Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii

[expand title=”Masterul Spectacol, Multimedia, Societate (SMS)”]

Prezentare:

Programul SMS se defineşte ca un masterat de cercetare complementară, acreditat ARACIS la forma de învăţământ cu frecvenţă, în domeniul studii culturale, cu sub-specializarea arte (teatru; cinematografie şi media).  Masteratul funcţionează în Consorţiul interuniversitar cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti şi în parteneriat cu Universitatea de Arte şi Design din Karlsruhe, Germania, reprezentată de Institutul de Film şi de Departamentul de Teoria Mediilor şi Istoria Artei. Problematica generală a programului SMS se încadrează în ceea ce se numeşte Visual Studies, ca formă specifică şi actuală a mai vechilor Cultural Studies, prin care arta, dar şi imaginile produse în alte scopuri decât cele estetice sunt încadrate în formele contemporane ale vieţii sociale.

Cursuri:

Masteratul SMS este alcătuit interdisciplinar, din şase module, dedicate principalelor direcţii şi specializări ale Visual Studies: teoria vizualului, teatru şi spectacol, (new) media (în special TV), film, spaţiu-scenografie-mişcare-dans, dar şi management şi campanii culturale.

Curricula masteratului este construită pe două dimensiuni: teoretică şi practică (analiză). Prima este reflectată în planul de învăţământ de cursurile de teorie şi filosofie a vizualului. A doua dimensiune are ca scop pregătirea în analiza spectacolului şi a imaginii multimediale corelate – folosite în teatru, cinematografie şi dans, prin ateliere şi practică de specialitate.

Programul SMS se ocupă cu precădere de imaginea tridimensională a spectacolului în mişcare şi în spaţiu, de rolul lui social în lumea de astăzi şi de modul în care acesta poate fi, practic, gestionat. Programul deschide un dublu câmp de reflecţie, analiză şi dialog, anume cel al inter-artelor şi cel al dezbaterii dintre filosofie şi istoria artei, înţelese în relaţie strict cu  imaginea vizuală. În plus, ca program de cercetare şi activitate didactică, SMS este axat pe contemporaneitate şi pe noile avangarde.

Cursurile, atelierele şi modulele aplicative ale programului SMS funcţionează în sistem de credite transferabile – 30 de credite din totalul de 120 obligatorii sunt transferabile (în regim opţional) către programul de masterat interdisciplinar al CESI, „Teoria şi practica imaginii“ (TPI).

Profesori:

Dintre colaboratorii programului SMS îi amintim:

Din cadrul Universităţii din Bucureşti: prof. dr. Sorin Alexandrescu; prof. dr. Stelian Tănase, prof. dr. Andra Vasilescu, conf. dr. Adela Rogojinaru, lector dr. Laura Mesina, lector dr. Daniela Zeca;

Din universităţi din ţară: conf. dr. Anca Măniuţiu, conf. dr. Doru Pop (Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca);

Specialişti invitaţi: dr. Cipriana Petre (SUA); dr. Mircea Deaca (film); Erwin Kessler (arta video); drd. Andreea Dumitru; dr. Cristina Modreanu (teatru); Nicoleta Branişte, Claudia Cîrlig (management cultural).

 Sorin Alexandrescu, director CESI: Fiecare dintre programele noastre de masterat a pornit din necesitatea de înţelegere a lumii în care trăim. O lume dificilă politic şi economic, şi greu de acceptat moral, dar descifrabilă în semnalele ei: texte, imagini, gesturi, priviri, trupuri, maşini, instituţii. Acestea nici nu converg, nici nu sunt cu totul divergente, dar sugerează sinuozităţi de sens comune. Or, sunt convins că numai discutându-le putem ieşi, măcar individual, din reproducţia lor, fără a renunţa la a le produce altfel. Nu mai există reţete generale. Ne trebuie mai curând abordări cât mai diferite, în funcţie de experienţe diferite, cu două condiţii, însă: o solidă informare teoretică şi francheţe în a spune ce trăim, practic, şi ce credem, masteranzii, ca şi noi, docenţii.

Perspective în carieră:

Masteratul SMS se adreseazã candidaţilor care vor să se specializeze ca: istorici şi critici de teatru, film, coreografie, scenografi şi arhitecţi de decor, asistenţi de cercetare sau de regie, referenţi şi documentarişti din aceste domenii, profesionişti în management de spectacol, secretari de redacţie, redactori culturali. Programul SMS este oferit în special pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă ai unuia dintre domeniile specifice ştiinţelor umaniste, artelor (vizuale şi artelor spectacolului), dar şi sociale (new media în societate şi în comunicare).

Iuliana Dumitru, promoţia 2011, master 2012: În 15 ani de şcoală, nu am simţit niciodată că sunt acolo unde trebuie sau că cineva vrea să asculte ce am de zis, însă  masteratul SMS mi-a oferit certitudinea că există profesori care sunt pasionaţi de ceea ce fac şi mai ales că sunt interesaţi în mod real, imediat, de cei cărora le oferă noi cunoştinţe. Până să ajung la acest masterat, nu  ştiam prea multe  despre lumea spectacolului, despre teatru sau film, despre lucrurile care se întâmplă în spatele micului ecran, însă tot timpul am fost interesată de aceste domenii. Pentru importanţa pe care o acordă acest masterat legăturii dintre societate şi spectacol, pentru clarificarea ei, dar şi pentru că am vrut să-mi ofer răspunsuri la propriile întrebări care mă frământă, am ales domeniul interdisciplinar oferit de CESI. Simt că anii de studiu care au trecut aici  mi-au înmulţit cunoştinţele, dar, mai ales, mi-au redat speranţa că mai avem pentru ce să rămânem pe meleagurile româneşti.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere (toate documentele, cumulativ): fişă-tip de înscriere; diplomă de bacalaureat, în original; diplomă de licenţă, în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2012; certificatul de naştere, în copie legalizată; certificatul de căsătorie, în copie legalizată; dacă este cazul; adeverinţa medicală tip; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I. sau C.I. în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

 2. Probele de examen: Examenul constă dintr-un interviu de aproximativ 20 minute, în baza unui proiect de cercetare propus într-unul din domeniile fundamentale de cercetare la CESI

 3. Număr de locuri: 15 locuri de la buget; 25 de locuri cu taxă

 4. Calendar admitere:

Perioadă de înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Concurs de admitere:12-16 septembrie 2012

CONTACT: Str. Mihail Moxa nr. 5, Sector 1, Bucureşti; Tel./fax: Tel./fax: +4021.212.50.28; E-mail: simona_chiaburu@yahoo.com (secretariat), Web: www.cesi.ro.[/expand]

 

[expand title=”Masteratul Teoria şi Practica Imaginii”]

Prezentare:

Programul TPI propune, într-un mod unitar, o abordare sui generis a temei modernităţii – prin intermediul exclusiv al noţiunii de „imagine“, înţeleasă conform abordărilor CESI – şi a rădăcinilor sale istorice. Masteratul are o istorie bogată de peste 10 ani (a fost înfiinţat în 2001), iar din 2004, în Consorţiul interuniversitar cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, primeşte locuri de la buget şi din partea acesteia. Este acreditat ARACIS la forma de învăţământ cu frecvenţă, în domeniul studii culturale, cu sub-specializările arhitectură şi arte.

Ca masterat de cercetare complementară, este axat pe studierea teoriilor despre imagine (vizuală sau mentală, materială sau abstractă, individuală sau colectivă), mai ales din şi despre modernitatea europeană, dar şi a formelor sale din literatură, arte plastice, fotografie, teatru, film şi arhitectură.

Cursuri:

Programul didactic este construit pe două dimensiuni: teoretică şi practică (analiză). Prima este reflectată în planul de învăţământ de cursurile de istorie, teorie şi filosofie a imaginii. A doua dimensiune are ca menire specializarea în analiza următoarelor subiecte: imaginea vizuală – din arte plastice, fotografie şi film – în relaţie cu textul (literar sau istoric); formele şi fenomenul imaginii în arhitectură; iconurile culturale în politică şi publicitate; imaginarul socio-cultural; procesarea imaginii digitale etc.

Semestrul I este dedicat unei introduceri în modernitatea europeană, în ce priveşte rolurile şi funcţiile imaginii în formarea şi modificarea sa ulterioară.

Semestrele II-IV se concentrează asupra artelor în care imaginea vizuală deţine rolul principal– pictură, cinematografie, fotografie. Cursurile oferă prezentări mai generale asupra artelor respective, pentru că discursul tratează mai ales relaţia dintre imagine şi societatea modernă, modul în care prima reflectă sau generează transformări ale celei din urmă. Imaginarul modernităţii este urmărit atât în sine, cât şi în cadrul diverselor genuri literare şi – mai rar abordat – în arhitectură. Se adaugă un modul de practică de specialitate, în instituţii de profil (teatre, muzee, galerii, ateliere, asociaţii etc.)

 Cursurile, atelierele şi modulele aplicative ale programului TPI funcţionează în sistem de credite transferabile – 30 de credite din totalul de 120 obligatorii sunt transferabile (în regim opţional) către programul de masterat interdisciplinar al CESI, „Spectacol, Multimedia, Societate“ (SMS).

Profesori:

Profesorii şi specialiştii invitaţi la programul TPI îşi concentrează efortul didactic pe proiectarea unor metodologii şi metode de lucru adecvate interesului lor didactic şi al disciplinei, pe selecţia riguroasă a mediilor de învăţare, centrate pe masterand. Astfel, acesta este stimulat să participe activ la cursuri şi la ateliere, să se pregătească sistematic şi responsabil pentru obţinerea de rezultate bune şi foarte bune, atât în planul şcolii, cât şi în cel al cercetării.

Deschiderea interdisciplinară între domeniul ştiinţelor umaniste, arhitectură şi arte este asigurată cu sprijinul următorilor colaboratori:

Din cadrul consorţiului interuniversitar: prof. dr. Sorin Alexandrescu; prof. dr. Mihai Moraru,  prof. dr. Liviu Papadima; prof. dr. Andra Vasilescu, conf. dr. Vlad Alexandrescu,  conf. dr. Dana Jalobeanu, conf. dr. Costin Popescu; prof. dr. arh. Hanna Derer, conf. dr. arh. Mihaela Criticos;

Din cadrul altor universităţi din Bucureşti: prof. dr. Vintilă Mihăilescu (SNSPA), lector drd. Alexandru Cârlan (SNSPA); prof. dr. Ruxandra Demetrescu, prof. dr. Cristian Velescu, conf. dr. Adrian Guţă (Universitatea Naţională de Arte); asist. dr.  Andrei Gorzo (UNATC);

Din universităţi din străinătate: conf. dr. Ileana Marin (SUA);

Specialişti invitaţi: criticii de artă, dr. Magda Cârneci şi Erwin Kessler.

 Perspective în carieră:

Programul TPI oferă pregătire teoretică în domeniul studiilor culturale şi al imaginii pentru: profesori, asistenţi de cercetare, consultanţi şi experţi, referenţi de specialitate, redactori, funcţionari publici, lucrători în companii mari şi mici, documentarişti; dezvoltă competenţe pentru calificările profesionale corelate cu direcţiile ştiinţifice fundamentale ale masteratului, respectiv pentru cele de istorici şi critici de artã.

Gabriel Badea, magister 2010: După ce am încheiat masteratul TPI, înţelegerea mea în privinţa rolului pe care-l joacă imaginea în constituirea şi apoi existenţa în timp a Subiectivităţii s-a schimbat. Fiecare curs din curriculum oferă o viziune personală a profesorului asupra acestei probleme, cu referinţe şi metode proprii, dar care întotdeauna intră în rezonanţă cu ale celorlalţi colegi ai săi. În cei doi ani de masterat, aura competenţei şi a prestigiului favoriza mai degrabă apropierea şi înţelegerea, decât să producă discursuri monologice ex cathedra, ca în alte cazuri.

Ileana Marin (SUA), profesor invitat la CESI: Programul de masterat TPI este unic, atât sub aspectul concepţiei interdisciplinare, al cărei numitor comun este, în sens larg, imaginea, cât şi sub aspectul orchestrării interacţiunii profesor – student. Faptul că CESI aduce în faţa studenţilor săi specialişti din ţară şi din străinătate nu este doar un slogan academic; CESI aduce specialişti din şcoli de gândire diverse şi realizează un forum naţional şi internaţional de discuţii.

Admiterea:

1. Componenţa dosarului de înscriere (toate documentele, cumulativ): fişă-tip de înscriere; diplomă de bacalaureat, în original; diplomă de licenţă, în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2012; certificatul de naştere, în copie legalizată; certificatul de căsătorie, în copie legalizată; dacă este cazul; adeverinţă medicală tip; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I. sau C.I. în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

2. Probele de examen: Examenul constă dintr-un interviu de aproximativ 20 minute, în baza unui proiect de cercetare propus într-unul din domeniile fundamentale de cercetare la CESI.

 3. Număr de locuri: 15 locuri de la buget; 25 de locuri cu taxă.

 4. Calendar admitere:

Perioadă de înscrieri: 3-10 septembrie 2012

 Concurs de admitere:12-16 septembrie 2012

CONTACT: Str. Mihail Moxa nr. 5, Sector 1, Bucureşti; Tel./fax: Tel./fax: +4021.212.50.28; E-mail: simona_chiaburu@yahoo.com (secretariat); Web: www.cesi.ro.[/expand]