Actele necesare pentru înscrierea la studiile universitare de licență

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa  fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza, în fişa de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

 Actele necesare la înscriere sunt:

 • fişă-tip de înscriere ;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.
 • certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
 • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 • adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii 3/4 cm;
 • C.I  sau pașaport în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Înscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolvenţii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, excepţie făcând absolvenţii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a căror diplomă a fost echivalată cu cea de bacalaureat; în plus, candiaţii sunt obligaţi să prezinte certificatul de botez, precum şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care aceştia aparţin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele băneşti cuvenite: donaţii, burse, semiburse etc.) şi în cadrul căreia urmează a  fi  repartizaţi.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură.

Facultățile pot prevedea și facilități online pentru înscriere, în metodologiile proprii. În acest caz facultățile vor dezvolta platforme on line fiind necesar să se solicite datele de indentificare personale, conform cărții de identitate / pașaportului.

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi/specializări vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget,  iar copia certificată conform cu originalul la cealaltă facultate.

 

Top