Admiterea la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, septembrie 2012

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării organizează, în sesiunea din septembrie 2012, admitere pentru forma de învățământ la distanță, domeniul de licență Științe ale Comunicării, la programele de studii Jurnalism ID, Comunicare şi Relaţii Publice ID. Admiterea se va face pe bază de dosar și scrisoare de motivație. Numărul de locuri scoase la concurs: 40.

În vederea înscrierii, candidații vor completa o fișă tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Actele necesare pentru înscriere:

  • Fișă tip de înscriere;
  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată) ori adeverința (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2012) în original sau copie legalizată; pe adeverință trebuie menționată media generală, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  • Certificatul de naștere, în copie legalizată;
  • Adeverință medicală – tip, din care să rezulte că este apt pentru a urma cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării – original;
  • Trei (3) fotografii tip buletin de identitate;
  • B.I. sau C.I., în copie;
  • Chitanța de plată a taxei de înscriere – original (trebuie să poarte numele candidatului, semnătura și ștampila băncii emitente); în cazul candidaților care solicită scutirea de plată a taxei de admitere: cerere tip însoțită de documentele doveditoare (în original);
  • Dosar plic alb (necompletat de către candidați).

Candidații vor atașa la actele de înscriere scrisoarea de motivație.

În cazul candidaților cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene precum și în cazul altor candidați care au efectuat studiile în afara României, recunoaşterea studiilor se va realiza de către CNRED – MECTS, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor. Cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituțiile abilitate de MECTS.

Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locuri distincte, alocate facultăţilor pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor, o cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Dosarul va cuprinde, pe lângă actele de înscriere, o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Înscrierile se fac în perioada 3 – 10 septembrie, la sediul facultății din Bd. Iuliu Maniu 1-3, corp A, etaj 6, Sector 5, Bucureşti. Taxa de înscriere este de 150 lei.

Pentru informații cu privire la taxa de studii din anul universitar 2012 – 2013, accesați site-ul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.

Tags: , , , , ,

Top