunea Europeană; Analiza politicilor publice/Foresight; Politici macroeconomice; Managementul programelor şi proiectelor; Instituţii europene; Management public european; Politici fiscale şi finanţe europene; Leadership în Administraţia Publică; Managementul public; Mediere în administraţie publică; Evaluarea programelor şi proiectelor; Globalizare şi guvernanţă europeană; Politici urbane și dezvoltare regională; Metode şi tehnici de cercetare; Drept administrativ comparat; Analiza cost-beneficiu; Etică şi responsabilitate socială în UE; Managementul calităţii şi performanţei în administraţia publică; Redactarea rapoartelor de cercetare; Practică de specialitate.

Profesori:

Cadrele didactice sunt profesori ai Facultăţii de  Administraţie şi Afaceri cu experienţă  didactică şi de cercetare. În plus, o serie de profesori provin dintre liderii unor instituţii publice cu experienţă practică în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor europene.

Menţionăm cadrele didactice implicate în acest program: Prof. Dr. Ion Bucur ; Prof. Dr. Paul Marinescu; Prof. Dr. Constantin Ghica ; Conf. Dr. Razvan Papuc; Conf. Dr. AntonParlagi; Conf. Dr. Marian Zulean; Conf. Dr Monica Ardeleanu; Conf.  Dr. Vladimir Ionescu; Lect. Dr. Anca Bratu; Lect. Dr. Marin Burcea; Lect. Dr. Alexandrina Șerban; Conf. Dr Corina Rădulescu.

Profesori asociaţi: Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței; Conf. Dr. Liviu Andreescu; Prof. Dr. Dan Popescu.

Perspective în carieră:

Programul de master în Administraţie şi Politici Publice Europene își propune să formeze: funţionari publici pentru instituţiile publice din România sau funcţionari europeni; manageri de proiect sau evaluatorI ai proiectelor şi programelor europene; analişti de politici publice în cadrul unităţilor de politici publice ale Guvernului Românie, ONG-urii sau firme de consultanţă.

Absolvenţii acestui master au abilităţile necesare şi competenţe pentru a face o carieră atât în domeniul administraţiei publice, cât şi în domeniul privat sau în cadrul organizaţiilor neguvernamentale. Iată părerea unei absolvente a promoţiei 2011: „Masterul APPUE oferă absolvenţilor un punct de plecare solid pentru o carieră în cadrul instituţiilor publice europene. Am considerat foarte utilă interacţiunea dintre profesori şi masteranzi, care ne-a oferit o perspectivă echilibrată asupra subiectelor dezbătute, şi accentul pe temele practice. În plus, orarul m-a avantajat şi mi-a permis, cu efort, să am un job full-time şi să pot merge şi la şcoală.” (Daniela Deculescu, Novel Venture)

Admitere:

1. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3 – 10 septembrie 2012;

Programul de înscriere: Luni – Vineri: 09.00 – 14.00;  Sâmbătă şi Duminică: 09.00 – 12.00;

Taxă de înscriere: 150 lei

Locuri: buget şi taxă

Taxă şcolarizare: 3100 lei/an

Documente necesare pentru dosarul de admitere:

– Diplomă de bacalaureat în original (sau copie legalizată);

– Diplomă de licenţă în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă în original (sau copie legalizată) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2012);

– Certificat de naştere în copie legalizată;

– Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

– B.I. sau C.I. (copie xerox);

– 4 fotografii tip B.I.;

– Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Cerere tip de înscriere;

– CV Europass – 2 exemplare;

– Scrisoare de intenţie;

– Chitanţă atestând plata taxei de înscriere;

– Dosar plic.

2. Probe:

Examenul de admitere:

 • 30 % media examenului de licenţă;
 • 70 % nota obţinută la interviul susţinut pe tematica din bibliografia recomandată de Facultatea de Administraţie şi Afaceri.

CONTACT: B-dul Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sector 1, Bucureşti, România; Tel: 021 310 49 20; Fax : 021 310 49 20; Website: http://www.faa.ro/.

Coordonator de proiect: Conf. Dr. Marian Zulean

[/expand]

Domeniul Științe Economice

[expand title=”Masterat în Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii”]

Prezentare:

Misiunea Programului de studii universitare de master „Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii” este de a forma specialişti cu multiple competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii, potenţiali manageri şi întreprinzători. Competenţele teoretico-aplicative oferite de Program vor facilita integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.

Viitorii studenţi ai acestui Program de master au posibilitatea de a obţine o a doua diplomă de masterat de la Universite d’Auvergne, Clermont-Ferrand, în baza Convenţiei încheiate între Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri şi Universite d’Auvergne, Clermont-Ferrand din Franţa.

Obiective: Formarea de specialişti de înaltă calificare în sfera afacerilor mici şi mijlocii; Crearea de competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate; Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică; Racordarea permanentă la standardele europene şi internaţionale; Acordarea de diplome şi certificate de studii recunoscute la nivel naţional şi internaţional; Perfectarea unor parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate.

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).

Cursuri:

Disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ abordează problematica vastă a afacerilor mici şi mijlocii în contextul noii economii bazate pe cunoştinţe, al amplificării relaţiilor economice, precum şi al schimbărilor înregistrate la nivel naţional şi internaţional. Dintre acestea, amintim: Antreprenoriat şi cultură antreprenorială; Managementul financiar al IMM-urilor; Statistică aplicată; Dreptul contractelor comerciale; Sisteme informatice pentru afaceri; Economia întreprinderii mici şi mijlocii; Marketingul afacerilor mici şi mijlocii; Comunicare, relaţii publice şi negociere în afaceri; Eco-economie; Managementul proiectelor de afaceri; E-Business; Economie comportamentală; Managementul schimbării şi inovării; Contabilitate pentru afaceri; Guvernanţă şi gestiunea financiară a firmei; Management strategic; Globalizare şi afaceri; Managementul performanţei resurselor umane.

Profesori:

Corpul profesoral are o vastă experienţă atât în activitatea didactică, cât şi în cea de cercetare ştiinţifică. Dintre cadrele didactice ale Facultăţii de Administraţie şi Afaceri care susţin cursuri şi seminarii în cadrul acestui Program de master amintim: Prof. Dr. Magdalena Platis; Prof. Dr. Elena Druică; Prof. Dr. Ion Bucur; Prof. Dr. Constantin Ghica; Prof. Dr. Cătălina Bonciu; Conf. Dr. Cornelia Nistor; Conf. Dr. Monica Ardeleanu; Conf. Dr. Vladimir – Codrin Ionescu; Conf. Dr. Corina Rădulescu; Lect. Dr. Anca Bratu; Lect. Dr. Silviu Cojocaru; Lect. Dr. Camelia Spasici.

Cadre didactice asociate: Prof. Dr. Dan Popescu; Conf. Dr. Emilia Stoica; Lector Dr. Cosmin Olteanu.

Perspective în carieră:

Programul de studii universitare de master „Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii” reprezintă o structură ce urmăreşte crearea unor calificări profesionale în sfera afacerilor mici şi mijlocii şi a întreprenoriatului. Competenţele profesionale generate de Programul de master includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată, abilitatea de a construi echipe şi de a promova un întreprenoriat participativ, de a identifica oportunităţi de afaceri şi de a adopta decizii în timp real, de a fi flexibil şi receptiv la nou etc.

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui Program de studii universiatre de master sunt: Întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul de producţie şi de prestări de servicii; Lansarea în activităţi întreprenoriale pe cont propriu; Organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale ce desfăşoară şi activităţi economice; Administraţia publică centrală şi locală; Diverşi agenţi economici (inclusiv corporaţii multinaţionale); Organizaţii specializate în activităţi de training oferite potenţialilor întreprinzători; Organizaţii şi instituţii de consultanţă în afaceri.

Admitere:

1. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3 – 10 septembrie 2012;

Programul de înscriere: Luni – Vineri: 09.00 – 14.00;  Sâmbătă şi Duminică: 09.00 – 12.00;

Taxă de înscriere: 150 lei

Locuri: buget şi taxă

Taxă şcolarizare: 3100 lei/an

Documente necesare pentru dosarul de admitere:

– Diplomă de bacalaureat în original (sau copie legalizată);

– Diplomă de licenţă în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă în original (sau copie legalizată) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2012);

– Certificat de naştere în copie legalizată;

– Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

– B.I. sau C.I. (copie xerox);

– 4 fotografii tip B.I.;

– Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Cerere tip de înscriere;

– CV Europass – 2 exemplare;

– Scrisoare de intenţie;

– Chitanţă atestând plata taxei de înscriere;

– Dosar plic.

2. Probe:

Examenul de admitere:

 • 30 % media examenului de licenţă;
 • 70 % nota obţinută la interviul susţinut pe tematica din bibliografia recomandată de Facultatea de Administraţie şi Afaceri.

CONTACT: B-dul Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sector 1, Bucureşti, România; Tel: 021 310 49 20; Fax : 021 310 49 20; Website: http://www.faa.ro/.

Coordonatori de proiect: Conf. Dr. Cornelia Nistor; Conf. Dr. Vladimir – Codrin Ionescu.
[/expand]
[expand title=”Masterat în Consultanță în Afaceri”]

Prezentare:

Misiunea acestui program de masterat este de a forma specialişti de înaltă calificare pentru domeniul Administrarea afacerilor, capabili să  aplice cunoștințele dobândite în vederea creşterii performanţelor organizațiilor existente pe plan intern și internațional, și de a le facilita accesul pe piața muncii.

Avantajul competitiv al programului rezidă în: prezența la cursuri și seminarii a a unor profesori străini, a reprezentanților unor firme/asociații recunoscute pe piața consultanței în afaceri (Accenture, Compass Consulting, Gemba, Dynamis, AMCOR, etc.), precum și a unor antreprenori de succes; efectuarea unor stagii de practică în cadrul unor firme de consultanță, training, și a altor companii multinaționale; participarea la schimburi academice internaționale; accentul pus pe studii de caz interactive și proiecte bazate pe lucru în echipă.

Cursuri:

Planul de învățământ cuprinde 17 discipline și practica de specialitate: Consultanță în sisteme integrate de management (sem. I); Management operațional (sem. I); Principii de marketing strategic (sem. I); Consultanță în modelarea proceselor de afaceri prin sisteme informatice (sem. I); Engleza de afaceri (sem. I și II); Comunicare și negociere în consultanță (sem. I și II); Metode și tehnici creative în consultanță (sem. II); Strategii și modele de afaceri (sem. II); Consultanță în contabilitate managerială și controlling (sem. II); Managementul proiectelor în servicii profesionale (sem. III); Consultanță în afaceri (sem. III); Proiectarea și evaluarea programelor de consultanță (sem. III); Dreptul afacerilor (sem. IV).

Profesori:

Prof. Dr. Paul Marinescu; Prof. Dr. Sorin – George Toma; Prof. Dr. Dinu Vasile; Conf. Dr. Vlad-Codrin Ionescu; Conf. Dr. Corina Rădulescu; Lect. Dr. Silviu Cojocaru; Lect. Dr. Florin Rotaru; Lect. Dr. Doru Curteanu; Lect. Dr. Cristina Gheorghe; Asist. Dr. Ancuța Morlova; Dr. Camelia Cojocaru.

Perspective în carieră:

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor specializării programului de masterat sunt: firme de consultanţă și de training; companii multinaţionale și transnaționale; întreprinderi mici şi mijlocii; instituţii publice; organizaţii non-guvernamentale (ONG).

„Spațiul academic întâlnește mediul de afaceri prin îmbinarea metodelor tradiționale de predare cu practica împărtășită de consultanții și trainerii invitați. Programul de masterat Consultanță în afaceri mi-a deschis orizontul în mod pragmatic asupra manierei de abordare a afacerilor, precum și a cerințelor intelectuale necesare progresului în acest mediuîeconomic turbulent.” (Cătălin Grădinaru, șeful promoției 2012)

„Alegeți cu toată încrederea programul de masterat Consultanță în afaceri. Nu veți pierde vremea. Veți avea posibilitatea de a studia în cadrul unui masterat românesc discipline de o calitate similară celor specifice faimoaselor MBA-uri.” (Florin Potra, antreprenor)

“Programul de masterat Consultanță în afaceri dezvoltă competențe specifice, în deplină concordanță cu cerințele pieței de profil.” (Roxana Ioniță, consultant)

Admitere:

1. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3 – 10 septembrie 2012;

Programul de înscriere: Luni – Vineri: 09.00 – 14.00;  Sâmbătă şi Duminică: 09.00 – 12.00;

Taxă de înscriere: 150 lei

Locuri: buget şi taxă

Taxă şcolarizare: 3100 lei/an

Documente necesare pentru dosarul de admitere:

– Diplomă de bacalaureat în original (sau copie legalizată);

– Diplomă de licenţă în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă în original (sau copie legalizată) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2012);

– Certificat de naştere în copie legalizată;

– Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

– B.I. sau C.I. (copie xerox);

– 4 fotografii tip B.I.;

– Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Cerere tip de înscriere;

– CV Europass – 2 exemplare;

– Scrisoare de intenţie;

– Chitanţă atestând plata taxei de înscriere;

– Dosar plic.

2. Probe:

Examenul de admitere:

CONTACT: B-dul Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sector 1, Bucureşti, România; Tel: 021 310 49 20; Fax : 021 310 49 20; Website: http://www.faa.ro/.

Coordonatori de proiect: Prof. Dr. Paul Marinescu; Prof. Dr. Sorin – George Toma.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Business Consulting”]

Prezentare:

Misiunea acestui program de masterat este de a forma specialişti de înaltă calificare pentru domeniul Administrarea afacerilor, capabili să  aplice cunoștințele dobândite în vederea creşterii performanţelor organizațiilor existente pe plan intern și internațional, și de a le facilita accesul pe piața muncii. Avantajul competitiv al programului rezidă în: prezența la cursuri și seminarii a unor profesori străini, a reprezentanților unor firme/asociații recunoscute pe piața consultanței în afaceri (Accenture, Compass Consulting, Gemba, Dynamis, AMCOR, etc.), precum și a unor antreprenori de succes; efectuarea unor stagii de practică în cadrul unor firme de consultanță și training, și a altor companii multinaționale; participarea la schimburi academice internaționale; accentul pus pe studii de caz interactive și proiecte bazate pe lucru în echipă.

Cursuri:

Planul de învățământ cuprinde 16 discipline și practica de specialitate: Operations Management (sem. I); Business Competition and Marketing Strategies (sem. I); IT for Business Consulting (sem. I); Business Law (sem. I); Business Strategy and Models (sem. II); Intercultural Communication and Negotiation (sem. II); Business Simulations (sem. II); Controlling and Financial Analysis (sem. II); Contemporary Issues in Management (sem. II); Project Management for Business Consulting (sem. III); Business Consulting (sem. III); Business Consulting and Creativity (sem. III); Ethics and CSR (sem. IV).

Profesori:

Prof. Dr. Paul Marinescu; Prof. Dr. Sorin – George Toma; Prof. Dr. Magdalena Platis; Prof. Dr. Elena Druică; Conf. Dr. Răzvan Papuc; Conf. Dr. Marian Zulean; Lect. Dr. Cosmin Olteanu; Lect. Dr. Doru Curteanu; Lect. Dr. Cristina Gheorghe; Dr. Camelia Cojocaru.

Perspective în carieră:

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor specializării programului de masterat sunt: firme de consultanţă și de training; companii multinaţionale și transnaționale; întreprinderi mici şi mijlocii; instituţii publice; organizaţii non-guvernamentale (ONG).

Admitere:

1. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3 – 10 septembrie 2012;

Programul de înscriere: Luni – Vineri: 09.00 – 14.00;  Sâmbătă şi Duminică: 09.00 – 12.00;

Taxă de înscriere: 150 lei

Locuri: buget şi taxă

Taxă şcolarizare: 3100 lei/an

Documente necesare pentru dosarul de admitere:

– Diplomă de bacalaureat în original (sau copie legalizată);

– Diplomă de licenţă în original (sau copie legalizată) sau adeverinţă de licenţă în original (sau copie legalizată) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2012);

– Certificat de naştere în copie legalizată;

– Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

– B.I. sau C.I. (copie xerox);

– 4 fotografii tip B.I.;

– Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Cerere tip de înscriere;

– CV Europass – 2 exemplare;

– Scrisoare de intenţie;

– Chitanţă atestând plata taxei de înscriere;

– Dosar plic.

2. Probe:

Examenul de admitere:

 • probă scrisă (teste grilă, întrebări și aplicații din bibliografia recomandată);
 • test scris, eliminatoriu de limba engleză /certificat de competență lingvistică tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS.

CONTACT: B-dul Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sector 1, Bucureşti, România; Tel: 021 310 49 20; Fax : 021 310 49 20; Website: http://www.faa.ro/.

Coordonatori de proiect: Prof. Dr. Paul Marinescu; Prof. Dr. Sorin – George Toma.
[/expand]