Actele necesare pentru înscriere la studiile universitare de master

Dosarul de înscriere la studiile universitare de master din cadrul Universității din București trebuie să conţină următoarele acte:

 • fișă tip de înscriere;
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2016;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în  cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate,a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Un student poate urma concomitent la cel două programe de studii, indiferent de ciclul de studii.

Orice alte detalii în legătură cu admiterea la master pot fi obţinute la secretariatele facultăţilor organizatoare la care candidaţii doresc să susţină concursul.

Conducerile facultăţilor vor lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare în termen legal, a tematicilor şi bibliografiilor pentru programele la care se organizează concurs de admitere.

Top