Acte necesare la înscriere

 

Acte necesare la înscriere – Studii Universitare de Master (Extras din metodologie)

 1. Fişă-tip de înscriere ;
 2. Diplomă de licență în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2018;
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 4. Certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. Trei fotografii ¾ cm;
 7. CI sau pașaport în copie;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatulului

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

 

 

Noutăți Admitere

Admiterea la Facultatea de Filosofie

Studiile organizate de Facultatea de Filosofie oferă cunoştinţe şi competenţe profesionale necesare în activităţi de cercetare, de expertiză şi consultanţă, de mediere, în învăţământ, organizaţii europene, organizaţii internaţionale, instituţii culturale,...